Thông báo Quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng tháng 9

Đăng trên 11:58 am GMT, ngày 29/08/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào một ngày lễ diễn ra vào tháng 9, giờ giao dịch sẽ thay đổi đối với nhiều sản phẩm, có hiệu lực vào ngày 02/09/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 02/09 03/09
COFFE-DEC19 Nghỉ Bình thường
CORN-DEC19 Nghỉ Bình thường
COTTO-DEC19 Nghỉ Bình thường
GSOIL-SEP19 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
COCOA-DEC19 Nghỉ Bình thường
NGAS-OCT19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SBEAN-NOV19 Nghỉ Bình thường
SUGAR-OCT19 Nghỉ Bình thường
BRENT-NOV19 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
OIL-OCT19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-OCT19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
WHEAT-DEC19 Nghỉ Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30-SEP19 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-SEP19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-SEP19 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
USDX-SEP19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-SEP19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-SEP19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-SEP19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
HGCOP-DEC19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-DEC19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-OCT19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT+3.