Sekretesspolicy

Inledning

Som en del av vår dagliga affärsverksamhet måste vi samla in personuppgifter från våra kunder och potentiella kunder för att kunna erbjuda dem våra produkter och tjänster och se till att vi kan tillgodose deras behov när vi tillhandahåller dessa produkter och tjänster samt när vi förser dem med information gällande detta.

Din integritet är av yttersta vikt för oss, och det är vår policy att skydda och respektera sekretessen för information och enskilda personers integritet. Denna integritetspolicy anger hur Trading Point of Financial Instruments Ltd ("Företaget" eller "XM") samlar in, använder och hanterar dina personuppgifter som vi mottar från dig eller en tredje part i samband med vårt tillhandahållande av tjänster till dig eller som vi samlar in genom din användning av våra tjänster och/eller vår webbplats (dvs. www.xm.com) och/eller andra relaterade webbplatser och applikationer inklusive bland annat företagets medlemssida. Integritetspolicyn innehåller även information om dina rättigheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy granskas regelbundet för att säkerställa att nya skyldigheter, ny teknik och eventuella förändringar i vår affärsverksamhet och praxis beaktas, samt att den följer eventuella ändringar i lagstiftningen. Alla personuppgifter som vi lagrar regleras av vår senaste integritetspolicy.

Observera att om du är nuvarande eller tidigare medarbetare hos företaget, arbetssökande, en entreprenör som jobbar för företaget eller en tredjepartstjänsteleverantör, kommer dina personuppgifter att användas i samband med ditt anställningsavtal eller ditt avtalsförhållande, beroende på vilket som gäller.

Denna integritetspolicy gäller för XMs behandling av personuppgifterna för sina kunder/potentiella kunder, besökare på webbplatsen, jobbsökande och företagets nuvarande eller tidigare anställda. Denna integritetspolicy gäller inte webbplatser som drivs av andra organisationer och/eller andra tredje parter.

Vilka vi är

Trading Point of Financial Instruments Ltd är ett licensierat cypriotiskt investeringsbolag (CIF), som regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 120/10, med säte på 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Trading Point of Financial Instruments Ltd är en del av XM Group. Varje enhet i XM Group har sin egen separata integritetspolicy. Dessa enheter administrerar sina egna webbplatser och om du är intresserad av att veta hur de behandlar dina personuppgifter hänvisas du därför till deras motsvarande integritetspolicy som finns på deras respektive webbplatser.

Säkrande av dina personuppgifter och skydd av din integritet

Företaget respekterar integriteten hos sina användare som har tillgång till dess webbplats(er), och har därför åtagit sig att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda befintliga eller potentiella kunder, arbetssökande och besökare på webbplatsen.

Företaget lagrar alla sina kunders och potentiella kunders personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd.

Vi har nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och rutiner för att säkerställa att dina uppgifter alltid är säkra. Vi utbildar och informerar regelbundet alla våra medarbetare om vikten av att bevara, skydda och respektera dina personuppgifter och din integritet. Vi betraktar överträdelser av individers integritet som något mycket allvarligt och kommer att vidta lämpliga disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning från anställning, om så krävs. Vi har också utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vårt företag hanterar/behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd och i enlighet med denna integritetspolicy.

De personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig som användare av företagets webbplats(er) och/eller dess tjänster klassificeras som registrerade uppgifter som skyddas på flera olika sätt. Du kan få tillgång till dina registrerade uppgifter när du har loggat in på medlemssidan genom att ange ett användarnamn och ett lösenord som du själv väljer. Det är ditt ansvar att se till att ditt lösenord endast är känt för dig och inte avslöjas för någon annan. Registrerade uppgifter är i tryggt förvar på en säker plats och endast behörig personal har tillgång till den via ett användarnamn och ett lösenord. Alla personuppgifter överförs till företaget via en säker 128-bitars SSL-anslutning och därmed vidtas alla nödvändiga åtgärder för att förhindra obehöriga från att se dessa uppgifter. Personuppgifter som lämnas till företaget och som inte klassificeras som registrerade uppgifter förvaras också på ett säkert ställe och är tillgängliga för behörig personal via ett användarnamn och ett lösenord.

Överföring av information via internet är inte alltid säkert, men företaget strävar efter att skydda dina personuppgifter genom att vidta betydande försiktighetsåtgärder. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att tillämpa procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att kunna öppna ett konto hos oss måste du först fylla i och skicka in ett ansökningsformulär till oss genom att fylla i nödvändig information. Genom att fylla i detta ansökningsformulär uppmanas du att lämna personuppgifter för att göra det möjligt för företaget att bedöma din ansökan och följa gällande lagar och föreskrifter. Uppgifterna du lämnar kan också användas av företaget för att informera dig om sina tjänster.

Den information vi kan samla in från dig inkluderar följande:

 • Fullständigt namn, bostadsadress och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, fax m.m.).

 • Födelsedatum, födelseort, kön, medborgarskap.

 • Information om din inkomst och förmögenhet, inklusive uppgifter om dina källor till pengar, tillgångar och skulder, bankkontoinformation, handelsdeklarationer, FATCA och CRS-information och finansiella rapporter;

 • Handelskontosaldo, handelsaktivitet, dina frågor och våra svar.

 • Information om huruvida du har en viktig offentlig funktion (person i politiskt utsatt ställning);

 • Yrke och anställningsinformation.

 • Autentiseringsdata (t.ex. namnteckning).

 • Platsdata.

 • Handelsresultat, kunskap och erfarenhet.

 • Verifieringsinformation, inbegripet information som är nödvändig för att verifiera din identitet, t.ex. pass eller körkort (exempel inkluderar även bakgrundsinformation som vi mottar om dig från offentliga dokument eller från andra enheter som inte är anslutna till oss). Dessutom kan vi samla in annan identifierbar information, som identifikationsnummer och/eller pass-/skattregistreringsnummer.

 • All annan information som vanligtvis används för att identifiera dig och som gäller din handelserfarenhet, som är relevant för oss när vi erbjuder våra tjänster till dig.

 • aktivitet och rörelser på webbplatsen.

Vi inhämtar denna information på ett antal olika sätt genom din användning av våra tjänster, inklusive via våra webbplatser, appar, kontoöppningsansökningar, våra demo-anmälningsblanketter, registreringsformulär på webbplatsen, prenumeration på nyhetsuppdateringar och från information som lämnas under pågående kundservicekommunikation. Vi kan också samla in den här informationen om dig från tredje part, t.ex. offentligt tillgängliga källor. Vi för även register över ditt handelsbeteende, även vad gäller följande:

 • Produkter du handlar med oss och deras resultat.

 • Historiska uppgifter om de affärer och investeringar du har gjort, inklusive det belopp som investerats.

 • Din preferens för vissa typer av produkter och tjänster.

Vi kan från tid till annan be dig att frivilligt lämna andra personuppgifter (t.ex. genom marknadsundersökningar eller enkäter).

Om du väljer att inte tillhandahålla de uppgifter vi behöver för att uppfylla din begäran om en viss produkt eller tjänst kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda produkten eller tjänsten.

Vi kan komma att spela in all kommunikation – som sker elektroniskt, per telefon, person-till-person eller på annat sätt – som vi har med dig kopplat till de tjänster vi tillhandahåller till dig och vår affärsrelation med dig. Dessa inspelningar kommer att tillhöra oss och utgör bevis på kommunikationen mellan oss. Sådana telefonsamtal kan spelas in utan att du får någon varningston eller annat meddelande. Om du besöker våra kontor eller lokaler kan vi också ha övervakningskameror som spelar in din bild.

Oombedda personuppgifter

Om vi får personuppgifter om en individ som vi inte har begärt in och som inte krävs för tillhandahållandet av våra tjänster, kommer vi att på ett säkert sätt förstöra informationen (förutsatt att det är lagligt och rimligt för oss att göra det).

Arbetssökande

Personuppgifter lagras i personalfiler eller inom företagets HR-system. Vi har ett separat sekretessavtal för anställda, vilket kommer att ges till dig när du rekryteras. Följande typer av uppgifter kan innehas av företaget, beroende på vad som är tillämpligt, för relevanta individer:

 • Namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, kön, civilstånd etc.

 • CV och annan information som samlats in under rekryteringen.

 • Referenser från tidigare arbetsgivare.

 • Nationella försäkringsnummer.

 • Utdrag ur belastningsregistret.

 • Jobbtitel, arbetsbeskrivning och löneklass.

 • Uppförandefrågor, t.ex. skriftliga varningar och disciplinärenden.

 • Intern prestationsinformation.

 • Medicinsk eller hälsorelaterad historik/information.

 • Skattekoder.

 • Anställningsvillkor.

 • Utbildningsinformation.

Vi kan även begära in andra personuppgifter som vi anser vara nödvändiga för rekryteringen.

Om du inte får en viss tjänst kommer vi att fråga om du samtycker till att vi behåller dina uppgifter om det dyker upp andra lämpliga lediga tjänster hos företaget som vi tror att du kanske vill ansöka om. Du är fri att tacka nej till detta och det kommer inte att få några konsekvenser om du inte ger ditt samtycke.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter och ändamål

Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder och för följande ändamål:

 1. Utförande av avtal

  Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och produkter, liksom information om våra produkter och tjänster baserat på avtalsförhållandet med våra kunder (med andra ord för att uppfylla våra avtalsförpliktelser). Dessutom sker behandling av personuppgifter för att vi ska kunna fullborda våra kunders onboarding-/godkännanderutiner.

  Med tanke på ovanstående måste vi verifiera din identitet för att acceptera dig som vår kund och vi måste använda dessa uppgifter för att effektivt hantera ditt handelskonto hos oss för att säkerställa att du får bästa tänkbara service från oss. Detta kan innefatta att tredje part utför kredit- eller identitetskontroller för vår räkning. Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna veta vem du är, eftersom vi har en laglig skyldighet att följa vissa av lagstiftningsskyldigheterna vad gäller känn-din-kund-principerna och due diligence i fråga om våra kunder.

 2. Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

  Vi har ett antal rättsliga skyldigheter som följer av tillämplig lagstiftning och omfattas även av specifika lagstadgade krav (t.ex. lagstiftning om penningtvätt, finansiella tjänster samt bolags-, integritets- och skattelagstiftning). Det finns också olika tillsynsmyndigheter vars lagar och föreskrifter gäller för oss. Sådana skyldigheter och krav gör det nödvändigt att behandla personuppgifter för kreditkontroll, identitetsverifiering, betalningshantering, efterlevnad av domstolsbeslut, skattelagstiftning eller andra rapporteringsskyldigheter och kontroller gällande penningtvätt.

  Dessa förpliktelser gäller vid olika tillfällen, inklusive introduktion/godkännande av kunder, betalningar och systemkontroll för riskhantering.

 3. För att skydda legitima intressen

  Vi bearbetar personuppgifter för att skydda de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Ett legitimt intresse är när vi har en affärs- eller kommersiell anledning att använda din information. Trots det måste det inte orättvist gå emot vad som är rätt och bäst för dig. Exempel på sådana bearbetningsaktiviteter innefattar följande:

  • //initiera rättsliga anspråk och förbereda vårt försvar i rättegångsprocesser;

  • Procedurer och processer vi åtar oss att tillhandahålla företagets IT- och systemskydd, förhindra potentiell brottslighet, tillgångssäkerhet, tillträdeskontroller och åtgärder mot överträdelser.

  • Upprättande av kameraövervakningssystem (t.ex. i våra lokaler av säkerhetsskäl).

  • Åtgärder för att hantera affärer och vidareutveckla produkter och tjänster.

  • Delning av dina personuppgifter i XM Group i syfte att uppdatera/verifiera dina personuppgifter i enlighet med gällande regelverk för bekämpning av penningtvätt.

  • Riskhantering.

 4. Du har gett ditt samtycke

  Vår lagring och användning av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke (annat än av de skäl som beskrivs eller underförstås i denna policy när ditt samtycke inte är nödvändigt). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst; all behandling av personuppgifter före mottagandet av din återkallelse påverkas emellertid inte.

 5. För att bedöma lämpligheten hos våra tjänster/produkter för kunder

 6. För att ge dig produkter och tjänster, eller information om våra produkter och tjänster, och för att se över dina pågående behov

  När du har öppnat ett handelskonto hos oss eller har registrerat dig för en uppdatering eller ett webbinarium, måste vi använda dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Det utgör också våra berättigade intressen att säkerställa att vi tillhandahåller de bästa produkterna och tjänsterna, vilket innebär att vi med jämna mellanrum kan komma att försäkra oss om att du får de bästa möjliga produkterna och tjänsterna från oss.

 7. För att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive kundtjänst, och utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster

  Vi kan från tid till annan använda personuppgifter som tillhandahålls av dig genom din användning av tjänsterna och/eller genom kundundersökningar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Det utgör våra berättigade intressen att använda dina personuppgifter på detta sätt för att säkerställa högsta standard när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster och fortsätta att vara marknadsledande inom finansbranschen.

  Vi följer besökarnas aktivitet och beteende på vår webbplats varje gång du går in på webbplatsen. De data detta ger upphov till gör att vi kan erbjuda en effektivare användarsupport om du behöver hjälp eller rådgivning via vår webbplats. Vi konstaterar att denna information inte kan användas för att identifiera dig.

 8. För att skapa en profil om dig

  Vi kan från tid till annan använda personuppgifter som tillhandahålls av dig genom din användning av tjänsterna och/eller genom kundundersökningar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Det utgör våra berättigade intressen att använda dina personuppgifter på detta sätt för att säkerställa högsta standard när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster och fortsätta att vara marknadsledande inom finansbranschen.

 9. För att undersöka eller avgöra frågor eller tvister

  Vi kan behöva använda personuppgifter som samlats in från dig för att undersöka problem och/eller för att lösa tvister med dig eftersom det utgör våra berättigade intressen att se till att problem och/eller tvister blir undersökta och lösta på ett snabbt och effektivt sätt.

 10. För att följa gällande lagar, domstolsbeslut, andra rättsliga processer eller kraven från eventuella tillsynsmyndigheter

  Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att följa gällande lagar och föreskrifter, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer eller kraven från en tillämplig tillsynsmyndighet. Vi gör detta inte bara för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, utan för att det också kan vara vårt legitima intresse att göra det.

 11. För att skicka dig undersökningar

  Från tid till annan kan vi skicka ut enkäter till dig som en del av vår process för kundfeedback. Det utgör vårt berättigade intresse att be om sådan feedback för att försöka se till att vi tillhandahåller våra tjänster och produkter enligt högsta standard. Vi kan emellertid också från tid till annan be dig att delta i andra enkäter och om du samtycker till att delta i andra enkäter utgår vi från att du samtycker till att använda de personuppgifter vi samlar in som en del av en sådan enkät. Alla svar på en enkät som vi skickar ut, oavsett om det gäller kundfeedback eller något annat, kommer att aggregeras och avpersonaliseras innan enkätresultat delas med en tredje part.

 12. Dataanalys

  Våra webbsidor och e-postmeddelanden kan innehålla web beacons, pixeltaggar eller någon annan liknande typ av dataanalysverktyg som tillåter oss att spåra korrespondens och räkna antalet användare som har besökt vår webbplats eller öppnat vår korrespondens. Vi kan sammanställa dina personuppgifter (t.ex. handelshistorik) med personuppgifter från våra andra kunder på anonym basis (det vill säga med dina personliga identifierare borttagna) för att möjliggöra en noggrannare statistisk analys av allmänna mönster som kan leda till att vi erbjuder bättre produkter och tjänster.

  Om din personliga information är fullständigt anonymiserad behöver vi inte en rättslig grund eftersom informationen inte längre utgör personuppgifter. Om din personliga information inte är i anonymiserad form är det i vårt legitima intresse att kontinuerligt utvärdera personuppgifterna för att säkerställa att de produkter och tjänster vi tillhandahåller är relevanta för marknaden.

 13. Marknadsföringssyften

  Vi kan behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation via e-post eller telefon eller andra överenskomna sätt (inklusive sociala medier) för att säkerställa att du alltid håller dig uppdaterad om våra senaste produkter och tjänster. Om vi skickar dig marknadsföringskommunikation gör vi det antingen baserat på ditt samtycke eller om det utgör vårt berättigade intresse.

  Vi kommer inte lämna ut din information till någon annan part för att de ska kunna marknadsföra till dig direkt.

 14. Interna affärsändamål och journalföring

  Vi kan behöva bearbeta dina personuppgifter för interna affärs- och forskningsändamål såväl som för journalföringsändamål. Sådan bearbetning är i våra egna legitima intressen och krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Detta kan innefatta all kommunikation vi har med dig i förhållande till de tjänster och produkter vi tillhandahåller till dig och vår relation till dig. Vi för även register för att säkerställa att du följer dina avtalsförpliktelser enligt avtalet som reglerar vår relation med dig.

 15. Juridiska meddelanden

  Ofta kräver lagen att vi ska meddela dig om vissa ändringar av produkter eller tjänster eller lagar. Vi kan behöva informera dig om ändringar i villkoren eller funktionerna för våra produkter eller tjänster. Vi måste bearbeta dina personuppgifter för att skicka dig dessa juridiska meddelanden. Du kommer att fortsätta att ta emot denna information från oss även om du väljer att inte ta emot direktmarknadsföring från oss.

 16. Omstrukturering av företaget

  Om vi genomgår en företagsomstrukturering eller om en del eller hela vår verksamhet förvärvas av en tredje part, kan vi behöva använda dina personuppgifter i samband med omstruktureringen eller förvärvet. Sådan användning kan innebära att dina uppgifter delas som en del av due diligence-förfrågningar eller spridning i enlighet med rättsliga avtal. Det utgör vårt berättigade intresse att använda dina uppgifter på det sättet, förutsatt att vi följer alla juridiska skyldigheter vi har till dig.

 17. Fysisk säkerhet

  Om du besöker någon av våra lokaler kan vi registrera din bild på våra övervakningskameror av säkerhetsskäl. Vi kan också ta dina uppgifter för att registrera vem som har gått in i våra lokaler på en viss dag. Det är i vårt legitima intresse att göra detta för att upprätthålla en säker och trygg arbetsmiljö.

Utlämnande av personuppgifter

Företaget får inte lämna ut någon av sina kunders konfidentiella information till tredje part, med undantag för om a) företaget åläggs att göra detta enligt tillämpliga lagar, föreskrifter och/eller bestämmelser, b) företaget är skyldigt att röja denna information för allmänheten, c) det utgör våra berättigade affärsintressen att röja informationen, eller d) detta görs på din förfrågan eller med ditt samtycke eller till de personer som anges i denna policy. Företaget kommer att sträva efter att sprida sådan information enligt principen om behovsenlig behörighet, om inte annat föreskrivs av en tillsynsmyndighet. Under sådana omständigheter kommer företaget att underrätta tredje part om att informationen är av konfidentiell karaktär.

Som en del av användningen av dina personuppgifter för ovan angivna syften kan företaget lämna ut dina personuppgifter till följande:

 • Alla medlemmar i XM Group, vilket innebär att något av våra holdingbolag och deras respektive dotterbolag kan få sådan information.

 • Våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer, för affärsändamål, inklusive tredje part som företagstjänstleverantörer och specialiserade rådgivare som har fått i uppdrag att tillhandahålla administrativa, finansiella, juridiska, skattemässiga, compliance-relaterade, försäkringstekniska, forskningsrelaterade eller andra tjänster.

 • Affärsintroducerare med vilka vi har en gemensam affärsrelation.

 • Affärsparter, kreditgivare, domstolar och tillsynsmyndigheter enligt överenskommelse eller auktorisation enligt lag.

 • Betaltjänstleverantörer och/eller bankinstitut vad gäller frågor som uppstått beträffande insättningar/uttag till/från handelskonton som innehas hos företaget och/eller i syfte att inleda en undersökning om sådana frågor (t.ex. tredjepartsinsättningar).

 • Alla som godkänts av dig.

Om företaget lämnar ut dina personuppgifter till affärsenheter, som kortbehandlingsföretag eller banker, för att kunna utföra de tjänster som kunderna begär, kan sådana tredje parter lagra dina uppgifter för att fullgöra sina juridiska och andra skyldigheter.

I allmänhet kräver vi att organisationer utanför XM Group som hanterar eller inhämtar personuppgifter bekräftar att dessa uppgifter omfattas av sekretess, att de åtar sig att respektera den enskildes rätt till integritet och och att de följer all tillämplig dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy. Tredjepartstjänsteleverantörer som kreditupplysningsföretag (om och när det är tillämpligt) kan registrera eventuella sökningar som utförts å våra vägnar och kan använda sökinformationen för att hjälpa andra företag att utföra sina sökningar. Observera att externa tredje parter som inhämtar dina personuppgifter inte omfattas av denna integritetspolicy och inte är föremål för vår integritetsstandard och våra integritetsrutiner.

Kunder accepterar och godkänner att företaget från tid till annan kan analysera de uppgifter som samlats in under besök på vår(a) webbplats(er) eller på andra sätt, t.ex. enkäter, för statistiska ändamål för att förbättra företagets affärsverksamhet.

Överföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter inom eller utanför EES-området till andra företag inom XM Group samt till tjänsteleverantörer (dvs. personuppgiftsbiträden). I den mån vi överför dina uppgifter utanför EES kommer vi att säkerställa att överföringen är laglig och att personuppgiftsbiträden i tredjeländer åläggs att följa europeisk dataskyddslagstiftning eller andra länders lagstiftning som är jämförbar samt att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder i förhållande till överföringen av dina uppgifter i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi gör överföringar till personuppgiftsbiträden i USA kan vi i vissa fall förlita oss på gällande standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller andra motsvarande tillämpliga skyddsarrangemang.

Med tanke på ovanstående kan dina personuppgifter behandlas av personal inom XM Group som är verksamma i eller utanför EES-området, som arbetar för oss eller en annan XM Group-enhet eller för en av våra tjänsteleverantörer. Sådan personal kan bland annat delta i arbetet med att besvara dina förfrågningar, behandla dina betalningsuppgifter och tillhandahålla supporttjänster. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du sådan överföring, lagring och behandling. Företaget ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Information som samlas in från din användning av våra tjänster

Spårningssystem som används på företagets webbplats(er) kan samla in dina personuppgifter för att optimera de tjänster som erbjuds kunder/potentiella kunder. Webbplatsen samlar in information på följande sätt:

 • Enhetsinformation

  Genom att känna igen enheten som används för att få tillgång till och använda företagets webbplats(er),kan vi ge dig den bästa versionen av vår(a) webbplats(er).

 • Logginformation

  Genom att logga vissa beteenden på webbplatsen kan företaget spåra vad användarna gör och därmed felsöka eventuella problem som kan uppstå.

 • Platsinformation

  Att använda din IP-adress hjälper oss lokalisera vårt webbplatsinnehåll som vi visar för dig baserat på ditt land, och förbättra användarupplevelsen på vår(a) webbplats(er).

 • Cookies

  Cookies är textfiler med en liten mängd data som skickas från vår webbplats till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk. Cookies hjälper oss att förbättra prestanda på vår webbplats och våra besökares upplevelse på webbplatsen, spåra din referent (om sådan förekommer) och förbättra våra framtida reklamkampanjer.

 • Lokal lagring

  Du måste lämna in verifieringshandlingar till oss genom företagets medlemssida för att aktivera ditt handelskonto. Dessa handlingar överförs via en säker 128-bitars SSL-anslutning och lagras på en säker plats.

Cookies

Internetcookies är en mindre mängd data som skickas från vår(a) webbplats(er) till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk när du använder vår(a) webbplats(er), och de kan innehålla ett unikt identifikationsnummer. Syftet med att samla in denna information är att ge dig en mer relevant och effektiv upplevelse på vår(a) webbplats(er), vilket bland annat inbegriper att våra webbsidor presenteras enligt dina behov eller önskemål.

Cookies används på många webbplatser på internet, och du kan välja om och hur en cookie kommer att accepteras genom att ändra dina inställningar och alternativ i webbläsaren. Du kanske inte kan få tillgång till vissa delar av vår(a) webbplats(er) om du väljer att inaktivera cookies i webbläsaren, särskilt på företagets medlemssidor och andra säkra delar på vår(a) webbplats(er). Vi rekommenderar därför att du godkänner cookies för att kunna dra nytta av alla våra onlinetjänster.

Dessutom använder vi cookies för remarketing-funktioner för att göra det möjligt för oss att nå ut till användare som tidigare har besökt vår/våra webbplat(er) och har visat intresse för våra produkter och tjänster. Med jämna mellanrum kan vi använda tredjepartsleverantörer, som Google och AdRoll, för att visa våra annonser via internet till dig, baserat på din tidigare användning av vår/våra webbplatser. Du kan när som helst välja bort denna användning av cookies genom att besöka Googles Ads Settings och DoubleClick opt-out-sidorna eller eventuella senare uppdateringar.

Företaget använder session ID-cookies och beständiga cookies. En session ID-cookie går ut efter en viss tid eller när webbläsarfönstret stängs. En beständig cookie finns kvar på din hårddisk under en längre tid. Du kan ta bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares "Hjälp"-fil.

För mer information om vår cookie-policy och hur våra cookies fungerar, läs vår cookie-policy här.

Hur vi får ditt samtycke

Om vår användning av dina personuppgifter kräver ditt samtycke kommer sådant samtycke att lämnas i enlighet med det uttryckliga skriftliga avtal som reglerar vårt affärsförhållande (och som finns på vår(a) webbplats(er) som kan komma att ändras från tid till annan) eller något annat kontrakt vi kan ha ingått med dig eller som anges i vår kommunikation med dig från tid till annan.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke som vår rättsliga grund för att inneha och behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla samtycket när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i denna integritetspolicy.

Lagring av dina personuppgifter och lagringsperiod

Att skydda dina uppgifters integritet är av yttersta vikt för oss, oavsett om du interagerar med oss personligen, via telefon, e-post, internet eller något annat elektroniskt medium. Vi kommer att lagra personuppgifterna så länge vi har en affärsrelation med dig genom en kombination av säkra datalager, pappersbaserade filer och andra register och vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter vi lagrar från missbruk, förlust, obehörig åtkomst, modifiering eller spridning.

När vi anser att personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för kommer vi att ta bort alla detaljer som identifierar dig eller också på ett säkert sätt förstöra registret. Vi kan dock behöva behålla register under en betydande tidsperiod. Vi omfattas t.ex. av vissa lagar om bekämpande av penningtvätt som kräver att vi behåller följande under en period av fem (5) år efter att vi har avslutat affärsrelationen med dig:

 • En kopia av de dokument som vi använde för att uppfylla våra krav enligt due diligence.

 • Styrkande handlingar och register över transaktioner med dig och din relation med oss.

De personuppgifter vi har lagrade i form av inspelad kommunikation – per telefon, elektroniskt, person-till-person eller på annat sätt – kommer att lagras i enlighet med lokala lagkrav (dvs. 5 år efter det att vårt affärsförhållande med dig har avslutats eller längre om du har legitima intressen (som att hantera en tvist med dig). Om du har valt bort marknadsföringskommunikation kommer vi att hålla dina uppgifter på vår underhållandelista så att vi vet att du inte vill få dessa meddelanden.

Vi kan komma att lagra din uppgifter längre än 5 år om vi inte kan ta bort dem av juridiska, tillsynsmässiga eller tekniska skäl.

Dina rättigheter rörande dina personuppgifter

De rättigheter som kan vara tillgängliga för dig i relation till de personuppgifter vi innehar om dig beskrivs nedan. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka oss ett e-postmeddelande via dpo@trading-point.com.

Information och åtkomst

Om du frågar oss, kommer vi att bekräfta om vi bearbetar dina personuppgifter och i så fall vilken information vi bearbetar och om så önskas ge dig en kopia av personuppgifterna (tillsammans med vissa andra uppgifter) inom trettio (30) dagar från dagen för din begäran. Om du behöver ytterligare kopior kan vi behöva ta ut en skälig administrationsavgift.

Rättelse

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är uppdaterade. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter förblir korrekta, fullständiga och aktuella. Om de personuppgifter vi har lagrade om dig är inaktuella eller ofullständiga, har du rätt att få dem rättade. Om vi har lämnat dina personuppgifter till andra kommer vi om möjligt att underrätta dem om eventuella rättelser. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Du kan när som helst vända dig till oss för att informera om att dina personuppgifter har ändrats genom att skriva till support@trading-point.com. Företaget kommer då att ändra dina personuppgifter i enlighet med dina instruktioner. För att gå vidare med en sådan begäran kan vi i vissa fall behöva styrkande handlingar från dig, dvs. personlig information som vi måste inneha för juridiska syften.

Radering

Du kan under vissa omständigheter be oss att ta bort eller radera dina personuppgifter, t.ex. om vi inte längre behöver dem eller om du tar tillbaka ditt samtycke (om tillämpligt), förutsatt att vi inte har någon juridisk skyldighet att behålla dessa uppgifter. En sådan begäran omfattas av de eventuella lagringsgränser som vi måste följa i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt av avsnittet "Lagring av dina personuppgifter och lagringsperiod". Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till andra kommer vi att underrätta dem om rättelsen, i de fall då detta är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Bearbetningsbegränsningar

Du kan under vissa omständigheter be oss att "blockera" eller hindra behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider riktigheten i personuppgifterna eller motsätter dig att vi behandlar dem. Det kommer inte att hindra oss från att lagra dina personuppgifter. Vi kommer att informera dig innan vi bestämmer oss för att inte tillåta en eventuell begärd begränsning. Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till andra kommer vi att underrätta dem om rättelsen, i de fall då detta är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Uppgifters portabilitet

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (679/2016) har du rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som du har lämnat oss till (i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format) och vidareutnyttja dem på annat håll eller be oss att överföra dem till en tredje part efter eget val.

Invändningar

Du kan be oss att sluta bearbeta dina personuppgifter, och vi kommer att göra det om vi

 • förlitar oss på vår egen eller andras legitima intressen att bearbeta dina personuppgifter förutom om vi kan visa tvingande rättsliga grunder för bearbetningen,

 • bearbetar dina personuppgifter för direktmarknadsföring; eller

 • bearbetar dina personuppgifter för forskning om vi inte med rimlighet anser att sådan bearbetning är nödvändig eller riktig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse (t.ex. av ett tillsynsorgan eller ett verkställande organ).

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Om vi har fattat ett beslut om dig enbart baserat på en automatiserad process (t.ex. genom automatisk profilering) som påverkar din förmåga att använda tjänsterna eller har en annan signifikant effekt på dig, kan du begära att du inte ska omfattas av ett sådant beslut om vi inte har kunnat visa för dig att ett sådant beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och oss. Även om ett beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal kan du bestrida beslutet och begära att ditt ärende handläggs av en person. Om vi godkänner en sådan begäran kommer vi kanske inte att kunna erbjuda våra tjänster eller produkter till dig (utan behöver med andra ord avsluta vår relation med dig).

//Val att inte skicka dina personuppgifter

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter måste du informera företaget genom att skicka ett mejl till dpo@trading-point.com. I så fall är det möjligt att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla information, tjänster och/eller produkter som begärts av dig och vi har inget ansvar gentemot dig i detta avseende.

Personuppgiftsombud

Vårt personuppgiftsombuds kontaktuppgifter är:

E-postadress: dpo@trading-point.com

Adress: 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus


Om du är bosatt i Storbritannien kan du kontakta vår representant i Storbritannien:

Trading Point of Financial Instruments UK Ltd

E-postadress: ukrep@trading.com

Adress: Citypoint Building, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT

Ansvarsfriskrivning

Företaget kan lämna ut din personligt identifierbara information i enlighet med regler och föreskrifter och när företaget anser att detta är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla förfaranden, domstolsbeslut och rättsprocesser eller i enlighet med statliga, mellanstatliga eller andra tillsynsorgan. Företaget ska inte vara ansvarigt för missbruk eller förlust av personuppgifter eller annat på företagets webbplats(er) som företaget inte har tillgång till eller kontroll över. Företaget kommer inte att vara ansvarigt för olaglig eller obehörig användning av dina personuppgifter på grund av missbruk eller felplacering av dina lösenord, försumliga eller skadliga ingrepp och/eller på annat sätt av dig eller på grund av dina handlingar eller försummelser eller av en person som är auktoriserad av dig (oavsett om auktoriseringen är tillåten enligt villkoren i vårt rättsliga förhållande med dig).

Förändringar i integritetspolicyn

Vår integritetspolicy ses över från tid till annan för att ta hänsyn till nya lagar och ny teknik, förändringar i vår verksamhet och metoder samt för att säkerställa att den förblir ändamålsenlig utifrån förändrade förutsättningar.

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar i denna integritetspolicy och andra platser vi finner lämpliga så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi lämnar ut den.

Om du har ett klagomål

Om du har några funderingar om någon aspekt av vårt integritetsarbete kan du skicka in ett klagomål. Detta kommer att hanteras omedelbart. Om du vill skicka ett klagomål kontaktar du oss via mejl på complaints@trading-point.com.

Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att skicka ett klagomål till vår tillsynsmyndighet, dataskyddsombudet ("ombudet"). Mer information om hur du går tillväga finns på ombudets webbplats på http://www.dataprotection.gov.cy eller på telefon +357 22818456.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, skicka ett mejl till support@trading-point.com eller till dpo@trading-point.com.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.