Thông báo quan trọng – Giờ Mùa Hè 2023

Đăng vào 12:38 giờ chiều GMT, ngày 10/03/2023. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng do sự thay đổi theo mùa trong Giờ Mùa Hè, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.

Vui lòng xem bảng bên dưới để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 12/03 13-16/03 17/03 19/03
Forex Mở sớm 23:05 Bình thường Nghỉ sớm 22:50 Mở sớm 23:05
Vàng/Bạc Nghỉ 00:05-22:55 Nghỉ sớm 22:50 Nghỉ
Chứng khoán Mỹ 15:40-21:55 15:40-21:55
Chứng khoán Brazil 15:40-21:55 15:40-21:55
Chứng khoán Canada 15:40-21:55 15:40-21:55
Cổ phiếu Mỹ 15:40-21:55 15:40-21:55
Sản phẩm 20-23/03 24/03 27/03
Forex Bình thường Nghỉ sớm 22:50 Bình thường
Vàng/Bạc 00:05-22:55 Nghỉ sớm 22:50 Bình thường
Chứng khoán Mỹ 15:40-21:55 15:40-21:55 Bình thường
Chứng khoán Brazil 15:40-21:55 15:40-21:55 Bình thường
Chứng khoán Canada 15:40-21:55 15:40-21:55 Bình thường
Cổ phiếu Mỹ 15:40-21:55 15:40-21:55 Bình thường
Sản phẩm Thứ 2 Thứ 3-Thứ 5 Thứ 6 Thời gian
COCOA-MAY23 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 Từ 13 đến 24/3
COFFE-MAY23 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 Từ 13 đến 24/3
CORN-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
Từ 13 đến 24/3
SBEAN-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
Từ 13 đến 24/3
WHEAT-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
Từ 13 đến 24/3
COTTO-MAY23 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 Từ 13 đến 24/3
HGCOP-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
SUGAR-MAY23 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 Từ 13 đến 24/3
US100-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US100-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US30-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US30-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US30Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US500-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US500-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
US500Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
USDX-MAR23 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
USDX-JUN23 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
JP225-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
JP225Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 Từ 13 đến 24/3
PALL-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
PLAT-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
PLAT-JUL23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
NGAS-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
NGAS-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
OIL-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
OIL-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
OILMn-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
OILMn-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
BRENT-MAY23 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
GSOIL-APR23 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 Từ 13 đến 24/3
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:45
Từ 13 đến 24/3
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:45
Từ 27 đến 31/3
AUS200Cash 02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:45
Từ 3/4 trở đi
HK50Cash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
Từ 27/3 trở đi
UK100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:55 Từ 13 đến 24/3
UK100-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 Từ 13 đến 24/3
UK100-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 Từ 13 đến 24/3
GER40Cash 00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
Từ 13 đến 24/3
GER40-MAR23 00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
Từ 13 đến 24/3
GER40-JUN23 00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-21:55
Từ 13 đến 24/3
EU50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:45 Từ 13 đến 24/3
EU50-MAR23 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:45 Từ 13 đến 24/3
EU50-JUN23 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:45 Từ 13 đến 24/3
FRA40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:10 Từ 13 đến 24/3
FRA40-MAR23 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:10 Từ 13 đến 24/3
FRA40-APR23 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:10 Từ 13 đến 24/3
SWI20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:10 Từ 13 đến 24/3
SWI20-MAR23 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:10 Từ 13 đến 24/3
SWI20-JUN23 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:10 Từ 13 đến 24/3
NETH25Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:10 Từ 13 đến 24/3

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo giờ máy chủ.