Thông báo Quan trọng – Thay đổi giờ giao dịch trong tháng 2

Đăng trên 9:35 am GMT, ngày 12/02/2020. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào Ngày vinh danh Washington diễn ra trong tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào 17/02/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 17/02 18/02
COFFE-MAY20 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR20 Nghỉ Bình thường
COTTO-MAY20 Nghỉ Bình thường
COCOA-MAY20 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAR20 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAY20 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAR20 Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAY20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OIL-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GER30-MAR20 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100-MAR20 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
US30-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
USDX-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-APR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.