Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός του "Key Information Document" (ΕΒΠ): Tο παρόν ΕΒΠ παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν που περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα. Δεν αποτελεί υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν - Συμβόλαιο επί διαφορών (CFDs) σε EURTRY

Αυτό το προϊόν διαπραγματεύεται "Over The Counter" (εξωχρηματιστηριακά).

Όνομα του παραγωγού του PRIIP:

 • Όνομα: Trading Point of Financial Instruments Ltd (η "Company")
 • Ιστοσελίδα:xm.com
 • Τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες: +357 25029933
 • Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySec")

Tο παρόν Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών ενημερώθηκε την 04.01.2021.

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

 • Τύπος

  Αυτό το Προϊόν είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που ανήκει στην κατηγορία: συμβόλαια επί των διαφορών (CFD) σε currency pairs.

 • Στόχοι

  Αυτό το προϊόν δημιουργεί μοχλευμένη έκθεση στην κίνηση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (π.χ. EURTRY currency pairs).
  Η απόδοσή του επηρεάζεται κυρίως από την τιμή και τη μεταβλητότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, το βαθμό της μόχλευσης που χρησιμοποιεί ο επενδυτής και τα συναφή κόστη της συναλλαγής. Η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από τη ζήτηση και την προσφορά, οι οποίες επηρεάζονται κατά πολύ από διάφορους παράγοντες όπως: σημαντικά πολιτικά γεγονότα (π.χ. εκλογές, δημοψηφίσματα κλπ), ανακοινώσεις της κεντρικής τράπεζας, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις και συμπεριφορά των επενδυτών.
  Οι θέσεις σε αυτό το προϊόν μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν 24 ώρες τη μέρα από Κυριακή στις 22:05 GMT έως Παρασκευή στις 21:50 GMT.
  Tο συγκεκριμένο προϊόν ΔΕΝ έχει ελάχιστη περίοδο διακράτησης.

 • Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής

  Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλη για όλους. Κατά κανόνα, χρήση του προϊόντος αυτού θα έκαναν άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βραχυπρόθεσμη έκθεση σε χρηματοοικονομικά μέσα/αγορές, χρησιμοποιούν (πραγματοποιούν συναλλαγές με) χρήματα που αντέχουν οικονομικά να χάσουν, διατηρούν διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και αποταμίευσης, έχουν ανοχή υψηλού κινδύνου και κατανοούν τον αντίκτυπο και τους κινδύνους που άπτονται της πραγματοποίησης συναλλαγών με χρήση περιθωρίου.

 • Περίοδος

  Το προϊόν αυτό δεν έχει ημερομηνία ωρίμανσης ή λήξης.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Συνπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI):

Ο SRI είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να επιφέρει ζημίες εξαιτίας κινήσεων στις αγορές. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 7 στα 7, το οποίο είναι η υψηλότερη κατηγορία κινδύνου.

Υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε ολόκληρο το ποσό της επένδυσής σας, εκτός αν καθορίσετε κάποιο όριο των χρηματοοικονομικών απωλειών (Stop Loss) που απορρέουν από την επένδυσή σας. Επίσης, η επένδυσή σας μπορεί να χαθεί αν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει. Ωστόσο, μπορείτε να επωφεληθείτε από κάποιο πρόγραμμα προστασίας καταναλωτή (βλ. ενότητα "what happens if we are unable to pay you"). Ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταβάλετε επιπλέον επενδυτικές πληρωμές στο αρχικό ποσό της επένδυσής σας προκειμένου να αποτραπεί το υποχρεωτικό κλείσιμο (stop out) των ανοιχτών σας θέσεων.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Xαμηλότερος κίνδυνος Μέγιστος κίνδυνος

Tο προϊόν αυτό έχει υψηλή ρευστότητα και η Εταιρεία δεν υπαγορεύει κάποια περίοδο διακράτησης για οποιαδήποτε θέση, είτε πρόκειται για θέση αγοράς είτε για θέση πώλησης. Οι πελάτες είναι ελεύθεροι να ανοίξουν/κλείσουν μια συναλλαγή όποτε πιστεύουν ότι τους εξυπηρετεί καλύτερα, δεδομένου ότι οι αγορές είναι ανοιχτές.

Σενάρια απόδοσης

Οι μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά δεν μπορούν να προβλεφτούν με ακρίβεια. Τα σενάρια που παρουσιάζονται στον πίνακα 2 αποτελούν μόνο ένδειξη του πιθανού αποτελέσματος με βάση πρόσφατες αποδόσεις. Οι πραγματικές αποδόσεις μπορεί να είναι χαμηλότερες.

Το τι θα λάβετε ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διακρατήσετε το συμβόλαιο CFD σας. Tο σενάριο ακραίων καταστάσεων απεικονίζει ένα εξαιρετικά δυσμενές σενάριο που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η μέγιστη ζημία θα ήταν η απώλεια ολόκληρης της επένδυσης. Από τα αποτελέσματα επιδόσεων έχει αφαιρεθεί το σύνολο του κόστους του προϊόντος αλλά δεν έχουν υπολογιστεί οι δαπάνες προσωπικής φορολογίας.

Οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση επίδοσης περιγράφονται παρακάτω:

CFD στο EURTRY

Πίνακας 1
Επένδυση
€1.000
Περίοδος διακράτησης
1 Day
Ονομαστική αξία συναλλαγής
€20.000
Μόχλευση
20
Απαίτηση περιθωρίου
€1.000
Χρησιμοποιούμενο περιθώριο
€1.000
Ο πελάτης χρησιμοποιεί πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο στην πλατφόρμα συναλλαγών

Σενάρια

Πίνακας 2
Σενάριο μακροπρόθεσμης επίδοσης
Ευνοϊκό
Υπόλοιπο €1.171,51
Απόδοση + 17%
Κέρδος / Ζημία + €171,51
Μετριοπαθές
Υπόλοιπο €955,10
Απόδοση - 4%
Κέρδος / Ζημία - €44,90
Δυσμενές
Υπόλοιπο €761,68
Απόδοση - 24%
Κέρδος / Ζημία - €238,32
Ακραίων καταστάσεων
Υπόλοιπο €592,71
Απόδοση - 41%
Κέρδος / Ζημία - €407,29
Βραχυπρόθεσμο σενάριο επίδοσης
Ευνοϊκό
Υπόλοιπο €1.170,89
Απόδοση + 17%
Κέρδος / Ζημία + €170,89
Μετριοπαθές
Υπόλοιπο €930,36
Απόδοση - 7%
Κέρδος / Ζημία - €69,64
Δυσμενές
Υπόλοιπο €768,36
Απόδοση - 23%
Κέρδος / Ζημία - €231,64
Ακραίων καταστάσεων
Υπόλοιπο €679,32
Απόδοση - 32%
Κέρδος / Ζημία - €320,68
Tα παραπάνω σενάρια επίδοσης έχουν υπολογιστεί βάσει της μεθοδολογίας που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Τι συμβαίνει αν η Trading Point of Financial Instruments Ltd δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Όλα τα χρήματα των πελατών που διακρατά η εταιρεία διατηρούνται σε διαχωρισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και διαφυλάσσονται σε πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στην Ευρώπη. Η Εταιρεία εκτελεί σε καθημερινή βάση εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους υπολοίπων λογαριασμών όπως απαιτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και καθορίζεται από τους κανόνες της MiFID II, ώστε να διασφαλίζει ότι διατηρεί επαρκή ποσά στους χρηματικούς λογαριασμούς των πελατών της για να καλύπτει όλα τα κεφάλαια των πελατών.

Στην απίθανη περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (το "ICF"). Το ICF ίναι το κυπριακό θεσμοθετημένο ταμείο ύστατης προσφυγής για τους πελάτες κυπριακών επενδυτικών εταιρειών ("CIFs"). Αυτό σημαίνει ότι το ICF μπορεί να καταβάλει αποζημίωση μέχρι και €20.000 ανά καλυπτόμενο πελάτη, στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Το πραγματικό επίπεδο αποζημίωσης που θα σας καταβληθεί από το ICF θα βασιστεί στην αξίωσή σας. Το ICF είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και του οποίου η Εταιρεία αποτελεί μέλος, καθώς είναι αδειοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από τη CySEC (αριθμός αδείας: 120/10).

Ποιο είναι το κόστος;

Ο πίνακας αυτός δείχνει τις κατηγορίες των διάφορων τύπων κόστους
Cash και futures Eφάπαξ κόστος εισόδου ή αποχώρησης
Προμήθεια Δεν ισχύει
Spread Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης λέγεται spread. Η χρέωση αυτή πραγματοποιείται κάθε φορά που ανοίγετε και κλείνετε μια συναλλαγή. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα spreads στην ιστοσελίδα της εταιρείας
Mόνο Cash Επαναλαμβανόμενο κόστος
Ημερήσιο κόστος διακράτησης (Swaps) Για κάθε βράδυ που διατηρείτε μια θέση ανοιχτή ο λογαριασμός σας χρεώνεται με κάποια έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι για όσο περισσότερο διάστημα διατηρείτε μια θέση, τόσο περισσότερο σας κοστίζει. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα swaps στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Oι συναλλαγές σε Προϊόντα CFD ενέχουν σημαντικό κίνδυνο με συχνές κινήσεις της αγοράς και μεταβολές των τιμών. Οι πελάτες είναι ελεύθεροι να ανοίξουν/κλείσουν μία συναλλαγή όποτε πιστεύουν ότι τους εξυπηρετεί καλύτερα, δεδομένου ότι οι αγορές είναι ανοιχτές. Η Εταιρεία δεν υπαγορεύει κάποια περίοδο διακράτησης για οποιαδήποτε θέση είτε πρόκειται για θέση αγοράς είτε για θέση πώλησης. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να καθορίσει ένα Stop Loss ή Take Profit στη συναλλαγή του προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απροσδόκητων κινήσεων μεγάλης έκτασης.

Οι πελάτες μπορούν να κάνουν ανάληψη του συνολικού υπολοίπου τους όποτε επιθυμούν εάν δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις στον λογαριασμό συναλλαγών τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοιχτές θέσεις, ο πελάτης μπορεί να κάνει ανάληψη οποιουδήποτε ποσού είναι πλέον του απαιτούμενου περιθωρίου για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, δηλ. ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από το ελεύθερο περιθώριό τους. Όλα τα αιτήματα για ανάληψη μπορούν να υποβληθούν από την ενότητα Περιοχή Μελών της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο/καταγγελία;

 • Βήματα για την υποβολή παραπόνου/καταγγελίας: Οι πελάτες που επιθυμούν να υποβάλουν κάποιο παράπονο/καταγγελία πρέπει να το κάνουν αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο παραπόνου στην παρακάτω διεύθυνση email, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες.
 • Διεύθυνση email: complaints@xm.com

Mπορείτε να βρείτε το έντυπο παραπόνων στην ενότητα "Members’ Area" της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Η εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να παρέχει στους πελάτες της τα εξής έγγραφα και πολιτικές:

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.