Kalendarz Ekonomiczny

Właściwa decyzja we właściwym momencie

Jakie są najważniejsze nadchodzące informacje mające wpływ na rynek? Kiedy prawdopodobne jest pojawienie się trendu zwyżkowego lub zniżkowego i jak wpłynie to na rynek?

Dla inwestorów najważniejsze jest podejmowanie decyzji. Ustalanie sobie celu inwestycyjnego i wybieranie odpowiedniego instrumentu finansowego do zainwestowania może przynieść jedynie oczekiwany zwrot z inwestycji, jeśli wiesz co porusza rynkiem i kiedy jest optymalny moment, aby wejść lub wyjść ze swoich inwestycji.

Kalendarz ekonomiczny XM dostarcza przydatnych informacji na temat nadchodzących wydarzeń makroekonomicznych za pośrednictwem zaplanowanych wcześniej komunikatów z wiadomościami i raportów rządowych na temat wskaźników ekonomicznych, które wywierają wpływ na rynki finansowe. To pomoże Ci nie tylko śledzić dużą liczbę ważnych wydarzeń ekonomicznych, które stale poruszają rynkiem, ale także podejmować właściwe decyzje inwestycyjne. Ze względu na to, że reakcje rynku na globalne wydarzenia ekonomiczne są bardzo szybkie, przydatna okaże się wiedza o tego rodzaju nadchodzących wydarzeniach oraz adaptacja do nich swoich strategii inwestycyjnych.

Zarówno przy zwyżkowym jak i przy zniżkowym rynku istnieją duże szanse na zysk, o ile tylko wiesz, który z nich wystąpi i jakie zmiany przyniesie. Tutaj właśnie na pewno posłuży Ci pomocą kalendarz ekonomiczny XM.

Kalendarz ekonomiczny - wskaźniki

Przy regularnym korzystaniu z kalendarza ekonomicznego XM, możesz śledzić grafik publikacji wielu wskaźników ekonomicznych i przygotować się do znaczących zmian na rynku. Wskaźniki ekonomiczne pomogą Ci rozważyć transakcje w kontekście wydarzeń ekonomicznych oraz zrozumieć zachowanie cen w trakcie tego typu wydarzeń. Śledząc na przykład wskaźniki dla PKB lub inflację czy poziom zatrudnienia, możesz spodziewać się zachwiań na rynku i zdobyć potencjalne możliwości inwestycyjne w odpowiednim momencie.

Poniżej możesz przeczytać skrót najważnieszych wskaźników ekonomicznych.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (Consumer Confidence Index, CCI)

Comiesięczna publikacja sporządzana na podtswie wyników ankiet w 5 000 gospodarstw domowych. Mierzy średnią zaufania konsumentów i ich siłę nabywczą (np. drastyczny spadek zaufania konsumentów może wskazywać na osłabiającą się gospodarkę).

Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (Consumer Price Index, CPI)

Prognoza statystyczna, która mierzy zmiany cen towarów i usług. CPI jest stosowane jako miara inflacji, jako że informuje o zmianach cen w ponad 200 kategoriach.

Zamówienia Na Dobra Trwałe (Durable Goods Orders)

Publikowany co miesiąc kluczowy wskaźnik przyszłej działalności produkcyjnej ze wskazaniami na zamówienia złożone u krajowych producentów na nadchodzące dostawy dóbr trwałych.

Wskaźnik Kosztów Zatrudnienia (Employment Cost Index, ECI)

Cykl kwartalny wskazujący rosnące i spadające tendencje w kosztach zatrudnienia. Mierzy inflację płac i świadczeń ponoszonych przez pracodawców w USA.

Produkt Krajowy Brutto, PKB (Gross Domestic Product, GDP)

Wskazuje na wzrost gospodarczy w kraju i jest określany przez wydajność produkcji, dochody i wydatki. PKB jest często skorelowane z poziomem życia. Jest to wartość rynkowa wszystkich usług i dóbr wyprodukowanych w danym kraju w danym okresie.

Deflator Produktu Krajowego Brutto (Gross Domestic Product Deflator)

Miara poziomów cen dla wszystkich dóbr i usług w danej gospodarce. Zastosowanie deflatora pomaga obliczyć różnicę między PKB nominalnym i realnym.

Produkcja Przemysłowa (Industrial Production, IP)

Wskaźnik zmian w produkcji w sektorze przemysłowym (np. produkcja, wydobycie). Pokazuje potencjał przemysłowy kraju.

Produkcja Przemysłowa i Wykorzystanie Mocy Produkcyjnej (Industrial Production and Capacity Utilization, IPCU)

Publikowany co miesiąc przez Amerykańską Rezerwę Federalną, mierzy aktywność gospodarczą, pokazując dane za poprzedni miesiąc dotyczące całkowitej sumy produkcji przemysłowej w USA. Wskaźnik IPCU zachęca do kupna lub sprzedaży w pewnych gałęziach przemysłu.

Handel zagraniczny (bilans handlowy)

Mierzy różnice między importem a eksportem wszystkich dóbr i usług. Zmiany w imporcie i eksporcie razem z poziomem bilansu handlu zagranicznego wskazują na trendy rynkowe.

Instytut Badań Gospodarczych (Institute of Economic Research, IFO)

Badanie ekonomiczne oparte na najnowszych danych ekonomicznych od ponad 7 000 niemieckich liderów biznesu. Dostarcza ocenę obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej w Niemczech i w Europie.

Wskaźnik aktywności w sektorze produkcji (National Association of Purchasing Manager Index, NAPM)

Mierzy gospodarkę w ogóle, a w szczególności sektor wytwórczy. Podsumowuje badania 250 firm ze wszystkich stanów USA i oblicza dane na temat produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia.

Nowo utworzone miejsca pracy z wyłączeniem rolnictwa (Non-farm Payroll Employment)

Publikowany co miesiąc przez Departament Pracy USA raport zawierający dane statystyczne na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w USA. Jest także wykorzystywany do sporządzania prognoz na temat przyszłych poziomów aktywności gospodarczej.

Indeks Cen Dóbr Produkcyjnych (Producer Price Index, PPI)

Często stosowany wskaźnik ekonomiczny, który mierzy średnie zmiany cen sprzedaży, otrzymywanych przez krajowych producentów w produkcji, wydobyciu, dostawach prądu i rolnictwie.

Purchasing Managers Index (PMI)

Wskazuje aktywność gospodarczą i pokazuje procent pracowników firm odpowiedzialnych za nabywanie dóbr i usług (tj. menadżerów ds. zaopatrzenia) w danym sektorze gospodarczym. PMI powyżej 50 zazwyczaj wskazuje na gospodarkę rozwijającą się, podczas gdy wskaźnik ten poniżej 50 oznacza kurczenie się gospodarki.

Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)

Comiesięczny raport, który mierzy wydatki konsumentów (główny wskaźnik PKB w USA). Jako aktualny wskaźnik ogólnych wzorców wydatków konsumenckich, może być stosowany do oceny bezpośredniego kierunku gospodarki.

Tankan (Krótkookresowa obserwacja ekonomiczna)

Badanie kwartalne publikowane przez Bank Centralny Japonii na temat stanu japońskiej gospodarki. Znacząco wpływa na kursy walut i giełd, jest uważany za główny wskaźnik ekonomiczny w Japonii.

Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)

Procent osób bezrobotnych, mierzony jako stosunek osób bez pracy oraz osób, które są gotowe i zdolne do podjęcia pracy, przeciwstawiony całkowitej liczbie osób stanowiących siłę roboczą. Jest to wskaźnik opóźniony, jako że zmienia się razem z gospodarką i wskazuje na przyszłe stopy procentowe oraz politykę pieniężną.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.