Rehistrasyon ng Demo Account

Kumpletuhin ang sumusunod na form gamit ang Ingles na alpabeto lamang.

Mangyaring tandaan na maaari ka lang magbukas ng hanggang limang (5) demo accounts.

Personal na Detalye


Detalye ng Trading Account


Password ng Account

Ang password ay dapat maglaman ng hindi bababa ng dalawa sa alinmang characters: lowercase na letra, uppercase na letra, o numero. Hindi pinapahintulutan ang mga special characters.