Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ Ngân hàng tháng 11

Đăng trên 8:34 am GMT, ngày 31/10/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ thay đổi từ 01 – 29/11/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/11 04 – 08/11 11/11 12/11
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:55 Bình thường Bình thường Bình thường
POL20Cash Nghỉ Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 28/11 29/11
COFFE-MAR20 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR20 Nghỉ 16:35-20:00
COTTO-MAR20 Nghỉ 15:05-20:00
COCOA-MAR20 Nghỉ Bình thường
SBEAN-JAN20 Nghỉ 16:35-20:00
SUGAR-MAR20 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAR20 Nghỉ 16:35-20:00
HGCOP-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
PALL-MAR20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
PLAT-JAN20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
GSOIL-DEC19 Nghỉ sớm 20:25 Nghỉ sớm 20:55
NGAS-JAN20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
BRENT-JAN20-FEB20 Nghỉ sớm 20:25 Nghỉ sớm 20:55
OIL-JAN20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
OILMn-JAN20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
GER30-DEC19 Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
JP225-DEC19 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
UK100-DEC19 Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
USDX-DEC19 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US30-DEC19 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US100-DEC19 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US500-DEC19 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Nghỉ sớm 19:55

Vui lòng thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.