Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 9

Đăng trên 8:16 am GMT, ngày 03/09/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 9, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ thay đổi kể từ ngày 07/09.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 07/09 08/09
GER30-SEP20 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225-SEP20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100-SEP20 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
USDX-SEP20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-SEP20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-SEP20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-SEP20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-DEC20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-OCT20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
HGCOP-DEC20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
COFFE-DEC20 Nghỉ Bình thường
CORN-DEC20 Nghỉ Bình thường
COTTO-DEC20 Nghỉ Bình thường
COCOA-DEC20 Nghỉ Bình thường
SBEAN-NOV20 Nghỉ Bình thường
SUGAR-OCT20 Nghỉ Bình thường
WHEAT-DEC20 Nghỉ Bình thường
GSOIL-OCT20 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
NGAS-OCT20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OIL-OCT20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-OCT20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
BRENT-NOV20 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.