Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 9

Đăng trên 7:55 am GMT, ngày 02/09/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 9, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 9.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 06/09 07/09
GER30-SEP21 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100-SEP21 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
USDX-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-DEC21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-OCT21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
HGCOP-DEC21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
COFFE-DEC21 Nghỉ Bình thường
CORN-DEC21 Nghỉ Bình thường
COTTO-DEC21 Nghỉ Bình thường
COCOA-DEC21 Nghỉ Bình thường
SBEAN-NOV21 Nghỉ Bình thường
SUGAR-OCT21 Nghỉ Bình thường
WHEAT-DEC21 Nghỉ Bình thường
GSOIL-OCT21 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
NGAS-OCT21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OIL-OCT21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-OCT21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
BRENT-NOV21 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 22/09 23/09
HK50Cash Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.