Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 10

Đăng trên 11:56 am GMT, ngày 29/09/2020. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian 1 – 28/10/2020.

Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/10 02/10 05/10
HK50Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.

Sản phẩm 26/10 27/10
HK50Cash Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 28/10 29/10
GRE20Cash Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.