XM บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับ Maison Chance Foundation เพื่อประโยชน์ของเด็กๆ

ถูกโพสบน 3 กรกฎาคม 2020 เวลา 9:56 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นอีกครั้งด้วยการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิ Maison Chance ในเวียดนาม

นับตั้งแต่เริ่มต้น กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมของบริษัทเราได้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่สุขภาพ การศึกษา และอนาคตของพวกเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย ครั้งนี้ก็เช่นกัน เราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นหลักและได้ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิ Maison Chance ในเมืองโฮจิมินห์ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือเด็กผู้มีความผิดปกติทางด้านร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

ในขณะที่มูลนิธิแห่งนี้ได้เป็นพื้นที่พักพิงของเด็กไร้บ้าน เด็กกำพร้า และเยาวชนผู้มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย รวมถึงเป็นเสมือนครอบครัวที่คอยส่งเสริมให้เด็กๆ เหล่านี้ออกกำลังกายและเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การศึกษาก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนี้ XM จึงได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับ Maison Chance เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปใช้ในการฝึกว่ายน้ำที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพวกเขาซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

เราขอขอบคุณ Maison Chance ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีและได้นำเจ้าหน้าที่จากบริษัทของเราเดินชมส่วนต่างๆ ของมูลนิธิ รวมถึงได้จัดช่วงเวลาดีๆ ที่ให้เรามีโอกาสได้พบปะกับเด็กและเยาวชนที่พวกเขากำลังช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี