Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 1

Đăng trên 11:40 am GMT, ngày 05/01/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 1, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 05 đến 26/01/2021.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 05/01 06/01 07/01
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 18/01 19/01
COFFE-MAR21 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR21 Nghỉ Bình thường
COTTO-MAR21 Nghỉ Bình thường
COCOA-MAR21 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAR21 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAR21 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAR21 Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-FEB21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OIL-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30-MAR21 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-MAR21 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
USDX-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
VÀNG Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
BẠC Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-APR21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 26/01 27/01
AUS200Cash Mở muộn 08:15 Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.