KID-meddelande

Faktablad

Syfte med detta "Faktablad" (KID): Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt - Contract for Differences (CFD) på cocoa

Denna produkt kan handlas "Over The Counter" (OTC).

PRIIP-tillverkare:

 • Namn: Trading Point of Financial Instruments Ltd ("Företaget")
 • Webbplats: xm.com
 • Telefonnummer för ytterligare information: +357 25029933
 • Tillsynsmyndighet: Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec")

Detta faktablad uppdaterades den 03.01.2022.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

 • Typ

  Denna produkt är ett finansiellt instrument av följande kategori: CFD på commodities.

 • Mål

  Denna produkt skapar en hävstångsexponering gällande rörelsen hos den underliggande tillgången (d.v.s. cocoa commodities).
  Avkastningen påverkas huvudsakligen av den underliggande tillgångens pris och volatilitet, omfattningen av den hävstångseffekt som används av investeraren och därtill hörande kostnader för handeln. Priset på den underliggande tillgången drivs av efterfrågan och utbud, vilket i hög grad beror på olika viktiga politiska händelser (t.ex. val, folkomröstningar m.m.), centralbankmeddelanden, ekonomisk och geopolitisk utveckling och investerarnas beteende.
  Det ska noteras att denna produkt INTE har någon minsta innehavsperiod.

  CFD:er är spekulationsprodukter som handlas med hävstång och lämpar sig inte för alla investerare. Positioner kan komma att stängas till följd av margin calls/stop-outs. Vid marginalhandel behöver du med andra ord vara extra försiktig: även om du kan göra stora vinster när prisrörelserna går din väg, riskerar du omfattande förluster om prisrörelserna är till din nackdel. Om du inte kan sätta in mer pengar för att uppfylla kravet på underhållsmarginal efter en negativ prisrörelse, kan det leda till att CFD:n stängs automatiskt. Detta sker när resterande medel på ditt konto går under kravet på underhållsmarginal.

  Handel med CFD:er medför hög risk och kan därmed ge såväl stora vinster som stora förluster. Investerare bör aldrig investera mer än de är beredda att förlora eftersom de kan komma att förlora sin inledande investering. Kunder som inte känner till och fullt ut förstår riskerna med CFD-handel bör därför inte ägna sig åt sådan handel.

  Företaget fungerar som enda exekveringsplats för exekvering av kundernas order. Transaktioner i finansiella instrument som ingås med företaget exekveras inte på en handelsplats, utan företaget exekverar istället dessa via sin elektroniska handelsplattform. Detta innebär att kunden kan utsättas för större risker än om transaktionerna exekveras via en handelsplats. Det kan därför förekomma att företaget inte exekverar en order eller ändrar öppningspris (stängningspris) för en order om det uppstår ett tekniskt fel på handelsplattformen eller budflödena. Det ska även understrykas att under vissa marknadsförhållanden kan det vara svårt eller omöjligt att exekvera din order.

  Priserna du betalar när du handlar med oss är de priser som framgår av vår elektroniska handelsplattform och beräknas utifrån det pris på respektive finansiellt instrument som företaget får från sina likviditetsleverantörer som utgör tredjepart. Priset på handlade finansiella instrument bestäms av marknadsfluktuationer som ligger bortom vår kontroll. När vi fastställer våra priser, spreadar och vårt handelsomfång beaktar vi marknaden eller marknaderna för relevanta underliggande instrument.

  Onlinetrading innebär inte nödvändigtvis att riskerna i samband med trading minskar. Vid onlinetrading omfattas du av risker kopplade till långsam eller ingen internetanslutning, hård- eller mjukvarufel, kommunikationsfel och fördröjningar. Mer information om riskerna i samband med detta finns i företagets policy för riskinformation.

 • Avsedd icke-professionell investerare

  Handel med denna produkt kommer inte vara lämplig för alla. Denna produkt brukar användas av personer som i allmänhet vill få kortfristiga exponeringar mot finansiella instrument/marknader; använder (handlar med) pengar som de har råd att förlora; har en diversifierad investerings- och sparportfölj; har en hög risktolerans och förstår effekterna och riskerna kopplade till marginalhandel.

 • Villkor

  Denna produkt har ingen fast löptid eller slutdatum.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i utbyte?

Samlad riskindikator (SRI):

SRI är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna. Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen.

Det är möjligt att förlora alla dina investerade pengar, om du inte anger en gräns för den ekonomiska förlusten som resulterar (”Stop Loss”) från din investering. Dessutom kan investeringen gå förlorad om företaget inte kan betala ut. Du kan dock dra nytta av ett konsumentskyddssystem (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Det är möjligt att ytterligare investeringar till din ursprungliga investering kan krävas för att undvika att dina öppna positioner drabbas av stop out.

I vissa fall kan du behöva göra ytterligare betalningar för att kompensera för förluster (dvs. marginalbetalningar). Totalt sett kan du aldrig förlora mer än det belopp du har investerat. Företaget erbjuder sina kunder ett skydd mot negativt saldo, vilket innebär att de aldrig förlorar mer pengar än vad de har investerat genom företaget. Om en kunds kontosaldo går in i negativt territorium, t.ex. på grund av en marknadslucka, kommer detta belopp aldrig att begäras av företaget utan då ställs i stället kundens konto på noll (0).

För icke-professionella kunder tillämpas en obligatorisk regel om margin close-out på kontonivå. Det innebär att när värdet på ditt konto (dvs. nettoresultat, eventuell insatt marginal och andra medel) understiger 50 procent av det inledande marginalkravet (som betalades för att ingå samtliga öppna CFD-positioner vid en viss tidpunkt), kommer en eller flera av dina CFD-positioner att stängas.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Låg risk Hög risk

Denna produkten är mycket likvid och företaget rekommenderar inte en viss innehavsperiod för någon position, oavsett om det är en köp- eller säljposition. Kunder är fria att öppna/stänga handel närhelst de anser att det passar dem bäst, givet att marknaderna är öppna.

Resultatscenarier:

Den framtida marknadsutvecklingen går inte att förutspå exakt. De scenarier som visas i tabell 2 ger endast en indikation om några tänkbara resultat baserat på den senaste tidens avkastning. Den faktiska avkastningen kan bli lägre.

Resultatet kan variera beroende på hur marknaden går och hur länge du behåller din CFD. Stresscenariot illustrerar ett extremt ogynnsamt scenario baserat på historiska data. Maximal förlust skulle vara förlusten av hela investeringen. Resultatet är exklusive alla produktkostnader, men tar inte hänsyn till personliga skattekostnader.

De antaganden som används i resultatanalysen beskrivs nedan:

CFD på cocoa

Tabell 1
Investering
1 000 €
Innehavsperiod
1 Day
Nominellt handelsvärde
10 000 €
Hävstång
10
Marginalkrav
1 000 €
Marginal som används
1 000 €
Kund utnyttjar fullt tillgänglig marginal på handelsplattformen

Scenarier

Tabell 2
Långt resultatscenario
Gynnsam
Balans 1 207,29 €
Avkastning + 20.72871 %
Vinst / förlust + 207,29 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2537.531568
Måttlig
Balans 963,79 €
Avkastning - 3.62115 %
Vinst / förlust - 36,21 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2476.997823
Ogynnsam
Balans 778,18 €
Avkastning - 22.18196 %
Vinst / förlust - 221,82 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2430.855659
Stress
Balans 634,24 €
Avkastning - 36.57554 %
Vinst / förlust - 365,76 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2395.07321
Kort resultatscenario
Gynnsam
Balans 1 188,88 €
Avkastning + 18.88759 %
Vinst / förlust + 188,88 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2532.954544
Måttlig
Balans 960,10 €
Avkastning - 3.98971 %
Vinst / förlust - 39,90 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2476.081578
Ogynnsam
Balans 765,18 €
Avkastning - 23.48222 %
Vinst / förlust - 234,82 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2427.623196
Stress
Balans 638,09 €
Avkastning - 36.19086 %
Vinst / förlust - 361,91 €
Öppningspris 2486.
Stängningspris 2396.029529
Ovanstående resultatscenarier har beräknats med hjälp av den metod som tillhandahålls av ESMA.

Vad händer om Trading Point of Financial Instruments Ltd inte kan betala ut?

Alla kundmedel som innehas av företaget hålls på segregerade bankkonton, separat från företagets egna medel och skyddas med högt rankade kreditinstitut i Europa. Företaget utför dagligen interna och externa avstämningar enligt CySECs krav och vad som föreskrivs enligt MiFID II-reglerna för företaget att säkerställa att det upprätthåller tillräckliga belopp på sina kundpengakonton för att täcka alla kundmedel.

I det osannolika fallet att företaget inte kan betala ut kan kunden kontakta Investors Compensation Fund (\”ICF\”). ICF är Cyperns lagstadgade fond för sista utväg för kunder från Cyperns investeringsföretag (\”CIF\”). Det innebär att ICF kan betala ersättning upp till 20 000 euro per berättigad kund om företaget inte kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter. Den faktiska ersättningsnivå som kommer att betalas ut av ICF kommer att baseras på ditt krav. ICF är en självständig organisation som inrättades enligt the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007, som företaget är en del av, eftersom det är auktoriserat och reglerat av CySEC (licensnummer: 120/10).

Vilka är kostnaderna?

I tabellen visas olika typer av kostnadskategorier
Engångskostnader
Utträdeskostnader Provision Inte tillämpbar
Inträdeskostnader Spread Skillnaden mellan köp- och säljpris kallas spread. Denna kostnad realiseras varje gång du öppnar och stänger en affär. Information om spreads finns på företagets webbplats
Löpande kostnader
  Dagliga innehavskostnader (swappar) En avgift debiteras ditt konto för varje natt som din position hålls. Det innebär att ju längre du har en position, desto mer kostar det. Information om swappar finns på företagets webbplats

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengarna tidigt?

Handel med CFD-produkter innebär betydande risker med frekventa marknadsrörelser och prisförändringar. Kunderna är fria att öppna/stänga handel när de anser att det passar bäst, förutsatt marknaderna är öppna. Företaget rekommenderar inte en innehavsperiod för någon position oavsett om det är en köp- eller säljposition. Kunden kan välja att ställa in "Stop Loss" eller "Take Profit" på sin handel för att minimera risken för stora oväntade rörelser.

Kunder kan ta ut sitt totala saldo närhelst de väljer att göra det, om det inte finns några öppna positioner på deras handelskonto. Om det finns öppna positioner kan kunden ta ut eventuellt belopp som överstiger den marginal som krävs för handeln i fråga, d.v.s. deras "fria marginal". Alla begäran om uttag kan göras från "Medlemsområdet" från företagets webbplats.

Hur kan jag klaga?

 • Steg för att skicka in ett klagomål: Kunder som vill lämna ett klagomål måste göra det genom att skicka in relevanta klagomålsblanketten till nedan angivna e-postadress tillsammans med relevant information.
 • E-postadress: complaints@xm.com

Klagomålsformuläret finns i avdelningen "Medlemsområdet" på företagets webbplats.

Annan viktig information

Det är ett juridiskt krav att företaget ger sina kunder följande dokument och policyer:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.