Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 2

Đăng vào 8:00 sáng giờ GMT, ngày 15/02/2023. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023.

Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 20/02 21/02
COFFE-MAY23 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR23 Nghỉ Bình thường
CORN-MAY23 Nghỉ Bình thường
COTTO-MAY23 Nghỉ Bình thường
COCOA-MAY23 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAR23 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAY23 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAR23 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAY23 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAY23 Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAY23 Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
NGAS-MAR23 Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
OIL-APR23 Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
OILMn-APR23 Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
GER40-MAR23 Nghỉ sớm 22h55 Bình thường
GER40Cash Nghỉ sớm 22h55 Bình thường
UK100-MAR23 Nghỉ sớm 22h55 Bình thường
UK100cash Nghỉ sớm 22h55 Bình thường
JP225-MAR23 Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
US500-MAR23 Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
US100-MAR23 Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
US30-MAR23 Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
USDX-MAR23 Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
PALL-MAR23 Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
PLAT-APR23 Nghỉ sớm 21h25 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 27/02 28/02
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.