XM จับมือองค์กรการกุศลในสิงคโปร์หยุดภาวะอดอยาก

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2022 เวลา 9:32 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราและองค์กรการกุศล Free Food For All (FFFA) ร่วมบริจาคเงิน ในโครงการที่มีชื่อว่า ‘แจกจ่ายผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์’ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในท้องถิ่น และช่วยลดการทิ้งขยะอาหารโดยเปล่าประโยชน์

FFFA เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ยากไร้ และขยายไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน และยุติความหิวโหย

โครงการ ‘แจกจ่ายผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์’ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอาหารในชุมชนอย่างเร่งด่วนที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยและเกษตกร ให้มีส่วนร่วมทำความดีและขายสินค้าของตน เพื่อสนับสนุนการค้าขายในพื้นที่ เป้าหมายหลักของ FFFA คือ ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและจำเป็นต้องเลี้ยงดูหลานของตน ผู้ที่มีความต้องการพิเศษหรือเจ็บป่วย และครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ต้องขัง

เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นผ่านการบริจาคเงินให้แก่องค์กร FFFA เพื่อเป็นสะพานแก่ผู้ยากไร้ในการเข้าถึงผักสดที่มาจากเกษตรกรท้องถิ่นในประเทศสิงคโปร์ โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในความมุ่งมั่นและสิ่งดี ๆ ที่เราต้องการมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก

ถ้าท่านต้องการสนับสนุนองค์กร FFFA เพื่อขจัดความหิวโหยในประเทศสิงคโปร์ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแพนอเมริกาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่