Ujawnienie KID – (LSG.OL)

Dokument zawierający kluczowe informacje

Przeznaczenie "Dokumentu zawierającego kluczowe informacje" (KID): Ten KID zawiera kluczowe informacje na temat produktu inwestycyjnego opisanego poniżej. Nie jest to materiał marketingowy. Podanie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc inwestorowi w zrozumieniu charakteru, ryzyka, kosztów oraz potencjalnych zysków i strat związanych z tym Produktem oraz w porównaniu go z innymi produktami.

Produkt - Kontrakt różnicy kursowej (CFD) na leroyseafood

Ten Produkt może być przedmiotem "obrotu pozagiełdowego" (OTC).

Twórca PRIIP:

 • Nazwa: Trading Point of Financial Instruments Ltd (the "Firma")
 • Strona internetowa:xm.com
 • Numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: +357 25029933
 • Organ nadzorczy: Cyprus Securities and Exchange Commission (Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) ("CySec")

Ten dokument zawierający kluczowe informacje zaktualizowano dnia 04.01.2021.

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Czym jest ten produkt?

 • Typ

  Ten Produkt jest instrumentem finansowym następującej kategorii: kontrakt CFD na stocks.

 • Cele

  Ten produkt powoduje lewarowaną ekspozycję na ruch wartości bazowego aktywa (tj. leroyseafood stocks).
  Na zysk wpływa przede wszystkim cena i zmienność instrumentu bazowego, zakres zastosowanej przez inwestora dźwigni finansowej oraz powiązane koszty transakcji. Cena instrumentu bazowego jest napędzana podażą i popytem, na które wpływają różne czynniki, takie jak ważne wydarzenia polityczne (np. wybory, referenda, itd.), ogłoszenia banku centralnego, rozwój sytuacji gospodarczej i geopolitycznej oraz zachowanie inwestorów.
  Ten Produkt NIE JEST objęty minimalnym okresem posiadania.

 • Przeznaczony dla inwestorów detalicznych

  Transakcje na tym Produkcie nie będą właściwe dla wszystkich. Z tego Produktu powszechnie korzystają osoby, które chcą uzyskać krótkotrwałą ekspozycję na instrumenty/rynki finansowe; przeprowadzają transakcje pieniędzmi, na których stratę mogą sobie pozwolić; posiadają zdywersyfikowany portfel inwestycji i oszczędności; mają wysoką tolerancję ryzyka i rozumieją ryzyko i jego działanie związane z handlem margin trading.

 • Termin

  Ten produkt nie posiada daty zapadalności ani daty wygaśnięcia.

Jakie są ryzyka i co mogę otrzymać w zamian?

Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI):

SRI to wytyczne poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu z innymi produktami. Przedstawia jakie jest prawdopodobieństwo, że Produkt przyniesie straty spowodowane ruchami cen na rynkach. Nasza klasyfikacja tego Produktu to 7 na 7, a zatem klasa najwyższego ryzyka.

Istnieje możliwość utraty całej inwestycji, jeśli nie ustawisz limitu straty finansowej wynikającej (stop loss) z Twojej inwestycji. Ponadto, inwestycja może zostać utracona, jeśli Firma nie jest w stanie wypłacić środków. Jednakże, możesz skorzystać z systemu ochrony konsumentów (patrz sekcja "co się stanie, jeśli nie możemy Ci zapłacić"). Możliwe jest, że wymagane będą dodatkowe dopłaty inwestycyjne do inwestycji początkowej, celem uniknięcia zatrzymania otwartych pozycji.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Ten produkt jest wysoce płynny i Firma nie określa okresu utrzymywania pozycji zarówno w przypadku pozycji kupna, jak i sprzedaży. Klienci mogą otwierać/zamykać transakcje w wybranym przez siebie momencie, pod warunkiem, że rynki są otwarte.

Prawdopodobne scenariusze wyników

Nie można dokładnie przewidzieć wydarzeń na rynku w przyszłości. Scenariusze przedstawione w tabeli 2 są jedynie wskazaniem niektórych możliwych wyników w oparciu o ostatnie zwroty. Rzeczywiste zwroty z inwestycji mogą być niższe.

Wyniki mogą się różnić w zależności od wyników rynkowych oraz okresu utrzymywania kontraktu CFD. Scenariusz skrajny ukazuje ekstremalnie niesprzyjający scenariusz w oparciu o dane historyczne. Maksymalna strata to strata całej inwestycji. Wyniki przedstawione są po odliczeniu wszystkich kosztów produktu, ale bez uwzględnienia osobistych kosztów podatkowych.

Założenia wykorzystane w analizie wydajności opisano poniżej:

Kontrakty CFD na leroyseafood

Tabela 1
Inwestycja
1 000€
Okres utrzymywania
1 Day
Wartość nominalna transakcji
5 000€
Dźwignia finansowa
5
Wymóg marginesu
1 000€
Wykorzystany margines
1 000€
Klient w pełni wykorzystuje dostępny margines na platformie transakcyjnej

Scenariusze

Tabela 2
Długi scenariusz wyników
Sprzyjający
Saldo 1 111,66€
Zwrot + %11
Zysk / Strata + 111,66€
Umiarkowany
Saldo 977,48€
Zwrot - %2
Zysk / Strata - 22,52€
Niesprzyjający
Saldo 879,91€
Zwrot - %12
Zysk / Strata - 120,09€
Skrajny
Saldo 645,50€
Zwrot - %35
Zysk / Strata - 354,50€
Krótki scenariusz wyników
Sprzyjający
Saldo 1 083,12€
Zwrot + %8
Zysk / Strata + 83,12€
Umiarkowany
Saldo 972,10€
Zwrot - %3
Zysk / Strata - 27,90€
Niesprzyjający
Saldo 853,62€
Zwrot - %15
Zysk / Strata - 146,38€
Skrajny
Saldo 675,51€
Zwrot - %32
Zysk / Strata - 324,49€
Powyższe scenariusze wyników zostały obliczone z użyciem metodologii zapewnionej przez ESMA.

Co się dzieje, jeśli Trading Point of Financial Instruments Ltd nie jest w stanie wypłacić należności?

Wszystkie pieniądze klientów w posiadaniu Firmy przechowywane są na odrębnych kontach bankowych, oddzielnie od funduszy własnych Firmy, chronione przez wysoko cenione europejskie instytucje kredytowe. Firma przeprowadza codzienne wewnętrzne i zewnętrzne uzgodnienia zgodnie z wymogami CySEC i przepisami MiFID II, aby zapewnić utrzymanie adekwatnych sum na kontach gotówkowych klientów na pokrycie kosztów.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy firma nie jest w stanie wypłacić środków, klient może skontaktować się z Funduszem Rekompensacyjnym Inwestora ("ICF"). ICF jest funduszem statutowym ostatecznego rozwiązania dla klientów Cypryjskich Firm Inwestycyjnych ("CIF"). Oznacza to, że ICF może wypłacić odszkodowanie w kwocie do 20 000 EUR na uprawnionego klienta, jeśli Firma nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków finansowych. Faktyczny poziom wypłaconego przez ICF odszkodowania będzie oparty o roszczenie klienta. ICF jest niezależnym organem, powołanym na mocy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych z 2007 roku, której podlega Firma autoryzowana i kontrolowana przez CySEC (numer licencji: 120/10).

Jakie są koszty?

Poniższa tabela przedstawia różne typy kategorii kosztów
Kontrakty cash i futures Koszty jednorazowego wejścia i wyjścia
Prowizja Nie dotyczy
Spread Spread to różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna. Jest to koszt ponoszony przy każdym otwarciu i zamknięciu transakcji. Informacje o spreadach znajdują się na Stronie internetowej firmy
Tylko gotówka Bieżące koszty
Dzienne koszty przechowania instrumentów (swapy) Opłata jest pobierana z Twojego konta za każdą noc utrzymywania otwartej pozycji. Oznacza to, że im dłużej pozycja jest utrzymywana, tym więcej kosztuje. Informacje o swapach znajdują się na Stronie internetowej firmy

Jak długo powinienem utrzymywać otwartą pozycję i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Transakcje na Produktach CFD związane są z istotnym ryzykiem wynikającym z częstymi ruchami rynku i zmianami cen. Klienci mogą otwierać/zamykać transakcje, kiedy uznają to za słuszne, pod warunkiem, że rynki są otwarte. Firma nie nakazuje okresu utrzymywania dla żadnej pozycji, bez względu na to, czy jest to pozycja kupna czy sprzedaży. Klient może ustawić poziomy stop loss i take profit, aby zminimalizować ryzyko dużych nieoczekiwanych ruchów.

Klienci mogą wypłacić całkowite saldo w dowolnie wybranym przez siebie momencie, jeśli nie ma otwartych pozycji na ich koncie transakcyjnym. W przypadku, gdy są otwarte pozycje, klient może wypłacić dowolną kwotę przekraczającą margines wymagany dla tej konkretnej transakcji, np. ich "wolny margines". Każde żądanie wypłaty może zostać złożone w Strefie Inwestora na stronie internetowej Firmy.

Jak mogę złożyć skargę?

 • Kroki składania skargi Klienci, którzy chcą złożyć skargę muszą wypełnić i złożyć odpowiedni formularz wysyłając go na podany poniżej adres email wraz z wszelkimi istotnymi informacjami.
 • Adres email: complaints@xm.com

Formularz skargi można pobrać w "Strefie Inwestora" na stronie internetowej Firmy.

Inne istotne informacje

Prawo wymaga, aby Firma zapewniła klientom następujące dokumenty i zasady realizowania zleceń:

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.