Dasar Privasi

Pengenalan

Sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan harian, kami perlu mengumpulkan maklumat peribadi daripada pelanggan dan prospek untuk memberikan produk dan perkhidmatan kepada mereka dan memastikan kami boleh memenuhi keperluan mereka apabila menyediakan produk dan perkhidmatan, serta apabila memberikan maklumat yang berkenaan kepada mereka.

Privasi anda sangat penting bagi kami dan ianya adalah polisi kami untuk memelihara dan menghormati kerahsiaan maklumat dan privasi individu. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Trading Point of Financial Instruments Limited (“Syarikat” atau “XM”) mengumpul, menggunakan dan menguruskan maklumat peribadi anda yang kami terima daripada anda atau pihak ketiga yang berkaitan dengan syarat perkhidmatan kami kepada anda atau yang kami kumpulkan daripada penggunaan anda terhadap perkhidmatan dan/atau laman web kami (iaitu www.xm.com) dan/atau mana-mana laman web dan aplikasi yang berkaitan termasuk antaranya, Ruang Keahlian Syarikat. Dasar Privasi ini juga memberitahu anda tentang hak-hak anda berkenaan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi kami dikaji secara teratur untuk memastikan bahawa sebarang kewajipan dan teknologi baru, perubahan kepada amalan dan operasi perniagaan kami diambil kira serta ia kekal mengikut perubahan persekitaran badan pengawal selia. Sebarang maklumat peribadi yang kami simpan akan dikawal oleh Dasar Privasi semasa kami.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda seorang pekerja Syarikat, kontraktor Syarikat atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga, maklumat peribadi anda akan digunakan berhubung dengan kontrak pekerjaan atau hubungan kontrak anda, mana-mana yang berkenaan.

Dasar Privasi ini digunakan untuk aktiviti pemprosesan yang dilakukan oleh XM kepada data peribadi pelanggan/bakal pelanggan, pelawat laman web dan pekerja. Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada laman web yang dikendalikan oleh mana-mana organisasi lain dan/atau pihak ketiga yang lain.

Siapa kami

Trading Point of Financial Instruments Limited ialah sebuah Firma Pelaburan Cyprus (CIF), yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Pertukaran dan Sekuriti Cyprus (CySEC) di bawah lesen bernombor 120/10, dengan pejabat berdaftar di 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Trading Point of Financial Instruments Limited adalah sebahagian daripada XM Group. Setiap entiti dari XM Group memiliki Dasar Privasi tersendiri yang berbeza. Entiti-entiti ini mengendalikan laman web tersendiri dan oleh itu, jika anda berminat untuk belajar bagaimana entiti-entiti ini memproses data peribadi anda, sila rujuk penyataan privasi yang berkenaan yang boleh didapati di laman web spesifik mereka.

Melindungi kerahsiaan maklumat peribadi dan melindungi privasi anda

Syarikat menghormati privasi mana-mana pengguna yang mengakses laman webnya, dan oleh itu komited untuk mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi pelanggan sedia ada atau prospek, pemohon serta pelawat laman web.

Syarikat menyimpan data peribadi mana-mana pelanggan/bakal pelanggan mengikut undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan.

Kami mempunyai langkah-langkah dan prosedur teknikal dan organisasi yang perlu dan wajar bagi memastikan maklumat anda kekal terjamin setiap masa. Kami sentiasa melatih dan meningkatkan kesedaran kepada semua kakitangan kami tentang kepentingan mengekalkan, memelihara dan menghormati maklumat peribadi dan privasi anda. Kami menganggap pelanggaran privasi individu secara serius dan akan mengenakan langkah-langkah disiplin yang sewajarnya termasuk pemecatan jika perlu. Kami juga telah melantik Pegawai Perlindungan Data untuk memastikan Syarikat kami mengurus/memproses maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan mengikut Dasar Privasi ini.

Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar diri anda sebagai pengguna laman web Syarikat dan/atau perkhidmatannya diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar, yang dilindungi dalam beberapa cara yang berbeza. Anda boleh mengakses maklumat yang didaftarkan selepas log masuk ke dalam Ruang Keahlian dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa kata laluan anda hanya diketahui oleh anda dan tidak didedahkan kepada orang lain. Maklumat berdaftar disimpan dengan selamat di lokasi yang selamat dan hanya kakitangan yang dibenarkan sahaja mempunyai akses kepada maklumat tersebut melalui nama pengguna dan kata laluan. Semua maklumat peribadi dipindahkan kepada Syarikat melalui sambungan SSL 128-bit yang selamat dan dengan itu segala langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan pihak yang tidak diingini daripada melihat maklumat tersebut. Maklumat peribadi yang diberikan kepada Syarikat yang tidak diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar juga disimpan di tempat yang selamat dan hanya boleh diakses oleh kakitangan yang dibenarkan melalui nama pengguna dan kata laluan.

Penghantaran maklumat melalui internet tidak selalu selalunya selamat tetapi the Syarikat berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda dengan mengambil langkah berjaga-jaga yang serius. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri-ciri keselamatan untuk cuba menghalang akses tanpa kebenaran.

Apakah maklumat peribadi yang kami ambil?

Untuk membuka akaun dengan kami, pertama sekali anda perlu melengkapkan dan menyerahkan borang permohonan kepada kami dengan melengkapkan maklumat yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan ini, anda diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi untuk membolehkan Syarikat menilai permohonan anda dan mematuhi peraturan dan perintah yang berkaitan. Maklumat yang anda berikan juga boleh digunakan oleh Syarikat untuk memaklumkan anda mengenai perkhidmatannya.

Maklumat yang kami boleh kami ambil daripada anda termasuk:

 • nama penuh, alamat kediaman dan butiran perhubungan (contohnya, alamat e-mel, nombor telefon, faks dan lain-lain);

 • tarikh lahir, tempat lahir, jantina, warganegara;

 • maklumat mengenai pendapatan dan kekayaan anda termasuk butiran mengenai anda dan sumber dana, aset dan liabiliti, maklumat akaun bank, penyata dagangan, maklumat FATCA dan CRS dan penyata kewangan;

 • baki akaun dagangan, aktiviti dagangan, pertanyaan anda dan respons kami;

 • maklumat mengenai sama anda memegang jawatan penting dalam politik (PEP);

 • butiran profesion dan pekerjaan;

 • data pengesahan (contohnya, tandatangan);

 • data lokasi;

 • prestasi dagangan, ilmu dan pengalaman;

 • maklumat pengesahan yang merangkumi maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen memandu (contohnya termasuk latar belakang maklumat yang kami terima mengenai anda daripada rekod awam atau daripada entiti lain yang tidak berkait dengan kami); tambahan pula, kami juga boleh mengutip maklumat lain yang boleh dikenal pasti seperti nombor pengenalan dan/atau nombor pendaftaran Cukai/Pasport;

 • apa-apa maklumat lain yang serupa.

Kami memperoleh maklumat ini dalam beberapa cara melalui penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami termasuk melalui mana-mana laman web kami, aplikasi, permohonan pembukaan akaun, borang pendaftaran demo kami, borang pendaftaran webinar, langganan berita terkini dan daripada maklumat yang diberikan ketika sedang berkomunikasi menggunakan perkhidmatan khidmat pelanggan. Kami juga boleh mengambil maklumat mengenai anda daripada pihak ketiga seperti melalui sumber-sumber yang tersedia secara umum. Kami juga menyimpan rekod tingkah laku dagangan anda, termasuk rekod mengenai:

 • produk yang anda dagangkan bersama kami dan prestasi;

 • data sejarah mengenai dagangan dan pelaburan yang anda lakukan, termasuk jumlah yang dilaburkan;

 • pilihan anda untuk jenis produk dan perkhidmatan tertentu.

Kami boleh meminta maklumat peribadi lain secara secara sukarela dari semasa ke semasa (sebagai contoh, melalui penyelidikan pasaran atau kaji selidik).

Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat, dan kami perlu memenuhi permintaan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan yang diminta.

Kami boleh merakam sebarang komunikasi melalui elektronik, telefon, secara peribadi atau sebaliknya, dengan anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami berikan dan hubungan perniagaan kami dengan anda. Rakaman ini adalah milik kami sepenuhnya dan akan menjadi bukti komunikasi di antara kita. Perbualan telefon boleh dirakam tanpa menggunakan apa-apa nada amaran atau notis selanjutnya. Selain itu, jika anda melawat mana-mana pejabat atau premis kami, kami mungkin mempunyai CCTV yang akan merakam imej anda.

Dasar yang sah untuk memproses tujuan dan maklumat peribadi anda

Kami boleh memproses data peribadi anda mengikut asas berikut dan untuk tujuan berikut:

 1. Prestasi kontrak

  Kami memproses data peribadi untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kami, serta maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami berdasarkan hubungan kotrak dengan pelanggan (iaitu untuk melaksanakan tanggungjawab kontrak kami). Di samping itu, pemprosesan data peribadi dilakukan untuk melengkapkan prosedur masuk/penerimaan pelanggan kami.

  Berdasarkan perkara di atas, kami perlu untuk mengesahkan identiti anda untuk menerima anda sebagai pelanggan kami dan kami perlu menggunakan butiran tersebut untuk mengurus akaun dagangan anda secara berkesan dan untuk memastikan anda mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada kami. Ini mungkin termasuk pihak ketiga yang menjalankan pemeriksaan kredit atau identiti bagi pihak kami. Penggunaan maklumat peribadi adalah penting bagi pihak kami untuk mengetahui siapa anda kerana kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk mematuhi obligasi pengawalseliaan ‘Kenali Pelanggan Anda’ dan ‘Ketekunan Pelanggan’ yang tertentu.

 2. Mematuhi kewajipan undang-undang

  Terdapat beberapa kewajipan undang-undang yang datang daripada undang-undang berkaitan yang kami tertakluk serta keperluan berkanun (contohnya undang-undang AML, Undang-Undang Perkhidmatan Pelaburan Cyprus, undang-undang Cukai dan lain-lain). Terdapat juga beberapa pihak berkuasa penyeliaan yang undang-undang dan peraturannya kami tertakluk (contohnya Suruhanjaya Bursa dan Sekuriti Cyprus). Kewajipan dan keperluan sedemikian dikenakan kepada kami bagi aktiviti pemprosesan data peribadi untuk semakan kredit, pengesahan identiti, pematuhan perintah mahkamah, undang-undang cukai atau kewajipan pelaporan lain dan kawalan pencegahan pengubahan wang haram.

 3. Untuk tujuan menjaga kepentingan sah

  Kami memproses data peribadi untuk memelihara kepentingan yang sah yang dilakukan oleh kami atau pihak ketiga. Kepentingan sah adalah apabila kami mempunyai alasan perniagaan atau komersil untuk menggunakan maklumat anda. Tetapi, walaupun begitu, ia tidak sepatutnya berat sebelah terhadap apa yang betul dan terbaik untuk anda. Contoh-contoh aktiviti pemprosesan termasuk:

  • memulakan tuntutan undang-undang dan menyediakan pertahanan dalam prosedur litigasi;

  • cara dan proses yang kami lakukan untuk menyediakan keselamatan IT dan sistem Syarikat, mencegah kemungkinan jenayah, keselamatan aset, kawalan kemasukan dan langkah-langkah anti-pencerobohan;

  • memasang sistem CCTV (seperti di premis kami atas alasan keselamatan);

  • langkah-langkah untuk menguruskan perniagaan dan mengembangkan produk dan perkhidmatan dengan lebih lanjut;

  • perkongsian data peribadi anda dalam XM Group untuk tujuan mengemas kini/mengesahkan data peribadi anda mengikut rangka kerja pematuhan pencegahan pengubahan wang haram;

  • pengurusan risiko.

 4. Anda telah memberikan persetujuan

  Dengan syarat anda telah memberikan kami persetujuan khusus anda untuk pemprosesan (selain daripada sebab yang dinyatakan di atas) maka undang-undang pemprosesan tesebut adalah berdasarkan persetujuan itu. Anda mempunyai hak untuk membatalkan persetujuan tersebut pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, sebarang pemprosesan data peribadi sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.

 5. Untuk menilai kesesuaian produk/perkhidmatan kami kepada Pelanggan

 6. Untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan, maklumat mengenai produk dan perkhidmatan serta mengkaji keperluan anda dari semasa ke semasa

  Sebaik sahaja anda berjaya membuka akaun dagangan dengan kami atau melanggan kemas kini atau webinar, kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan mematuhi kewajipan kami kepada anda. Ia juga dalam kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa kami menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik supaya kami boleh mengkaji semula secara berkala keperluan anda untuk memastikan bahawa anda memperoleh faedah daripada produk dan perkhidmatan yang terbaik daripada kami.

 7. Untuk membantu meningkatkan produk dan perkhidmatan kami, termasuk perkhidmatan pelanggan, dan mengembangkan dan memasarkan produk dan perkhidmatan baru

  Dari semasa ke semasa kami mungkin menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh anda melalui penggunaan perkhidmatan dan/atau melalui tinjauan pelanggan untuk membantu kami dalam meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan kami. Ia ada di dalam kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara ini untuk memastikan piawaian tertinggi apabila menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan terus menjadi peneraju pasaran dalam industri perkhidmatan kewangan.

 8. Untuk membuat profil tentang anda

  Dari semasa ke semasa kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk membuat profil tentang anda supaya kami lebih memahami anda dan keperluan anda. Kami juga boleh membuat keputusan mengenai anda melalui pemeriksaan kredit automatik atau profil automatik yang mungkin mempengaruhi keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan kami. Kami mungkin perlu melakukan ini sama ada untuk melaksanakan kewajipan undang-undang atau kerana ianya terdapat dalam kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara yang sedemikian.

 9. Untuk menyiasat atau menyelesaikan pertanyaan atau pertikaian

  Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi yang diambil daripada anda untuk menyiasat isu dan/atau menyelesaikan pertikaian dengan anda kerana menjadi kepentingan sah kami untuk memastikan isu dan/atau pertikaian diselidik dan diselesaikan dengan cepat dan berkesan.

 10. Untuk mematuhi undang-undang, perintah mahkamah, proses kehakiman yang lain, atau keperluan dari mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan

  Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan, perintah mahkamah atau proses kehakiman yang lain, atau keperluan mana-mana pihak pengawal selia yang berkenaan. Kami melakukan sedemikian bukan semata-mata untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang tetapi kerana ia mungkin termasuk dalam kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.

 11. Menghantar kaji selidik kepada anda

  Dari semasa ke semasa, kami boleh menghantar kaji selidik kepada anda sebagai sebahagian daripada proses maklum balas pelanggan kami. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk meminta maklum balas ini untuk memastikan bahawa kami menyediakan produk dan perkhidmatan kami di tahap tertinggi. Walau bagaimanapun, dari semasa ke semasa kami mungkin meminta anda untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik lain dan jika anda bersetuju untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik sedemikian, kami berpegang kepada persetujuaan anda untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpul sebagai sebahagian daripada kaji selidik tersebut. Semua maklum balas terhadap sebarang kaji selidik yang kami hantar sama ada untuk maklum balas pelanggan atau sebaliknya akan dihimpunkan dan depersonalisasi sebelum hasil kaji selidik dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga.

 12. Analisis data

  Halaman web kami dan e-mel mungkin mengandungi suar web atau tag piksel atau sebarang jenis alat analisis data yang membolehkan kami menjejak penerimaan perwakilan dan menghitung bilangan pengguna yang telah melawat halaman web atau membuka perwakilan kami. Sekiranya maklumat peribadi anda sama sekali tidak dikenalpasti, kami tidak memerlukan asas undang-undang kerana maklumat itu tidak lagi menjadi maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, sekiranya maklumat peribadi anda tidak berada dalam bentuk yang tidak dikenali, ia adalah kepentingan sah kami untuk terus menilai maklumat peribadi tersebut untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan berkaitan dengan pasaran.

 13. Tujuan pemasaran

  Kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran melalui e-mel atau telefon atau bentuk lain yang dipersetujui (termasuk kempen media sosial) untuk memastikan anda sentiasa dikemas kini dengan produk dan perkhidmatan terbaru kami. Sekiranya kami menghantar komunikasi pemasaran kepada anda, kami akan berbuat demikian berdasarkan persetujuan anda atau jika ia termasuk dalam kepentingan sah kami.

 14. Tujuan perniagaan dalaman dan penyimpanan rekod

  Kami mungkin perlu memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan dalaman serta untuk tujuan penyimpanan rekod. Pemprosesan sedemikian adalah demi kepentingan sah kami dan diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang. Ini mungkin termasuk sebarang komunikasi di antara kami dengan anda berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang kami berikan dan hubungan antara kami dengan anda. Kami juga akan menyimpan rekod untuk memastikan anda mematuhi obligasi kontrak menurut perjanjian yang mengawal hubungan di antara kami dengan anda.

 15. Penstrukturan semula korporat

  Jika kami menjalani penstrukturan semula korporat atau sebahagian atau semua perniagaan kami diambil alih oleh pihak ketiga, kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda dalam hubungan untuk penstrukturan semula atau pengambilalihan. Penggunaan sedemikian boleh melibatkan perkongsian maklumat anda sebagai sebahagian daripada usaha ketekunan wajar. Ia adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat anda dengan cara ini, dengan syarat kami mematuhi sebarang kewajipan undang-undang/pengawalseliaan yang kami ada terhadap anda.

 16. Keselamatan

  Jika anda memasuki mana-mana premis kami, kami boleh merekod imej anda di CCTV atas alasan keselamatan. Kami juga boleh mengambil butiran anda untuk menyimpan rekod siapa yang telah masuk ke premis kami pada hari-hari tertentu. Ia termasuk dalam kepentingan sah kami untuk berbuat sedemikian demi mengekalkan persekitaran kerja yang selamat dan terkawal.

Pendedahan maklumat peribadi anda

Syarikat tidak boleh mendedahkan mana-mana maklumat rahsia pelanggannya kepada pihak ketiga, kecuali: (a) sekadar yang diperlukan untuk melakukannya di bawah dan/atau menurut mana-mana Undang-Undang, Peraturan dan/atau Kawal Selia yang Berkenaan; (b) jika ada kewajipan kepada orang awam untuk didedahkan; (c) di mana kepentingan perniagaan sah yang memerlukan pendedahan; atau (d) atas permintaan anda atau dengan persetujuan anda atau kepada Orang yang diterangkan di bawah. Syarikat akan berusaha untuk membuat pendedahan sedemikian berdasarkan ‘keperluan untuk mengetahui’, melainkan jika diarah oleh pihak berkuasa pengawalseliaan. DI bawah keadaan sedemikian, Syarikat dengan jelas memaklumkan kepada pihak ketiga mengenai sifat rahsia maklumat tersebut.

Sebagai sebahagian daripada penggunaan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada yang berikut:

 • mana-mana ahli XM Group, yang bermaksud mana-mana syarikat pegangan utama kami serta anak-anak syarikatnya boleh menerima maklumat tersebut;

 • Rakan Niaga kami, untuk tujuan perniagaan termasuk pihak ketiga tertentu seperti penyedia perkhidmatan dan penasihat pakar yang telah dikontrakkan untuk menyediakan kami dengan pentadbiran, kewangan, undang-undang, insurans, penyelidikan atau perkhidmatan lain;

 • pengusaha perniagaan yang mempunyai hubungan perniagaan bersama kami;

 • pihak perniagaan, penyedia kredit, mahkamah, tribunal dan pihak berkuasa pengawal selia sebagaimana yang dipersetujui atau dibenarkan oleh undang-undang; dan

 • sesiapa saja yang dibenarkan oleh anda.

Sekiranya Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak perniagaaan seperti syarikat pemprosesan kad atau bank untuk melaksanakan perkhidmatan yang diminta oleh pelanggan, pihak ketiga tersebut boleh menyimpan maklumat anda untuk mematuhi undang-undang mereka dan kewajipan yang lain.

Secara amnya, kami menghendaki organisasi di luar XM Group yang mengendalikan atau mendapatkan maklumat peribadi untuk mengakui kerahsiaan maklumat tersebut, menghormati hak privasi individu dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang relevan serta Dasar Privasi ini. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti agensi rujukan kredit (jika dan bila berkenaan) boleh menyimpan rekod mengenai sebarang carian yang dilakukan bagi pihak kami dan boleh menggunakan butiran carian untuk membantu syarikat lain melakukan carian mereka. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan maklumat peribadi anda oleh pihak ketiga dari luar yang bertindak sebagai pengendali data maklumat peribadi anda tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini dan tidak tertakluk kepada piawaian dan prosedur privasi kami.

Pelanggan menerima dan bersetuju bahawa Syarikat boleh, dari semasa ke semasa, menganalisis data yang dikumpul dari lawatan ke laman web atau dengan cara lain seperti soal selidik untuk tujuan statistik untuk meningkatkan aktiviti perniagaan Syarikat.

Pemindahan Luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA)

Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda di luar Kawasan Ekonomi Eropah kepada syarikat-syarikat XM Group yang lain serta pemproses yang terlibat bagi pihak kami. Apa sahaja maklumat anda yang kami pindahkan di luar Kawasan Ekonomi Eropah, kami akan memastikan pemindahan itu sah dan Pemproses di negara ketiga diwajibkan mematuhi piawaian perlindungan data Eropah dan menyediakan perlindungan yang sesuai berhubung dengan pemindahan data anda mengikut Perkara 46 GDPR. Jika kami melakukan pemindahan kepada pemproses di AS, dalam beberapa kes kami mungkin bergantung kepada fasal kontrak standard yang sesuai, mengikat undang-undang korporat, Perlindungan Privasi EU-AS atau mana-mana pengaturan lain yang bersamaan.

Berdasarkan perkara di atas, maklumat peribadi anda boleh diproses oleh kakitangan yang beroperasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah yang bekerja untuk kami atau salah satu pemproses kami. Kakitangan tersebut mungkin, antara lain, terlibat dalam memenuhi permintaan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan ini. Syarikat akan mengambil semua langkah secara munasabah untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini.

Maklumat yang diambil daripada penggunaan perkhidmatan kami

Sistem penjejak yang digunakan oleh laman web Syarikat boleh mengumpul data peribadi anda untuk mengoptimumkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan/bakal pelanggan. Laman web mengumpul maklumat dengan cara berikut:

 • Maklumat peranti

  Dengan mengenalpasti peranti yang anda gunakan untuk mengakses dan menggunakan laman web Syarikat, kami boleh menyediakan anda dengan versi laman web yang paling sesuai.

 • Maklumat log

  Mengambil maklumat tingkah laku tertentu di laman web membolehkan syarikat menjejak tindakan pengguna dan oleh itu menyelesaikan mana-mana isu yang mungkin berlaku.

 • Maklumat lokasi

  Menggunakan alamat IP anda membantu kami menyesuaikan kandungan laman web kami, yang kami sediakan kepada anda mengikut negara anda, dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di laman web kami.

 • Cookie

  Kuki adalah fail teks berdata rendah yang dihantar dari laman web kami kepada pelayar web anda dan disimpan dalam cakera keras komputer anda. Kuki membantu meningkatkan prestasi laman web dan pengalaman pelawat laman web, menjejak perujuk anda (jika ada) serta meningkatkan kempen pengiklanan kami pada masa hadapan.

 • Simpanan setempat

  Anda mestilah menghantar dokumen-dokumen pengesahan kepada kami melalui Ruang Keahlian Syarikat untuk mengaktifkan akaun dagangan anda. Dokumen-dokumen ini dihantar menggunakan sambungan 128-bit SSL yang selamat dan disimpan pada lokasi yang selamat.

Cookie

Kuki internet adalah data kecil yang dihantar dari laman web kami kepada pelayar laman web anda dan disimpan pada cakera keras komputer apabila anda menggunakan laman web kami, dan ia mungkin termasuk nombor pengenalan unik. Tujuan mengumpul maklumat ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih sesuai dan efektif pada laman web kami, termasuk pembentangan laman web yang mengikut keperluan dan keutamaan anda.

Cookie selalu digunakan oleh laman web di internet, dan anda boleh memilih jika dan bagaimana cookie akan diterima dengan mengubah keutamaan dan pilihan anda dalam pelayar web. Anda mungkin tidak boleh mengakses sebahagian laman web kami jika anda memilih untuk menghentikan penerimaan cookie pada pelayar web anda, terutamanya di Ruang Keahlian Syarikat dan lain-lain bahagian penting pada laman web kami. Oleh itu, kami mengesyorkan anda membuka penerimaan cookie untuk mendapat faedah dari semua perkhidmatan atas talian kami.

Tambahan pula, kami menggunakan kuki untuk ciri-ciri pemasaran semula untuk membolehkan kami mendekati pengguna yang pernah melawat laman web kami dan menunjukkan minat dalam produk dan perkhidmatan kami. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan vendor pihak ketiga, seperti Google dan AdRoll, untuk memaparkan iklan kami melalui internet kepada anda, berdasarkan penggunaan anda sebelum ini pada laman web kami. Anda boleh menghentikan penggunaan kuki ini pada bila-bila masa dengan melawat laman Tetapan Google Ads dan laman Henti DoubleClick .

Syarikat menggunakan cookie sesi ID dan cookie berterusan. Cookie sesi ID tamat selepas satu set masa atau apabila tetingkap pelayar web ditutup. Cookie berterusan kekal pada cakera keras untuk tempoh masa panjang. Anda boleh membuang cookie berterusan dengan mengikut arahan yang disediakan dalam fail 'Bantuan' pelayar web.

Untuk maklumat lanjut tentang polisi cookie dan bagaimana cookie berfungsi, baca Polisi Kuki kami di sini.

Bagaimana kami mendapatkan persetujuan anda

Sekiranya kami menggunakan maklumat peribadi anda yang memerlukan persetujuan anda, persetujuan tersebut akan diberikan mengikut Perjanjian Pelanggan/Terma adn Syarat Perniagaan yang mengawal hubungan perniagaan kami dan boleh didapati di laman web kami atau mana-mana kontrak lain yang kami miliki untuk dibuat dengan anda atau seperti yang dinyatakan dalam komunikasi kami dengan anda dari semasa ke semasa.

Jika kami bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat peribadi anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan tersebut pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran perhubungan yang dinyatakan di dalam Dasar Privasi ini.

Penyimpanan maklumat peribadi anda dan tempoh simpanan

Melindungi privasi maklumat anda sangat penting bagi kami, sama ada anda berinteraksi dengan kami secara peribadi, melalui telefon, melalui pos, melalui internet atau melalui mana-mana media elektronik lain. Kami akan menyimpan maklumat peribadi selagi kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda, dalam bentuk fasiliti penyimpanan komputer yang selamat dan fail berasaskan kertas dan lain-lain rekod dan kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi yang disimpan daripada penyalahgunaan, kehilangan, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian atau pendedahan.

Apabila kami menganggap bahawa maklumat peribadi tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan ia dikumpulkan, kami akan mengeluarkan sebarang butiran yang akan mengenal pasti anda atau kami akan memusnahkan rekod dengan selamat. Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu mengekalkan rekod untuk tempoh masa yang lama. Sebagai contoh, kami tertakluk kepada undang-undang pencegahan pengubahan wang haram tertentu yang memerlukan kami untuk kekalkan seperti berikut, untuk tempoh 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda telah berakhir:

 • satu salinan dokumen yang kami gunakan untuk mematuhi tanggungjawab usaha wajar pelanggan kami;

 • bukti sokongan dan rekod transaksi serta hubungan antara anda dengan kami

Selain itu, maklumat peribadi yang ada dalam bentuk komunikasi yang direkodkan, melalui telefon, secara elektronik, secara peribadi atau sebaliknya akan diselaraskan dengan keperluan badan pengawal selia tempatan (iaitu, 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda telah berakhir). Sekiranya anda memilih untuk berhenti menerima komunikasi pemasaran, kami akan memegang butiran anda dalam senarai sekatan supaya kami mengetahui bahawa anda tidak mahu menerima komunikasi ini.

Kami mungkin menyimpan data anda lebih lama daripada 5 tahun jika kami tidak dapat memadamnya atas alasan undang-undang, pengawal seliaan atau teknikal.

Hak anda mengenai maklumat peribadi anda

Hak yang mungkin disediakan untuk anda dengan maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda adalah seperti yang dinyatakan di bawah.

Maklumat dan akses

Jika anda bertanya kepada kami, kami akan mengesahkan sama ada kami sedang memproses maklumat peribadi anda dan jika ya, apa maklumat yang kami proses dan jika diminta, kami akan memberikan salinan maklumat peribadi tersebut (bersama dengan butir-butir lain yang tertentu) dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh permintaan anda. Jika anda memerlukan salinan tambahan, kami mungkin perlu mengenakan yuran pentadbiran yang munasabah.

Pembetulan

Jika maklumat peribadi yang kami pegang mengenai anda adalah tidak tepat atau lengkap, anda berhak untuk membetulkannya. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak lain, kami akan memberitahu mereka tentang pembetulan tersebut. Jika anda bertanya kepada kami, jika mungkin dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memaklumkan kepada anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara langsung.

Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa bahawa maklumat peribadi anda telah bertukar dengan menghantar e-mel kepada support@trading-point.com. Syarikat akan menukar maklumat peribadi anda mengikut arahan anda. Untuk meneruskan permintaan ini, dalam sesetengah kes, kami mungkin memerlukan dokumen sokongan daripada anda sebagai bukti, seperti maklumat peribadi yang kami perlukan untuk kegunaan peraturan atau tujuan perundangan yang lain.

Penghapusan

Anda boleh meminta kami untuk memadam atau mengeluarkan maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, iaitu di mana kami tidak lagi memerlukannya atau anda boleh menarik balik persetujuan anda (jika berkenaa) dengan syarat kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengekalkan data tersebut. Permintaan tersebut tertakluk kepada had pengekalan yang kami perlukan untuk mematuhi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan tertakluk kepada seksyen 'Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda dan Tempoh Simpanan'. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak lain, kami akan memaklumkan mereka untuk menghapuskannya. Jika anda bertanya kepada kami, jika mungkin dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memaklumkan kepada anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara langsung.

Sekatan pemprosesan

Anda boleh meminta kami untuk 'menyekat' atau menahan pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu iaitu di mana anda menentang ketepatan maklumat atau membantah untuk kami memprosesnya. Ia tidak akan menghalang kami daripada menyimpan maklumat peribadi anda. Kami akan memberitahu kepada anda sebelum kami melepaskan sebarang sekatan. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak lain, kami akan memaklumkan kepada mereka mengenai sekatan tersebut. Jika anda bertanya kepada kami, jika mungkin dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memaklumkan kepada anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara langsung.

Kemudahalihan data

Di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (679/2016), anda berhak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami (dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin), dan menggunakannya semula di tempat lain atau meminta kami untuk memindahkannya kepada pihak ketiga pilihan anda.

Bantahan

Anda boleh meminta kami berhenti memproses maklumat peribadi anda dan kami akan melakukannya, sekiranya kami:

 • bergantung pada kepentingan sah kami atau orang lain untuk memproses maklumat peribadi anda kecuali jika kami dapat menunjukkan alasan undang-undang yang kukuh untuk pemprosesan;

 • memproses maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung; atau

 • memproses maklumat peribadi anda untuk penyelidikan melainkan pemprosesan sedemikian adalah perlu bagi pelaksanaan tugas yang dijalankan demi kepentingan awam.

Membuat profil dan keputusan secara automatik

Sekiranya kami membuat keputusan mengenai anda berdasarkan proses automatik sahaja (sebagai contoh melalui profil automatik) yang mempengaruhi keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan atau mempunyai kesan besar yang lain terhadap anda, anda boleh memohon untuk tidak tertakluk kepada keputusan tersebut kecuali kami boleh menunjukkan kepada anda bahawa keputusan sedemikian diperlukan untuk dimasukkan atau pelaksanaan, kontrak antara anda dan kami. Walaupun keputusan adalah perlu untuk memasuki atau melaksankan kontrak, anda boleh mempertikaikan keputusan dan memerlukan campur tangan manusia.

Pilihan untuk tidak menyerahkan maklumat peribadi anda

Sekiranya anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mesti memberitahu Syarikat dengan menghantar e-mel kepada dpo@trading-point.com. Jika anda ingin berbuat demikian, kami mungkin tidak dapat meneruskan memberi maklumat, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta oleh anda dan kami tidak mempunyai sebarang liabiliti kepada anda dalam hal ini.

Pegawai Perlindungan Data

Butiran perhubungan Pegawai Perlindungan Data:

Alamat emel: dpo@trading-point.com

Alamat: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Penafian undang-undang

Syarikat berhak untuk mendedahkan makumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh peraturan dan undang-undang dan apabila Syarikat percaya bahawa pendedahan ini adalah perlu untuk melindungi hak kami da/atau mematuhi mana-mana dakwaan dan/atau prosiding lain, perintah mahkamah, proses undang-undang yang diputuskan atau menurut badan pemerintah, antara kerajaan dan/atau badan pengawalseliaan lain. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap salah guna atau kehilangan maklumat peribadi dan/atau sebaliknya di laman web Syarikat yang Syarikat tidak mempunyai akses atau kawalan ke atasnya. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas penggunaan maklumat peribadi anda yang menyalahi undang-undang atau tidak sah yang disebabkan kehilangan atau salah guna kata laluan anda, kecuaian atau berniat jahat dan/atau sebaliknya daripada anda.

Perubahan dalam Dasar Privasi ini

Dasar Privasi kami disemak dari semasa ke semasa untuk mengambil kira undang-undang dan teknologi baru, perubahan kepada operasi dan amalan kami dan untuk memastikan ia kekal sesuai dengan persekitaran yang berubah-ubah.

Jika kami memutuskan untuk mengubah Dasar Privasi, kami akan menyiarkan perubahan tersebut dalam Dasar Privasi ini dan mana-mana tempat yang kami fikirkan sesuai agar anda mengetahui maklumat apa yang kami ambil, bagaimana kami menggunakannya dan dalam keadaan apa kami mendedahkannya, jika ada.

Bagaimana Sekiranya Anda Mempunyai Aduan

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan terhadap sebarang aspek amalan privasi kami, anda boleh mengemukakan aduan. Aduan anda akan dilayan dengan segera. Untuk membuat aduan, sila hubungi kami melalui emel di complaints@trading-point.com .

Jika anda tidak berpuas hati dengan maklum balas kami terhadap aduan anda, anda berhak mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan kami, Pejabat Pesuruhjaya untuk Perlindungan Data Peribadi ("Pesuruhjaya"). Anda boleh mendapatkan butiran mengenai cara untuk melakukannya di laman web Pesuruhjaya di http://www.dataprotection.gov.cy atau dengan menghubungi mereka di +357 22818456.

Cara untuk menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila hantarkan emel kepada support@trading-point.com atau ke dpo@trading-point.com.

Kami menggunakan kuki untuk memberikan anda pelayaran terbaik di laman web kami. Baca lagi atau tukar tetapan kuki.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.