Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 10

Đăng trên 11:22 am GMT, ngày 27/09/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày lễ diễn ra trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị thay đổi từ 01 -28/10/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị thay đổi:

Sản phẩm 01/10 02/10 03/10 04/10 07/10 08/10
HK50Cash Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
GER30-DEC19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
GER30Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Đức Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Sản phẩm 28/10 29/10
GRE20Cash Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.