Thông báo Quan trọng – Ngày nghỉ ngân hàng trong tháng 7

Đăng trên 10:18 am GMT, ngày 29/06/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 7, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến 06/07/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/07 02/07
HK50Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 02/07 03/07 06/07
COFFE-SEP20 Bình thường Nghỉ Bình thường
CORN-SEP20 Nghỉ sớm 20:00 Nghỉ Bình thường
COTTO-DEC20 Bình thường Nghỉ Bình thường
COCOA-SEP20 Bình thường Nghỉ Bình thường
SBEAN-AUG20 Nghỉ sớm 20:00 Nghỉ Bình thường
WHEAT-SEP20 Nghỉ sớm 20:00 Nghỉ Bình thường
SUGAR-OCT20 Bình thường Nghỉ Bình thường
HGCOP-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
BRENT-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
OIL-AUG20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-AUG20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-AUG20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GSOIL-JUL20 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
GSOIL-AUG20 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
GER30-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30Cash Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
USDX-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-SEP20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-OCT20 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Bình thường Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.