Thông báo Quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 8:39 am GMT, ngày 30/04/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 03 đến 30/05/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 03/05 06/05
POL20Cash Nghỉ Bình thường
UK100Cash Bình thường Nghỉ
UK100-JUN19 Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Anh Quốc Bình thường Nghỉ
COFFE-JUL19 Bình thường Mở muộn 14:30
COCOA-JUL19 Bình thường Mở muộn 14:30
SUGAR-JUL19 Bình thường Mở muộn 14:30
Sản phẩm 13/05 14/05-16/05 17/05
HK50Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Na Uy Bình thường Bình thường Nghỉ
Sản phẩm 27/05 28/05 29/05 30/05
JP225Cash Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
JP225-JUN19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
UK100-JUN19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
USDX-JUN19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
US30-JUN19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
US100-JUN19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
US500-JUN19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Anh Quốc Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Gold Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
Silver Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
PALL-JUN19-SEP19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
PLAT-JUL19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
HGCOP-JUL19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
COFFE-JUL19 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
CORN-JUL19 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COTTO-JUL19 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COCOA-JUL19 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
SBEAN-JUL19 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
SUGAR-JUL19 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
WHEAT-JUL19 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
GSOIL-JUN19 Nghỉ sớm 20:30 Bình thường Bình thường Bình thường
NGAS-JUN19-JUL19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
OIL-JUL19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
OILMn-JUL19 Nghỉ sớm 20:00 Bình thường Bình thường Bình thường
BRENT-JUL19-AUG19 Nghỉ sớm 20:30 Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 14:00 Nghỉ
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Na Uy Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ
SWI20Cash Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ
SWI20-JUN19 Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.