වැදගත් දැනුම්දීමයි – ජූනි මස බැංකු නිවාඩු

පළ කළ දිනය: 03/06/2024 13:48 GMT. වැඩිදුරටත් කියවන්න XM සමාගමේ පුවත්

ජූනි මාසයට යෙදී ඇති රජයේ නිවාඩු දින කිහිපයක් හේතුවෙන් විවිධ උපකරණවල වෙළඳ හෝරා 2024 ජූනි 06 සිට 24 දක්වා බලපෑමට ලක් වන බව දැනුම්දීමට කැමැත්තෙමු.

කුමන උපකරණ කුමන ආකාරයකින් බලපෑමට ලක්වන්නේද යන්න දැක ගැනීමට කරුණාකර පහතින් දැක්වෙන වගු නරඹන්න.

උපකරණය 06/06 06/07
ස්වීඩන් කොටස් වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
උපකරණය 06/10 06/11
AUS200Cash ප්‍රමාද වී විවෘත කිරීම 10:15 සාමාන්‍ය පැය
HK50Cash වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
ChinaHCash වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
උපකරණය 06/17 06/18 06/19 06/20
SA40Cash වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය
COFFE-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
CORN-JUL24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
COTTO-DEC24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
COCOA-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
SBEAN-JUL24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
SUGAR-JUL24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
WHEAT-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
HGCOP-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
GSOIL-JUL24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 20:25 සාමාන්‍ය පැය
BRENTCash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 20:25 සාමාන්‍ය පැය
BRENT-AUG24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 20:25 සාමාන්‍ය පැය
NGASCash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
NGAS-JUL24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
OILCash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
OIL-AUG24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
OILMn-AUG24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
JP225Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
JP225-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
UK100Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
UK100-JUN24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
UK100-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
EU50Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
EU50-JUN24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
EU50-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
GER40Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
GER40-JUN24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
GER40-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 22:55 සාමාන්‍ය පැය
US2000Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
US500Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
US500-JUN24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
US100Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
US100-JUN24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
US30Cash සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
US30-JUN24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 19:55 සාමාන්‍ය පැය
VIX-JUL24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 18:25 සාමාන්‍ය පැය
විද්‍යුත් වාහන සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
FAANGs_10 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
Blockchain සහ NFT සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
ChinaInternet සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
AI_INDX සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
GOLD සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
XAUEUR සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
SILVER සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
PLAT-JUL24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
PALL-SEP24 සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
BTGUSD සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය කලින් වැසීම 21:25 සාමාන්‍ය පැය
එක්සත් ජනපද කොටස් සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
කැනේඩියානු කොටස් සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
බ්‍රසීලියානු කොටස් සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය
උපකරණය 06/21 06/24 06/25
ෆින්ලන්ත කොටස් වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය
ස්වීඩන් කොටස් වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය සාමාන්‍ය පැය
ග්‍රීක කොටස් සාමාන්‍ය පැය වසා ඇත සාමාන්‍ය පැය

ප්‍රදර්ශනය වන සියලු වේලාවන් GMT +3 අනුව දැක්වෙන බව සලකන්න.