Đăng ký tài khoản thực 1/2

Dự kiến thời gian hoàn thành đăng ký là 2 phút

Hãy hoàn thành mẫu sau chỉ bằng các ký tự tiếng Anh.

Vui lòng hoàn thành mẫu dưới đây bằng cách sử dụng tên và họ của bạn thể hiện ở trong giấy tờ nhận dạng của bạn.

Hãy đảm bảo các email gửi từ site@xm.co.uk không bị chuyển vào thư mục spam để bạn có thể nhận được đầy đủ các email trao đổi. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thêm site@xm.co.uk vào danh bạ để các email không bị chuyển vào thư mục spam.

Thông tin cá nhân


Chi tiết tài khoản giao dịch

We are using cookies to give you the best experience on our website. Read more or change your cookie settings.