Dasar Privasi

Pengenalan

Sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan harian, kami perlu mengumpulkan maklumat peribadi daripada pelanggan dan prospek untuk memberikan produk dan perkhidmatan kepada mereka dan memastikan kami boleh memenuhi keperluan mereka apabila menyediakan produk dan perkhidmatan, serta apabila memberikan maklumat yang berkenaan kepada mereka.

Privasi anda sangat penting kepada kami dan adalah polisi kami untuk melindungi dan menghormati kerahsiaan maklumat dan privasi individu. Dasar Privasi ini menetapkan bagaimana Trading Point of Financial Instruments UK Limited (“Syarikat” atau “XM”) mengumpul, menggunakan dan menguruskan maklumat peribadi yang kami terima daripada anda, atau pihak ketiga, berhubung dengan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda atau yang kami kumpulkan dari penggunaan anda untuk perkhidmatan dan/atau laman web kami (iaitu, www.xm.com) dan/atau mana-mana laman web dan aplikasi lain yang berkaitan termasuk antaranya, Ruang Keahlian Syarikat. Dasar Privasi ini juga memaklumkan tentang hak-hak anda berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi kami dikaji dari semasa ke semasa untuk memastikan sebarang kewajipan dan teknologi baru, serta sebarang perubahan terhadap operasi dan pengendalian perniagaan kami diambil kira, dan ia kekal mengikuti keadaan peraturan yang berubah-ubah. Sebarang maklumat peribadi yang kami simpan akan ditadbir oleh Dasar Privasi yang terkini.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda seorang pekerja Syarikat, kontraktor Syarikat atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga, maklumat peribadi anda akan digunakan berhubung dengan kontrak pekerjaan atau hubungan kontrak anda, mana-mana yang berkenaan.

Dasar Privasi ini terpakai untuk aktiviti pemprosesan yang dilakukan oleh XM terhadap data peribadi pelanggan, prospek, pelawat laman web dan pekerja. Dasar Privasi ini tidak terpakai untuk laman web yang dikendalikan oleh mana-mana organisasi lain atau pihak ketiga.

Siapa kami

Trading Point of Financial Instruments UK Limited dilesenkan dan dikawal selia oleh Lembaga Pengendalian Kewangan (FCA) di bawah nombor lesen 705428, dengan pejabat berdaftar di 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, United Kingdom. Syarikat ini juga berdaftar dengan Information Commissioner’s Office (ICO) di United Kingdom di bawah nombor pendaftaran ZA207621

Trading Point of Financial Instruments UK Limited adalah sebahagian daripada XM. Setiap entiti dari XM memiliki Dasar Privasi tersendiri yang berbeza. Entiti-entiti ini mengendalikan laman web tersendiri dan oleh itu, jika anda berminat untuk belajar bagaimana entiti-entiti ini memproses data peribadi anda, sila rujuk penyataan privasi yang berkenaan yang boleh didapati di laman web spesifik mereka.

Melindungi kerahsiaan maklumat peribadi dan melindungi privasi anda

Syarikat menghormati privasi mana-mana pengguna yang mengakses laman web syarikat, dan oleh itu komited dalam mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi pelanggan sedia ada atau prospek, pemohon serta pelawat laman web.

Syarikat menyimpan data peribadi pelanggan dan prospek mengikut peraturan dan undang-undang perlindungan data yang berkaitan.

Kami memiliki prosedur dan langkah-langkah organisasi dan teknikal yang diperlukan dan sesuai untuk memastikan maklumat anda tetap selamat sepanjang masa. Kami sering melatih dan meningkatkan kesedaran semua pekerja kami tentang kepentingan menjaga, melindungi dan menghormati privasi dan maklumat peribadi anda. Kami mengambil kira pelanggaran privasi individu sebagai sangat serius dan akan mengenakan langkah disiplin yang sesuai, termasuk dibuang daripada pekerjaan. Kami juga melantik Pegawai Perlindungan Data (yang merupakan kakitangan entiti XM yang berkaitan) untuk memastikan Syarikat kami mengurus/memproses maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data mengikut Dasar Privasi ini

Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar diri anda sebagai pengguna laman web Syarikat dan/atau perkhidmatannya diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar, yang dilindungi dalam beberapa cara yang berbeza. Anda boleh mengakses maklumat yang didaftarkan selepas log masuk ke Ruang Keahlian dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa kata laluan anda hanya diketahui oleh anda dan tidak didedahkan kepada orang lain. Maklumat berdaftar disimpan dengan selamat di lokasi yang selamat dan hanya kakitangan yang dibenarkan sahaja mempunyai akses kepada maklumat tersebut melalui nama pengguna dan kata laluan. Semua maklumat peribadi dipindahkan kepada Syarikat melalui sambungan SSL 128-bit yang selamat dan dengan itu segala langkah yang munasabah telah diambil untuk mengelakkan pihak yang tidak diingini daripada melihat maklumat tersebut. Maklumat peribadi yang diberikan kepada Syarikat yang tidak diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar juga disimpan di tempat yang selamat dan boleh diakses oleh kakitangan yang dibenarkan hanya melalui nama pengguna dan kata laluan.

Penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat namun Syarikat cuba melindungi data peribadi anda dengan mengambil langkah berjaga-jaga. Sebaik saja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri-ciri keselamatan untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan.

Apakah maklumat peribadi yang kami ambil?

Untuk membuka akaun dengan kami, anda mestilah melengkapkan dan menghantar borang permohonan kepada kami dengan melengkapkan maklumat yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan ini, anda diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi untuk membolehkan syarikat menilai permohonan anda dan mematuhi undang-undang yang berkaitan (termasuk peraturan). Maklumat yang anda berikan mungkin digunakan oleh Syarikat untuk memaklumkan anda mengenai perkhidmatannya.

Maklumat yang kami dapatkan daripada anda termasuk:

 • nama penuh, alamat kediaman dan butiran perhubungan (seperti alamat emel, nombor telefon, fax, dll.);

 • tarikh lahir, tempat lahir, jantina, warganegara;

 • maklumat tentang pendapatan dan kekayaan anda, termasuk butiran tentang sumber dana, aset dan liabiliti, maklumat akaun bank, penyata dagangan, penyata kewangan dan maklumat FATCA dan CRS;

 • baki akaun dagangan, aktiviti dagangan, pertanyaan anda dan respons kami;

 • maklumat sama ada anda memegang jawatan penting politik (PEP);

 • butiran profesion dan pekerjaan;

 • data pengesahan (cth. tandatangan);

 • data lokasi;

 • prestasi dagangan, ilmu dan pengalaman;

 • maklumat pengesahan, termasuk maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen memandu (contoh juga termasuk maklumat latar belakang anda yang diterima dari rekod awam atau dari mana-mana entiti yang tidak berkait dengan kami). Selain itu, kami mungkin mengambil maklumat identiti lain seperti nombor kad pengenalan dan/atau nombor pasport/pendaftaran cukai;

 • sebarang maklumat lain yang biasa digunakan untuk mengenal pasti diri anda dan pengalaman dagangan anda yang sesuai untuk kami menyediakan perkhidmatan kepada anda.

Kami mendapatkan maklumat ini melalui beberapa cara dari penggunaan perkhidmatan kami seperti laman web, aplikasi, permohonan membuka akaun, borang pendaftaran demo, borang pendaftaran webinar, langganan berita terkini serta maklumat yang diberikan ketika komunikasi khidmat pelanggan. Kami juga boleh mendapatkan maklumat tentang anda daripada pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan pembayaran dan melaui sumber-sumber awam yang ada. Kami juga menyimpan rekod tingkah laku dagangan anda termasuk rekod mengenai perkara berikut:

 • produk yang anda dagangkan bersama kami dan prestasi;

 • data sejarah mengenai dagangan dan pelaburan yang anda lakukan, termasuk jumlah yang dilaburkan;

 • pilihan anda untuk jenis produk dan perkhidmatan tertentu.

Kami mungkin meminta maklumat peribadi lain secara sukarela dari anda dari semasa ke semasa (sebagai contoh, melalui kaji selidik atau penyelidikan pasaran).

Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat, dan kami perlu memenuhi permintaan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan yang diminta.

Kami boleh merakam sebarang komunikasi melalui elektronik, telefon, secara peribadi atau sebaliknya, dengan anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami berikan dan hubungan perniagaan kami dengan anda. Rakaman ini adalah milik kami sepenuhnya dan akan menjadi bukti komunikasi di antara kita. Perbualan telefon boleh dirakam tanpa menggunakan apa-apa nada amaran atau notis selanjutnya. Selain itu, jika anda melawat mana-mana pejabat atau premis kami, kami mungkin mempunyai CCTV yang akan merakam imej anda.

Dasar yang sah untuk memproses tujuan dan maklumat peribadi anda

Kami boleh memproses data peribadi anda mengikut asas berikut dan untuk tujuan berikut:

 1. Prestasi kontrak

  Kami memproses data peribadi untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kami, serta maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami berdasarkan hubungan kotrak dengan pelanggan (iaitu untuk melaksanakan tanggungjawab kontrak kami). Di samping itu, pemprosesan data peribadi dilakukan untuk melengkapkan prosedur masuk/penerimaan pelanggan kami.

  Merujuk perkara di atas, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menerima anda sebagai pelanggan dan kami perlu menggunakan butiran tersebut untuk mengurus akaun dagangan anda dengan berkesan. Ini mungkin termasuk pihak ketiga yang menjalankan semakan identiti atau kredit bagi pihak kami. Penggunaan maklumat peribadi anda adalah penting bagi kami untuk mengetahui siapa anda memandangkan kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk mematuhi kewajipan pengawal seliaan ‘Kenali Pelanggan Anda’ dan usaha wajar pelanggan.

 2. Mematuhi kewajipan undang-undang

  Terdapat beberapa kewajipan yang dikenakan oleh undang-undang yang berkaitan di mana kami tertakluk kepadanya, serta keperluan undang-undang yang tertentu (misalnya undang-undang pencegahan pengubahan wang haram, undang-undang perkhidmatan kewangan, undang-undang perbadanan, undang-undang privasi dan undang-undang cukai). Kami juga tertakluk kepada undang-undang dan peraturan daripada pelbagai pihak pengawal selia. Kewajipan dan keperluan yang dikenakan kepada kami memerlukan aktiviti pemprosesan data peribadi untuk pemeriksaan kredit, pengesahan identiti, pemprosesan pembayaran, pematuhan perintah mahkamah, undang-undang cukai atau kewajiban pelaporan yang lain serta kawalan pencegahan pengubahan wang haram.

  Kewajipan ini berlaku pada pelbagai keadaan, termasuk kemasukan/penerimaan pelanggan, bayaran dan pemeriksaan sistemik untuk pengurusan risiko.

 3. Untuk tujuan menjaga kepentingan sah

  Kami memproses data peribadi untuk melindungi kepentingan sah yang dimiliki oleh kami atau pihak ketiga. Kepentingan sah adalah apabila kami mempunyai alasan perniagaan atau komersial untuk menggunakan maklumat anda. Walaupun begitu, ia mestilah tidak menyalahi apa yang betul dan terbaik untuk anda. Contoh-contoh aktiviti pemprosesan adalah seperti berikut:

  • memulakan tuntutan undang-undang dan menyediakan pertahanan dalam prosedur litigasi;

  • cara dan proses yang kami lakukan untuk menyediakan keselamatan IT dan sistem Syarikat, mencegah kemungkinan jenayah, keselamatan aset, kawalan kemasukan dan langkah-langkah anti-pencerobohan;

  • memasang sistem CCTV (seperti di premis kami atas alasan keselamatan);

  • langkah-langkah untuk menguruskan perniagaan dan mengembangkan produk dan perkhidmatan dengan lebih lanjut;

  • perkongsian data peribadi anda dalam XM untuk tujuan mengemas kini/mengesahkan data peribadi anda mengikut rangka kerja pematuhan pencegahan pengubahan wang haram;

  • pengurusan risiko.

 4. Anda telah memberikan persetujuan

  Penyimpanan dan penggunaan data peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan anda (selain daripada alasan yang dijelaskan atau tersirat dalam polisi ini apabila persetujuan anda tidak diperlukan). Anda boleh membatalkan persetujuan pada bila-bila masa; walau bagaimanapun, sebarang pemprosesan data peribadi sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.

 5. Untuk menilai kesesuaian produk/perkhidmatan kami kepada Pelanggan

 6. Untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan, maklumat mengenai produk dan perkhidmatan serta mengkaji keperluan anda dari semasa ke semasa

  Sebaik sahaja anda berjaya membuka akaun dagangan dengan kami, atau melanggan maklumat terkini atau webinar, kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan memenuhi tanggungjawab kami kepada anda. Ia juga merupakan kepentingan sah kami untuk memastikan kami menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik jadi kami boleh meninjau keperluan anda secara berkala berdasarkan penilaian kami terhadap maklumat peribadi anda untuk memastikan anda mendapatkan manfaat dari produk dan perkhidmatan yang terbaik dari kami

 7. Untuk membantu meningkatkan produk dan perkhidmatan kami, termasuk perkhidmatan pelanggan, dan mengembangkan dan memasarkan produk dan perkhidmatan baru

  Kami mungkin, dari semasa ke semasa, menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh anda melalui penggunaan perkhidmatan dan/atau kaji selidik pelanggan untuk membantu memperbaiki produk dan perkhidmatan kami. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara sebegini untuk memastikan piawaian tertinggi apabila menyediakan produk dan perkhidmatan dan terus menjadi peneraju pasaran dalam industri perkhidmatan kewangan.

 8. Untuk membuat profil tentang anda

  Kami mungkin, dari semasa ke semasa, menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh anda melalui penggunaan perkhidmatan dan/atau kaji selidik pelanggan untuk membantu memperbaiki produk dan perkhidmatan kami. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara sebegini untuk memastikan piawaian tertinggi apabila menyediakan produk dan perkhidmatan dan terus menjadi peneraju pasaran dalam industri perkhidmatan kewangan.

 9. Untuk menyiasat atau menyelesaikan pertanyaan atau pertikaian

  Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi yang diambil daripada anda untuk menyiasat isu atau menyelesaikan pertikaian dengan anda kerana menjadi kepentingan sah kami untuk memastikan isu dan pertikaian diselidik dan diselesaikan dengan cepat dan berkesan.

 10. Untuk mematuhi undang-undang, perintah mahkamah, proses kehakiman yang lain, atau keperluan dari mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan

  Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan, perintah mahkamah atau proses kehakiman yang lain, atau keperluan mana-mana pihak pengawal selia yang berkenaan. Kami melakukan sedemikian bukan semata-mata untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang tetapi kerana ia mungkin termasuk dalam kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.

 11. Menghantar kaji selidik kepada anda

  Dari semasa ke semasa, kami boleh menghantar kaji selidik kepada anda sebagai sebahagian daripada proses maklum balas pelanggan. Ia termasuk dalam kepentingan sah kami untuk meminta maklum balas tersebut untuk memastikan kami menyediakan produk dan perkhidmatan pada piawaian tertinggi. Walau bagaimanapun, dari semasa ke semasa kami mungkin juga meminta anda untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik yang lain dan jika anda bersetuju untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik tersebut, kami merujuk kepada persetujuan anda untuk menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam kaji selidik tersebut. Semua jawapan untuk sebarang kaji selidik yang kami berikan sama ada untuk maklum balas pelanggan atau sebaliknya akan diagregatkan dan dibuang identiti sebelum keputusan kaji selidik dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga.

 12. Analisis data

  Laman web dan e-mel kami mungkin mengandungi tanda suar web, tag piksel atau alat analisis data serupa yang membolehkan kami menjejak penerimaan penghubungan dan mengira jumlah pengguna yang telah melawat laman web atau membuka penghubungan kami. Kami boleh mengumpulkan maklumat peribadi anda (seperti sejarah perdagangan) dengan maklumat peribadi pelanggan yang lain secara anonim (iaitu dengan pengecam peribadi anda dibuang) untuk analisis statistik yang lebih ketat mengenai pola umum yang membolehkan kami menyediakan produk dan perkhidmatan yang lebih baik

  Sekiranya maklumat peribadi anda sama sekali tidak dapat dikenali, kami tidak memerlukan asas undang-undang kerana maklumat tersebut bukan lagi maklumat peribadi. Sekiranya maklumat peribadi anda bukan dalam bentuk yang tidak dikenali, menjadi kepentingan sah kami untuk terus menilai maklumat peribadi tersebut untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan adalah bersesuaian dengan pasaran.

 13. Tujuan pemasaran

  Kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran melalui e-mel atau telefon atau bentuk lain yang dipersetujui (termasuk kempen media sosial) untuk memastikan anda sentiasa dikemas kini dengan produk dan perkhidmatan terbaru kami. Sekiranya kami menghantar komunikasi pemasaran kepada anda, kami akan berbuat demikian berdasarkan persetujuan anda atau jika ia termasuk dalam kepentingan sah kami.

  Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak luar untuk membolehkan mereka melakukan pemasaran terus kepada anda.

 14. Tujuan perniagaan dalaman dan penyimpanan rekod

  Kami mungkin perlu memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan dalaman serta untuk tujuan penyimpanan rekod. Pemprosesan sedemikian adalah demi kepentingan sah kami dan diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang. Ini mungkin termasuk sebarang komunikasi di antara kami dengan anda berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang kami berikan dan hubungan antara kami dengan anda. Kami juga akan menyimpan rekod untuk memastikan anda mematuhi obligasi kontrak menurut perjanjian yang mengawal hubungan di antara kami dengan anda.

 15. Pemberitahuan Undang-undang

  Seringkali undang-undang menghendaki kami menasihati anda tentang perubahan tertentu terhadap produk, perkhidmatan atau undang-undang. Kami mungkin perlu memaklumkan kepada anda tentang perubahan terma atau ciri produk atau perkhidmatan kami. Kami perlu memproses maklumat peribadi anda untuk menghantar pemberitahuan undang-undang ini kepada anda. Anda akan terus menerima maklumat ini walaupun anda memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran langsung daripada kami.

 16. Penstrukturan semula korporat

  Sekiranya kami menjalani penyusunan semula korporat atau sebahagiannya, atau jika semua perniagaan kami diambil alih oleh pihak ketiga, kami mungkin memerlukan atau memilih untuk menggunakan maklumat peribadi anda berhubung dengan penstrukturan semula atau pengambil alihan tersebut. Penggunaan ini mungkin melibatkan perkongsian maklumat anda sebagai sebahagian daripada pertanyaan usaha wajar atau pendedahan berdasarkan perjanjian undang-undang. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat anda dengan cara ini, dengan syarat kami mematuhi sebarang kewajipan undang-undang yang dikenakan terhadap anda.

 17. Keselamatan fizikal

  Jika anda memasuki mana-mana premis kami, kami boleh merekod imej anda di CCTV atas alasan keselamatan. Kami juga boleh mengambil butiran anda untuk menyimpan rekod siapa yang telah masuk ke premis kami pada hari-hari tertentu. Ia termasuk dalam kepentingan sah kami untuk berbuat sedemikian demi mengekalkan persekitaran kerja yang selamat dan terkawal.

Pendedahan maklumat peribadi anda

Syarikat tidak akan mendedahkan mana-mana maklumat rahsia pelanggan kepada pihak ketiga, kecuali: (a) pada peringkat diperlukan untuk berbuat demikian menurut mana-mana undang-undang, perintah atau peraturan yang berkenaan; (b) jika ada kewajipan untuk mendedahkannya; (c) sekiranya kepentingan perniagaan yang sah memerlukan pendedahan; atau (d) atas permintaan anda atau dengan persetujuan anda atau Orang yang diperihalkan dalam polisi ini. Syarikat akan berusaha membuat pendedahan tersebut dengan dasar 'keperluan untuk diketahui', melainkan jika diperintahkan oleh pihak pengawal selia. Dalam keadaan sedemikian, Syarikat akan memaklumkan kepada pihak ketiga mengenai sifat rahsia maklumat tersebut.

Sebagai sebahagian daripada penggunaan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada yang berikut:

 • mana-mana ahli XM, yang bermaksud mana-mana syarikat pegangan utama kami serta anak-anak syarikatnya boleh menerima maklumat tersebut;

 • syarikat bersekutu dan penyedia perkhidmatan kami, untuk tujuan perniagaan, termasuk pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan perniagaan dan penasihat pakar yang telah dikontrak untuk menyediakan pentadbiran, kewangan, undang-undang, cukai, pematuhan, insurans, penyelidikan atau lain-lain perkhidmatan;

 • pengusaha perniagaan yang mempunyai hubungan perniagaan bersama kami;

 • pihak perniagaan, penyedia kredit, mahkamah, tribunal dan pihak berkuasa pengawal selia sebagaimana yang dipersetujui atau dibenarkan oleh undang-undang; dan

 • sesiapa saja yang dibenarkan oleh anda.

Jika Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak perniagaan, seperti kad atau bank atau lain-lain syarikat pemprosesan pembayaran, untuk melaksanakan perkhidmatan yang diminta oleh pelanggan, pihak ketiga tersebut boleh menyimpan maklumat anda untuk mematuhi undang-undang dan kewajiban yang lain.

Secara amnya, kami menghendaki organisasi di luar XM yang mengendalikan atau mendapatkan maklumat peribadi untuk mengakui kerahsiaan maklumat tersebut, menghormati hak privasi individu dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang relevan serta Dasar Privasi ini. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti agensi rujukan kredit (jika dan bila berkenaan) boleh menyimpan rekod mengenai sebarang carian yang dilakukan bagi pihak kami dan boleh menggunakan butiran carian untuk membantu syarikat lain melakukan carian mereka. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan maklumat peribadi anda oleh pihak ketiga dari luar yang bertindak sebagai pengendali data maklumat peribadi anda tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini dan tidak tertakluk kepada piawaian dan prosedur privasi kami.

Pelanggan menerima dan bersetuju bahawa Syarikat boleh, dari semasa ke semasa, menganalisis data yang dikumpul dari lawatan ke laman web atau dengan cara lain seperti soal selidik untuk tujuan statistik untuk meningkatkan aktiviti perniagaan Syarikat.

Pemindahan di luar Kawasan Ekonomi Eropah

Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) kepada syarikat-syarikat XM yang lain serta penyedia perkhidmatan (iaitu pemproses) yang terlibat bagi pihak kami. Untuk pemindahan maklumat anda di luar EEA, kami akan memastikan pemindahan itu sah dan pemproses di negara ketiga wajib mematuhi undang-undang perlindungan data Eropah atau undang-undang negara lain yang sama dan untuk memberikan perlindungan yang sesuai berhubung dengan pemindahan data anda mengikut Perkara 46 GDPR. Jika kami membuat pindahan ke pemproses di Amerika Syarikat, kami mungkin dalam beberapa kes merujuk kepada klausa kontrak piawaian yang sesuai, yang mengawal peraturan korporat, Perlindungan Privasi EU-AS atau mana-mana pawaian yang berkenaan.

Merujuk perkara di atas, maklumat peribadi anda mungkin diproses oleh kakitangan XM yang beroperasi di luar EEA, yang bekerja di bawah kami, entiti XM yang lain atau penyedia perkhidmatan kami. Kakitangan tersebut mungkin, antaranya, terlibat dalam memenuhi permintaan anda, memproses butiran pembayaran anda dan menyediakan perkhidmatan sokongan. Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan ini. Syarikat akan mengambil semua langkah munasabah yang perlu untuk memastikan data anda dikendalikan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini.

Maklumat yang diambil daripada penggunaan perkhidmatan kami

Sistem penjejak yang digunakan oleh laman web Syarikat boleh mengumpul data peribadi anda untuk mengoptimumkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan/bakal pelanggan. Laman web mengumpul maklumat dengan cara berikut:

 • Maklumat peranti

  Dengan mengenalpasti peranti yang anda gunakan untuk mengakses dan menggunakan laman web Syarikat, kami boleh menyediakan anda dengan versi laman web yang paling sesuai.

 • Maklumat log

  Mengambil maklumat tingkah laku tertentu di laman web membolehkan syarikat menjejak tindakan pengguna dan oleh itu menyelesaikan mana-mana isu yang mungkin berlaku.

 • Maklumat lokasi

  Menggunakan alamat IP anda membantu kami menyesuaikan kandungan laman web kami, yang kami sediakan kepada anda mengikut negara anda, dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di laman web kami.

 • Cookie

  Kuki adalah fail teks berdata rendah yang dihantar dari laman web kami kepada pelayar web anda dan disimpan dalam cakera keras komputer anda. Kuki membantu meningkatkan prestasi laman web dan pengalaman pelawat laman web, menjejak perujuk anda (jika ada) serta meningkatkan kempen pengiklanan kami pada masa hadapan.

 • Simpanan setempat

  Anda mestilah menghantar dokumen-dokumen pengesahan kepada kami melalui Ruang Keahlian Syarikat untuk mengaktifkan akaun dagangan anda. Dokumen-dokumen ini dihantar menggunakan sambungan 128-bit SSL yang selamat dan disimpan pada lokasi yang selamat.

Cookie

Cookie internet adalah data kecil yang dihantar dari laman web kami kepada pelayar laman web anda dan disimpan pada cakera keras komputer apabila anda menggunakan laman web kami, dan ia mungkin termasuk nombor pengenalan unik. Tujuan mengumpul maklumat ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih sesuai dan efektif pada laman web kami, termasuk pembentangan laman web yang mengikut keperluan dan keutamaan anda.

Cookie selalu digunakan oleh laman web di internet, dan anda boleh memilih jika dan bagaimana cookie akan diterima dengan mengubah keutamaan dan pilihan anda dalam pelayar web. Anda mungkin tidak boleh mengakses sebahagian laman web kami jika anda memilih untuk menghentikan penerimaan cookie pada pelayar web anda, terutamanya di Ruang Keahlian Syarikat dan lain-lain bahagian penting pada laman web kami. Oleh itu, kami mengesyorkan anda membuka penerimaan cookie untuk mendapat faedah dari semua perkhidmatan atas talian kami.

Tambahan pula, kami menggunakan kuki untuk ciri-ciri pemasaran semula untuk membolehkan kami mendekati pengguna yang pernah melawat laman web kami dan menunjukkan minat dalam produk dan perkhidmatan kami. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan vendor pihak ketiga seperti Google dan AdRoll, untuk memaparkan iklan kami melalui internet kepada anda, berdasarkan penggunaan anda pada laman web kami sebelum ini. Anda boleh memilih untuk menghentikan penggunaan kuki ini pada bila-bila masa dengan melayari laman Google’s Ads Settings dan laman DoubleClick opt-out atau sepertimana mereka mengemas kini fungsi ini.

Syarikat menggunakan cookie sesi ID dan cookie berterusan. Cookie sesi ID tamat selepas satu set masa atau apabila tetingkap pelayar web ditutup. Cookie berterusan kekal pada cakera keras untuk tempoh masa panjang. Anda boleh membuang cookie berterusan dengan mengikut arahan yang disediakan dalam fail 'Bantuan' pelayar web.

Untuk maklumat lanjut tentang polisi cookie dan bagaimana cookie berfungsi, baca Polisi Kuki kami di sini.

Bagaimana kami mendapatkan persetujuan anda

Sekiranya penggunaan maklumat peribadi memerlukan persetujuan anda, persetujuan tersebut akan diberikan mengikut terma bertulis yang mengawal perhubungan perniagaan di antara kita (yang terdapat di laman web kami, dan dipinda dari semasa ke semasa), atau mana-mana kontrak lain yang dipersetujui antara kami dengan anda atau seperti yang ditetapkan dalam komunikasi antara kami dengan anda dari semasa ke semasa.

Jika kami memerlukan persetujuan anda sebagai asas undang-undang untuk menyimpan dan memproses maklumat peribadi anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan itu pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui butiran hubungan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Penyimpanan maklumat peribadi anda dan tempoh simpanan

Melindungi privasi maklumat anda sangat penting bagi kami, sama ada anda berinteraksi dengan kami secara peribadi, melalui telefon, melalui pos, melalui internet atau melalui mana-mana media elektronik lain. Kami akan menyimpan maklumat peribadi selagi kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda, dalam bentuk fasiliti penyimpanan komputer yang selamat dan fail berasaskan kertas dan lain-lain rekod dan kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi yang disimpan daripada penyalahgunaan, kehilangan, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian atau pendedahan.

Apabila kami menganggap maklumat peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan ia dikumpulkan, kami akan membuang sebarang butiran yang dapat mengenalpasti anda atau kami akan memusnahkan rekod tersebut dengan selamat. Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu mengekalkan rekod untuk tempoh masa yang ketara (selepas anda berhenti menjadi pelanggan kami). Sebagai contoh, kami tertakluk kepada undang-undang pencegahan pengubahan wang haram yang memerlukan kami mengekalkan perkara berikut, untuk tempoh 5 tahun selepas hubungan perniagaan di antara kami dengan anda tamat:

 • satu salinan dokumen yang kami gunakan untuk mematuhi tanggungjawab usaha wajar pelanggan kami;

 • bukti sokongan dan rekod transaksi serta hubungan antara anda dengan kami

Selain itu, maklumat peribadi yang disimpan dalam bentuk komunikasi yang direkodkan melalui telefon, elektronik, secara peribadi atau sebaliknya, akan disimpan selaras dengan keperluan pengawal seliaan tempatan iaitu, 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda berakhir atau lebih lama jika anda mempunyai kepentingan yang sah (seperti mengendalikan pertikaian anda). Jika anda telah memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran, kami akan menyimpan butiran anda pada senarai penahanan kami agar kami tahu anda tidak mahu menerima komunikasi ini.

Kami mungkin menyimpan data anda lebih lama daripada 5 tahun jika kami tidak dapat memadamnya atas alasan undang-undang, pengawal seliaan atau teknikal.

Hak anda mengenai maklumat peribadi anda

Hak-hak yang tersedia untuk anda berhubung dengan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda digariskan seperti di bawah

Maklumat dan akses

Jika anda bertanya kepada kami, kami akan mengesahkan sama ada kami sedang memproses maklumat peribadi anda dan jika ya, apa maklumat yang kami proses dan jika diminta, kami akan memberikan salinan maklumat peribadi tersebut (bersama dengan butir-butir lain yang tertentu) dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh permintaan anda. Jika anda memerlukan salinan tambahan, kami mungkin perlu mengenakan yuran pentadbiran yang munasabah.

Pembetulan

Adalah penting bagi kami untuk memastikan maklumat peribadi anda sentiasa dikemas kini. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda kekal tepat, lengkap dan terkini. Jika maklumat peribadi yang disimpan oleh kami mengenai anda tidak tepat atau tidak lengkap, anda perlu membetulkannya. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan mereka tentang pembetulan jika ada. Sekiranya anda bertanya kepada kami, jika boleh dan sah untuk berbuat demikian, kami akan memaklumkan kepada anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda agar anda boleh menghubungi mereka secara langsung.

Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa bahawa maklumat peribadi anda telah bertukar dengan menghantar emel kepada support@xm.co.uk. Syarikat akan menukar maklumat peribadi anda mengikut arahan anda. Untuk meneruskan permintaan sebegini, dalam sesetengah kes, kami mungkin memerlukan dokumen sokongan dari anda sebagai bukti, seperti maklumat peribadi yang kami perlukan untuk kegunaan peraturan atau tujuan perundangan yang lain.

Penghapusan

Anda boleh meminta kami menghapuskan atau mengeluarkan maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti sekiranya kami tidak lagi memerlukannya atau anda menarik balik persetujuan anda (jika berkenaan) dengan syarat kami tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk menyimpan data tersebut. Permintaan tersebut tertakluk kepada had penyimpanan yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan tertakluk kepada seksyen 'Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda dan Tempoh Simpanan'. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan mereka tentang pemadaman jika boleh. Sekiranya anda bertanya kepada kami, jika boleh dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memaklumkan anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda agar anda boleh menghubungi mereka secara langsung.

Sekatan pemprosesan

Anda boleh meminta kami untuk 'menyekat' atau menahan pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti ketika anda menyuarakan ketepatan maklumat peribadi tersebut atau melarang kami memproses maklumat tersebut. Ia tidak akan menghalang kami daripada menyimpan maklumat peribadi anda. Kami akan memaklumkan anda sebelum kami memutuskan untuk tidak bersetuju dengan sebarang sekatan yang diminta. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan mengenai sekatan sekiranya boleh. Sekiranya anda bertanya kepada kami, jika boleh dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memberitahu anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda agar anda boleh menghubungi mereka secara langsung.

Kemudahalihan data

Di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (679/2016), anda berhak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami (dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin), dan menggunakannya semula di tempat lain atau meminta kami untuk memindahkannya kepada pihak ketiga pilihan anda.

Bantahan

Anda boleh meminta kami berhenti memproses maklumat peribadi anda dan kami akan melakukannya, sekiranya kami:

 • bergantung pada kepentingan sah kami atau orang lain untuk memproses maklumat peribadi anda kecuali jika kami dapat menunjukkan alasan undang-undang yang kukuh untuk pemprosesan;

 • memproses maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung; atau

 • memproses maklumat peribadi anda untuk penyelidikan melainkan jika kami percaya bahawa pemprosesan tersebut adalah perlu atau berhemat untuk pelaksanaan tugas yang dijalankan demi kepentingan awam (seperti dari agensi penguatkuasaan atau kawal selia).

Membuat profil dan keputusan secara automatik

Jika kami telah membuat keputusan mengenai anda semata-mata berdasarkan proses automatik (contohnya melalui profil automatik) yang mempengaruhi keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan kami atau ianya memberikan kesan yang signifikan kepada anda, anda boleh meminta untuk tidak tertakluk kepada keputusan tersebut melainkan jika kami boleh menunjukkan kepada anda bahawa keputusan sedemikian perlu untuk melakukan atau melaksanakan, kontrak antara anda dan kami. Walaupun keputusan diperlukan untuk melakukan atau melaksanakan kontrak, anda boleh menyuarakan keputusan tersebut dan meminta campur tangan manusia. Kami mungkin tidak dapat menawarkan produk atau perkhidmatan kami kepada anda jika kami bersetuju dengan permintaan tersebut (yakni menamatkan hubungan kami dengan anda).

Pilihan untuk tidak menyerahkan maklumat peribadi anda

Sekiranya anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mesti memberitahu Syarikat dengan menghantar emel kepada dpo@xm.co.uk. Jika anda ingin berbuat demikian, kami mungkin tidak dapat meneruskan memberi maklumat, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta oleh anda dan kami tidak mempunyai sebarang liabiliti kepada anda dalam hal ini.

Pegawai Perlindungan Data

Butiran perhubungan Pegawai Perlindungan Data:

Alamat emel: dpo@xm.co.uk

Alamat: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Penafian undang-undang

Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh aturan dan peraturan dan jika Syarikat percaya bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak kami atau untuk mematuhi prosiding lain, perintah mahkamah, proses undang-undang yang disampaikan atau selaras dengan badan kerajaan, antara kerajaan atau badan pengawal seliaan yang lain. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap salah guna atau kehilangan maklumat peribadi atau sebaliknya di laman web Syarikat di mana Syarikat tidak mempunyai akses atau kawalan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas penggunaan maklumat peribadi anda yang tidak sah atau tidak dibenarkan disebabkan oleh penyalahgunaan atau salah letak kata laluan anda, kecuaian atau campur tangan yang berniat jahat atau selainnya oleh anda atau disebabkan tindakan atau peninggalan anda atau orang yang diberi kuasa oleh anda (sama ada keizinan itu dibenarkan oleh terma hubungan undang-undang kami dengan anda atau tidak).

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Dasar Privasi kami dikaji dari semasa ke semasa untuk memastikan sebarang kewajipan dan teknologi baru, serta sebarang perubahan terhadap operasi dan pengendalian perniagaan kami diambil kira, dan ia kekal mengikuti keadaan peraturan yang berubah-ubah. Sebarang maklumat peribadi yang kami simpan akan ditadbir oleh Dasar Privasi yang terkini.

Jika kami memutuskan untuk mengubah Dasar Privasi, kami akan menyiarkan perubahan tersebut dalam Dasar Privasi ini dan mana-mana tempat yang kami fikirkan sesuai agar anda mengetahui maklumat apa yang kami ambil, bagaimana kami menggunakannya dan dalam keadaan apa kami mendedahkannya, jika ada.

Sekiranya anda mempunyai aduan

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan terhadap sebarang aspek amalan privasi kami, anda boleh mengemukakan aduan. Aduan anda akan dilayan dengan segera. Untuk membuat aduan, sila hubungi kami melalui emel di complaints@xm.co.uk .

Jika anda tidak berpuas hati dengan maklum balas kami terhadap aduan anda, anda berhak mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan kami, Pejabat Pesuruhjaya Maklumat ("ICO"). Anda boleh mendapatkan butiran mengenai cara untuk melakukannya di laman web ICO di https://ico.org.uk/concenrs/ atau dengan menghubungi mereka di 0303 123 1113.

Cara untuk menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila hantarkan emel kepada support@xm.co.uk atau ke dpo@xm.co.uk.

Kami menggunakan kuki untuk memberikan anda pelayaran terbaik di laman web kami. Baca lagi atau tukar tetapan kuki.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.