ปฏิทินเศรษฐกิจ

การตัดสินใจที่ถูกต้องและถูกเวลา

เหตุการณ์ไหนคือเหตุการณ์สำคัญในท้องตลาดที่จะเกิดขึ้น? เมื่อไรคือช่วงที่ควรเทซื้อหรือเทขาย? และผลที่ตามมาคืออะไร?

สำหรับนักเทรด การตัดสินใจนั้นมีความสำคัญ การตั้งเป้าหมายในการลงทุนและเลือกตราสารทางการเงินเพื่อใช้เทรดจะทำให้ท่านได้รับผลตอบแทนในการลงทุนหากท่านทราบเกี่ยวกับ สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด และ เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้าหรือออกการเทรด

ปฏิทินเศรษฐกิจ ของ XM ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มีการแจ้งล้วงหน้าไว้แล้ว และ ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ ที่ รัฐบาลรายงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดการเงิน สิ่งนี้จะช่วยท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยท่านในการตัดสินใจการลงทุนที่ถูกต้อง เพราะว่าปฏิกิริยาของตลาดที่มีต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกจะเกิดขึ้นเร็วมาก ท่านจะพบประโยชน์ในการทราบเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นและปรับกลวิธีในการซื้อขายของท่านตามเหตุการณ์เหล่านั้น

ในตลาดการซื้อและการขาย มีโอกาสสำหรับท่านเสมอ ตราบใดที่ท่านทราบว่าอันไหนน่าจะกำลังเกิดขึ้นและจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่ XM สามารถช่วยท่านได้

ตัวบ่งชี้ปฏิทินเศรษฐกิจ

ด้วยการใช้ปฏิทินเศรษฐกิจของ XM อยู่เป็นประจำ ท่านจะสามารถติดตามตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนตัวของตลาด ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจจะช่วยท่านในการพิจารณาการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น โดยการติดตามตัวบ่งชี้สำหรับ GDP, หรืออัตราเงินเฟ้อและการจ้างงาน ท่านจะสามารถคาดการณ์ความผันผวนของตลาดและมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัวของตลาดนี้ในห้วงเวลาที่ถูกต้อง

ด้านล่างนี้ ท่านสามารถดูตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้คร่าวๆ

ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภค (CCI)

เป็นผลการสำรวจรายเดือนจากกว่า 5,000 ครัวเรือน สิ่งนี้เป็นการวัดความมั่นใจของผู้บริโภคและพลังการซื้อโดยเฉลี่ย ( ตัวอย่างเช่น ความมั่นใจของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างรวดเร็วสามารถบอกได้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ )

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

เป็นการคาดคะเนทางสถิติที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินค้าและบริการ CPI ถูกใช้เป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะรายงานความเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้ากว่า 200 รายการ

ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน

ตัวบ่งชี้ที่ประกาศทุกๆ เดือนของกิจกรรมการผลิตสินค้าที่สามารถบ่งชี้ได้ถึงคำสั่งซื้อสินค้าคงทนภายในประเทศ

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจรายไตรมาสที่แสดงถึงการเพิ่มหรือการลดลงของค่าจ้าง สิ่งนี้จะเป็นการวัดภาวะเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินสวัสดิการภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP)

สิ่งนี้จะบอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศและมีการกำหนดโดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น รายได้และค่าใช้จ่าย GDB จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการใช้ชีวิตอยู่ สิ่งนี้เป็นค่าของตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นภายในประเทศภายในระยะเวลาหนึ่ง

ตัวหักลดผลิตภัณฑ์

เป็นการวัดระดับราคาสำหรับสินค้าและบริการของเศรษฐกิจ การใช้ดัชนีนี้จะช่วยในการคำนวณความแตกต่างระหว่าง GDP ที่แท้จริงและที่คำนวณได้

ผลผลิตอุตสาหกรรม (IP)

เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (เช่น การผลิต การทำเหมือง) สิ่งนี้จะบ่งบอกถึงกำลังการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ

ผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต (IPCU)

สิ่งนี้จะเป็นรายงานจาก the US Federal Reserve ในทุกๆ เดือนและจะวัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งแสดงถึงข้อมูลสำหรับเดือนก่อนเกี่ยวกับปริมาณการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา IPCU จะกระตุ้นการซื้อหรือขายภายในอุตสาหกรรม

การค้าระหว่างประเทศ (ดุลการค้า)

สิ่งนี้จะวัดความแตกต่างระหว่างการนำเข้าและการส่งออกสินค้าและบริการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่เกี่ยวข้องกับระดับดุลการค้าระหว่างประเทศจะบ่งบอกถึงแนวโน้มของตลาด

สถาบันการวิจัยทางเศรษฐกิจ (IFO)

การสำรวจทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดของผู้นำทางด้านธุรกิจของเยอรมันกว่า 7,000 คน สิ่งนี้จะเป็นการประเมินสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศเยอรมันและยุโรป

สมาคมผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแห่งประเทศ (NAPM)

สิ่งนี้จะวัดเศรษฐกิจโดยทั่วไปและกลุ่มการผลิตโดยเฉพาะ สิ่งนี้จะรวมการสำรวจของบริษัทกว่า 250 แห่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและคำนวณข้อมูลการผลิต การสั่งซื้อ และการจ้างงาน

การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payroll Employment)

รายงานประจำเดือนจากกระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ข้อมูลด้านสถิติเกี่ยวกับตลาดการจ้างงานของประเทศ สิ่งนี้สามารถใช้ในการพยากรณ์ระดับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในอนาคตได้

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ตัวบ่งชี้ที่ใช้อยู่เป็นประจำในการวัดการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในราคาขายของผู้ผลิตในประเทศ การทำเหมือง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และการเกษตรกรรม

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI)

สิ่งนี้บ่งบอกถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแสดงถึงเปอร์เซนต์ของปริมาณลูกจ้างของ บริษัท/ธุรกิจ ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ (เช่น ผู้จัดการฝ่ายซื้อ) ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม PMI ที่มากกว่า 50 แสดงถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจและดัชนีต่ำกว่า 50 แสดงถึงการหดตัวของเศรษฐกิจ

ปริมาณการขายสินค้าปลีก

รายงานประจำเดือนที่วัดปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภค ( ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ GDP ในสหรัฐอเมริกา) สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้รูปแบบของผู้บริโภคโดยทั่วไปทำให้สามารถใช้เป็นสิ่งที่นำมาประเมินทิศทางของเศรษฐกิจได้

ความเชื่อมั่นธุรกิจญี่ปุ่น (Tankan)

แบบสำรวจทางด้านธุรกิจรายไตรมาส จัดทำโดยธนาคารญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจญี่ปุ่น สิ่งนี้จะมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น จึงทำให้สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น

อัตราการว่างงาน

เป็นเปอร์เซนต์ของจำนวนผู้ที่ไม่มีงานทำ วัดโดยอัตราส่วนของผู้ที่ไม่มีงานทำและผู้ที่ต้องการจะทำงานและสามารถทำงานได้ซึ่งจะตรงข้ามกับผู้ที่กำลังมีงานทำ สิ่งนี้เป็น ตัวชี้วัดตาม ที่จะเปลี่ยนตามเศรษฐกิจและแสดงถึงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและนโยบายด้านการเงิน

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา