Thông báo Quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng Tháng 1

Đăng trên 8:58 am GMT, ngày 16/01/2020. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Martin Luther King Jr., Ngày Quốc khánh Australia, Tết Trung QuốcNăm mới tại Hong Kong, diễn ra trong Tháng 1, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 20 đến ngày 28/01/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 20/01 21/01
COFFE-MAR20 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR20 Nghỉ Bình thường
COTTO-MAR20 Nghỉ Bình thường
COCOA-MAR20 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAR20 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAR20 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAR20 Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-FEB20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OIL-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30-MAR20 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-MAR20 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
USDX-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-APR20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 24/01 27-28/01
HK50Cash Nghỉ sớm 05:55 Nghỉ
Sản phẩm 27/01 28/01
AUS200Cash Mở muộn 08:15 Bình thường
Chứng khoán Australia Nghỉ Bình thường

Thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.