KID-gegevens

Essentiële-informatiedocument

Doel van het "essentiële-informatiedocument" (KID): Het KID levert u belangrijke informatie over het beleggingsproduct dat wordt beschreven in de volgende sectie. Het vormt geen marketingmateriaal. De gegevens zijn wettelijk verplicht en helpen u inzicht te krijgen in de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product. U kunt het hierdoor ook beter vergelijken met andere producten.

Product - Contract for Differences (CFD's) op PALL

Dit product kan "Over-the-counter" (OTC) worden verhandeld.

PRIIP-fabrikant:

 • Naam: Trading Point of Financial Instruments Ltd (het "Bedrijf")
 • Website:xm.com
 • Telefoonnummer voor extra gegevens: +357 25029933
 • Toezichthoudende instantie: Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec")

Dit essentiële-informatiedocument is bijgewerkt op 03.01.2022.

U staat op het punt om een product aan te schaffen dat gecompliceerd en wellicht moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor product?

 • Soort

  Dit product is een financieel instrument van de volgende categorie: CFD op precious metals.

 • Doelstellingen

  Dit product bevat een blootstelling met hefboom omtrent de schommeling van de onderliggende waarde (i.e. PALL precious metals).
  Het rendement wordt voornamelijk beïnvloed door de prijs en volatiliteit van de onderliggende waarde, de hoeveelheid hefboom die wordt toegepast door de belegger en de bij de transactie horende kosten. De prijs van de onderliggende waarde wordt bepaald door de vraag en het aanbod, wat weer wordt beïnvloed door belangrijke politieke gebeurtenissen (bv. verkiezingen, referenda etc.), mededelingen van de centrale bank, economische en geopolitieke ontwikkelingen en activiteiten van vermogensbeheerders.
  Let erop dat dit product GEEN minimale aanhoudperiode heeft.

  CFD's zijn speculatieve producten die worden verhandeld met een hefboom en ze zijn niet geschikt voor alle beleggers. Posities kunnen worden gesloten door margin calls/stop-outs. Verder vereist het beleggen met marges extra voorzichtigheid, want hoewel u grote winsten kunt realiseren als de prijs in uw voordeel beweegt, kunt u daartegenover flinke verliezen oplopen als het tegenzit. Als u in gebreke blijft bij het storten van extra bedragen om als gevolg van negatieve prijsschommelingen te voldoen aan de onderhoudsmarge, kan dit erin resulteren dat de CFD-posities automatisch worden gesloten. Dit gebeurt als uw resterende rekeningsaldo onder de onderhoudsmargevereiste valt.

  Handelen in CFD's bevat een hoog risiconiveau en kan daardoor zowel grote winsten als verliezen genereren. Beleggers moeten nooit meer geld inleggen dan ze bereid zijn te verliezen, aangezien ze hun gehele oorspronkelijke bedrag kunnen verliezen. Tenzij een cliënt weet en volledig begrijpt welke risico's er komen kijken bij het handelen in CFD's, moeten ze zich niet bezighouden met handelsactiviteiten.

  Het bedrijf fungeert als de enige uitvoeringsplek voor het uitvoeren van orders van de cliënten. De transacties die binnen het bedrijf op financiële instrumenten worden afgesloten, worden niet uitgevoerd op een fysieke handelsplek maar door het bedrijf zelf via z'n elektronische handelsplatform, en kunnen de cliënt daardoor blootstellen aan meer risico dan activiteiten op een fysieke handelsplek. Het bedrijf zal daardoor mogelijk geen orders uitvoeren of de openings- (en sluitings-)prijs van een order wijzigen indien er een technische storing op het handelsplatform of in de quoteringsfeeds plaatsvindt. Bovendien moet worden benadrukt dat het onder bepaalde marktomstandigheden moeilijk of onmogelijk kan zijn om uw order uit te voeren.

  De prijzen waarmee u bij ons belegt, zijn de prijzen die worden vermeld op ons elektronische handelsplatform en ze worden berekend door verwijzing naar de prijs van het respectievelijke financiële instrument dat het bedrijf verkrijgt van z'n externe liquiditeitsaanbieders. De prijs van de verhandelde financiële instrumenten wordt bepaald door schommelingen in markten die buiten onze controle vallen. Bij het vaststellen van onze prijzen, spreads en de volumes waarmee we handelen, nemen we de markt of markten voor de betreffende onderliggende instrumenten in ogenschouw.

  Online beleggen vermindert niet noodzakelijk het risico in verband met handelen. Als u online handelsactiviteiten uitvoert, krijgt u te maken met risico's als een trage of geen internetverbinding, hardware- of softwaredefecten en communicatiestoringen of -vertragingen. Bekijk voor meer informatie over de bijbehorende risico's de risicoverklaring in het beleid van het bedrijf.

 • Geschikte particuliere belegger

  Beleggen in dit product is niet voor iedereen geschikt. Dit product wordt gewoonlijk gebruikt door personen die graag op korte termijn blootstelling willen verkrijgen voor financiële instrumenten/markten; vermogen gebruiken (of beleggen met) dat ze (ingecalculeerd) kunnen verliezen; een gediversificeerde beleggings- en vermogensportefeuille hebben; een hoge risicotolerantie hanteren; de impact begrijpen van de risico's in verband met beleggen op producten met marge.

 • Termijn

  Dit product heeft een vooraf vastgestelde vervaldatum. Informatie over vervaldata vindt u in de kalender op onze bedrijfswebsite. Online beleggers kunnen ervoor kiezen om te blijven handelen in dit product via het openen van een nieuw contract voor hetzelfde product, maar met een toekomstige vervaldatum (i.e. vóór het vervallen van het huidige contract). Het bedrijf behoudt zich het recht voor om eenzijdig het contract op te zeggen, indien de voorwaarden hiervan zijn geschonden.

Wat zijn de risico's en welk rendement is mogelijk?

Samenvattende risico-indicator (SRI):

De SRI dient als richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het toont hoe aannemelijk het is dat het product verliezen zal oplopen door schommelingen in de markten. We hebben dit product gerangschikt als 7 uit 7, wat de hoogste risicoklasse is.

Het is mogelijk om uw gehele vermogen te verliezen, tenzij u een limiet instelt (‘stop-loss’) voor de financiële verliezen als gevolg van uw belegging. Daarnaast kunt uw belegging ook verliezen als het bedrijf niet in staat is om uit te betalen. Het is echter mogelijk dat u kunt profiteren van consumentenbescherming (bekijk de sectie "Wat gebeurt er als we u niet kunnen uitbetalen?"). Het is mogelijk dat aanvullende stortingen boven op uw initiële belegging vereist zijn om te vermijden dat uw open posities worden gesloten.

In sommige gevallen is het mogelijk dat u aanvullende betalingen moet uitvoeren om verliezen (i.e. margebetalingen) te compenseren. Het totale verlies dat u oploopt zal nooit het belegde bedrag overstijgen. Het bedrijf biedt negatief saldo-bescherming aan zijn cliënten, wat betekent dat zij nooit in een positie zullen komen waarin ze meer gelden verliezen dan de bij het bedrijf belegde bedragen. Indien het rekeningsaldo van een cliënt op negatief terrein komt door bijvoorbeeld een hiaat in de markt, zal dit bedrag niet door het bedrijf worden terugverlangd en de rekening van de cliënt terug op nul (0) gezet worden.

Bij particuliere cliënten wordt een verplichte marge-close-outregel op basis van het rekeningniveau toegepast. Dit betekent dat wanneer de waarde van uw rekening (i.e. nettowinst of -verlies, een gestorte marge en andere bedragen) onder de 50% van de oorspronkelijke margevereiste valt (die was betaald om op welk moment dan ook alle open CFD-posities af te sluiten), op een of meer van uw CFD-posities een close-out wordt uitgevoerd.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Laag risico Hoog risico

Dit product is uiterst liquide en het bedrijf schrijft geen aanhoudperiode voor een positie voor, of dit nu een koop- of verkooppositie betreft. Cliënten kunnen op elk gewenst moment een transactie openen/sluiten indien de markten open zijn.

Prestatiescenario's

Toekomstige marktontwikkelingen kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De scenario's die staan vermeld in tabel 2 vormen uitsluitend mogelijke uitkomsten op basis van recente rendementen. De feitelijke resultaten kunnen lager uitvallen.

De prestaties zijn afhankelijk van hoe de markten presteren en hoelang u de CFD aanhoudt. Het stress-scenario is een extreem ongunstig scenario op basis van historische gegevens. Het maximale verlies is al het belegde vermogen verliezen. Prestatieresultaten zijn na aftrek van alle productkosten, maar ze houden geen rekening met persoonlijke belastingkosten.

De veronderstellingen die worden gebruikt in de prestatie-analyse worden hieronder omschreven:

CFD op PALL

Tabel 1
Belegging
€1.000
Aanhoudperiode
1 Day
Notionele handelswaarde
€10.000
Hefboom
10
Margevereiste
€1.000
Toegepaste marge
€1.000
Cliënt past volledig beschikbare marge op handelsplatform toe

Scenario's

Tabel 2
Scenario lange prestaties
Gunstig
Saldo €1.167,60
Rendement + 17%
Winst/verlies + €167,60
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1926.515394
Gemiddeld
Saldo €951,21
Rendement - 5%
Winst/verlies - €48,79
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1885.514801
Ongunstig
Saldo €744,59
Rendement - 26%
Winst/verlies - €255,41
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1846.366618
Stress
Saldo €596,55
Rendement - 40%
Winst/verlies - €403,45
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1818.315987
Scenario korte prestaties
Gunstig
Saldo €1.122,87
Rendement + 12%
Winst/verlies + €122,87
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1918.04001
Gemiddeld
Saldo €904,96
Rendement - 10%
Winst/verlies - €95,04
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1876.751676
Ongunstig
Saldo €710,19
Rendement - 29%
Winst/verlies - €289,81
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1839.848272
Stress
Saldo €617,03
Rendement - 38%
Winst/verlies - €382,97
Openingsprijs 1894.76
Sluitingsprijs 1822.195727
De bovenstaande prestatiescenario's zijn berekend via de methodologie van ESMA.

Wat gebeurt er als Trading Point of Financial Instruments Ltd u niet kunt uitbetalen?

Al het cliëntgeld wordt door het bedrijf op afzonderlijke bankrekeningen gehouden, afgescheiden van de eigen liquide middelen van het bedrijf en veilig beheerd door hoog aangeschreven Europese kredietinstellingen. Het bedrijf voert dagelijks interne en externe reconciliaties uit, zoals vereist door de CySEC en voorgeschreven door de richtlijnen van de MiFID II voor het bedrijf, om ervoor te zorgen dat het voldoende vermogen op de rekeningen van hun cliënten houdt om alle cliëntfondsen te dekken.

In het onwaarschijnlijke geval dat het bedrijf niet in staat is om u uit te betalen, kan de cliënt contact opnemen met het Compensatiefonds voor beleggers (het "ICF"). Het ICF vormt het wettelijke fonds van Cyprus en dient als laatste redmiddel voor cliënten van Cypriotische vermogensbeheerders ("CIF's"). Dit betekent dat het ICF een compensatie kan uitkeren van € 20.000 per in aanmerking komende cliënt, indien het bedrijf niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het uiteindelijke compensatiebedrag dat wordt uitbetaald door het ICF wordt gebaseerd op uw claim. Het ICF is een onafhankelijke instantie, opgezet onder de Investment Services and Activities and Regulated Markets Law van 2007 waar het bedrijf onderdeel van uitmaakt, en geautoriseerd en gereguleerd door de CySEC (licentienummer: 120/10).

Wat zijn de kosten?

Deze tabel toont de diverse soorten kostencategorieën
Eenmalige kosten
Uitstapkosten Commissie Niet van toepassing
Instapkosten Spread Het verschil tussen de koop-en verkoopprijs wordt de spread genoemd. Deze kosten worden iedere keer dat u een transactie opent en sluit toegepast. Voor informatie over spreads kunt u terecht op de website van het bedrijf.
Doorlopende kosten
  Dagelijkse aanhoudkosten (swaps) Niet van toepassing

Hoelang moet ik de positie aanhouden en kan ik vervroegd mijn geld opnemen?

Beleggen in CFD-producten bevat een aanzienlijk risico met frequente marktschommelingen en prijswijzigingen. Cliënten kunnen op elk gewenst moment een transactie openen/sluiten indien de markten open zijn. Het bedrijf schrijft geen aanhoudperiode voor een positie voor, of dit nu een koop- of verkooppositie betreft. De cliënt kan ervoor kiezen om een ‘stop-loss’ of ‘take-profit’ in te stellen op zijn/haar transactie om het risico van grote onverwachte schommelingen te beperken.

Cliënten kunnen op elk gewenst moment hun gehele saldo opnemen, indien er geen open posities op hun handelsrekening staan. Bij open posities kan de cliënt elk bedrag opnemen minus de vereiste marge voor die specifieke transactie, oftewel hun ‘vrije marge’. Alle aanvragen voor opnamen kunnen worden uitgevoerd vanuit de ‘ledensectie’ op de website van het bedrijf.

Hoe kan ik een klacht indienen?

 • Stappen voor het indienen van een klacht: Cliënten die graag een klacht willen indienen, kunnen dit doen via het betreffende klachtenformulier en naar het onderstaande e-mailadres, samen met zoveel mogelijk relevante gegevens.
 • E-mailadres: complaints@xm.com

Het klachtenformulier vindt u in de "ledensectie" van de website van het bedrijf.

Andere relevante gegevens

Het bedrijf is juridisch verplicht om zijn cliënten de volgende documenten en en bepalingen te leveren:

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Meer lezen of wijzig uw cookie-instellingen.

Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico. Hefboomproducten zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt. Lees onze informatie over risico's.