Sekretesspolicy

Inledning

Som en del av vår dagliga affärsverksamhet måste vi samla in personuppgifter från våra kunder och potentiella kunder för att kunna erbjuda dem våra produkter och tjänster och se till att vi kan möta deras behov när vi tillhandahåller dessa produkter och tjänster, samt när vi tillhandahåller dem med respektive information.

Din integritet är av yttersta vikt för oss, och det är vår policy att skydda och respektera sekretessen för information och enskilda personers integritet. Denna integritetspolicy anger hur Trading Point of Financial Instruments Limited ("Företaget" eller "XM") samlar in, använder och hanterar dina personuppgifter som vi mottar från dig eller en tredje part i samband med vårt tillhandahållande av tjänster till dig eller som vi samlar in genom din användning av våra tjänster och/eller vår webbplats (dvs. www.xm.com) och/eller andra relaterade webbplatser och applikationer inklusive bland annat företagets medlemssida. Integritetspolicyn innehåller även information om dina rättigheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy granskas regelbundet för att säkerställa att nya skyldigheter, ny teknik och eventuella förändringar i vår affärsverksamhet och praxis beaktas, samt att den följer eventuella ändringar i lagstiftningen. Alla personuppgifter som vi lagrar regleras av vår senaste integritetspolicy.

Observera att om du är anställd hos företaget, en entreprenör som jobbar för företaget eller en tredje partstjänsteleverantör, kommer dina personuppgifter att användas i samband med ditt anställningsavtal eller ditt avtalsförhållande, beroende på vilket som gäller.

Denna integritetspolicy gäller för XMs behandling av personuppgifterna för sina kunder/potentiella kunder, besökare på webbplatsen och anställda. Denna integritetspolicy gäller inte webbplatser som drivs av andra organisationer och/eller andra tredje parter.

Vilka vi är

Trading Point of Financial Instruments Limited är ett licensierat Cypriotiskt investeringsbolag (CIF), reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 120/10, med sitt säte på 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Trading Point of Financial Instruments Limited är en del av XM-gruppen. Varje enhet i XM-gruppen har sin egen separata integritetspolicy. Sådana enheter driver sina egna webbplatser och i och med det, om du är intresserad av att veta hur sådana enheter behandlar dina personuppgifter, hänvisas du till deras motsvarande integritetsmeddelande som finns på deras specifika webbplatser.

Säkrande av dina personuppgifter och skydd av din integritet

Företaget respekterar integriteten hos sina användare som har tillgång till dess webbplats(er), och har därför åtagit sig att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda befintliga eller potentiella kunder, arbetssökande och besökare på webbplatsen.

Företaget lagrar alla sina kunders och potentiella kunders personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd.

Vi har nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och rutiner för att säkerställa att dina uppgifter alltid är säkra. Vi utbildar och informerar regelbundet alla våra medarbetare om vikten av att bevara, skydda och respektera dina personuppgifter och din integritet. Vi betraktar överträdelser av individers integritet som något mycket allvarligt och kommer att vidta lämpliga disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning från anställning, om så krävs. Vi har också utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vårt företag hanterar/behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd och i enlighet med denna integritetspolicy.

De personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig som användare av företagets webbplats(er) och/eller dess tjänster klassificeras som registrerade uppgifter som skyddas på flera olika sätt. Du kan få tillgång till dina registrerade uppgifter när du har loggat in på medlemssidan genom att ange ett användarnamn och ett lösenord som du själv väljer. Det är ditt ansvar att se till att ditt lösenord endast är känt för dig och inte avslöjas för någon annan. Registrerade uppgifter är i tryggt förvar på en säker plats och endast behörig personal har tillgång till den via ett användarnamn och ett lösenord. Alla personuppgifter överförs till företaget via en säker 128-bitars SSL-anslutning och därmed vidtas alla nödvändiga åtgärder för att förhindra obehöriga från att se dessa uppgifter. Personuppgifter som lämnas till företaget och som inte klassificeras som registrerade uppgifter förvaras också på ett säkert ställe och är tillgängliga för behörig personal via ett användarnamn och ett lösenord.

Överföring av information via internet är inte alltid säkert, men företaget strävar efter att skydda dina personuppgifter genom att vidta betydande försiktighetsåtgärder. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att tillämpa procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att kunna öppna ett konto hos oss måste du först fylla i och skicka in ett ansökningsformulär till oss genom att fylla i nödvändig information. Genom att fylla i detta ansökningsformulär uppmanas du att lämna personuppgifter för att göra det möjligt för företaget att bedöma din ansökan och följa gällande lagar och föreskrifter. Uppgifterna du lämnar kan också användas av företaget för att informera dig om sina tjänster.

Den information vi kan samla in från dig inkluderar följande:

 • Fullständigt namn, bostadsadress och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, fax m.m.).

 • födelsedatum, födelseort, kön, medborgarskap;

 • Information om din inkomst och förmögenhet, inklusive uppgifter om finansierings-, tillgångs- och skuldkällor, bankkontoinformation, handelsdeklarationer, FATCA- och CRS-information samt finansiella rapporter.

 • handelskontosaldo, handelsaktivitet, dina frågor och våra svar;

 • Information om huruvida du har en viktig offentlig funktion (person i politiskt utsatt ställning).

 • yrke och anställningsinformation;

 • Autentiseringsdata (t.ex. namnteckning).

 • platsdata;

 • handelsresultat, kunskap och erfarenhet;

 • Verifieringsinformation, inbegripet information som är nödvändig för att verifiera din identitet, t.ex. pass eller körkort (exempel inkluderar även bakgrundsinformation som vi mottar om dig från offentliga dokument eller från andra enheter som inte är anslutna till oss). Dessutom kan vi samla in annan identifierbar information, som identifikationsnummer och/eller pass-/skattregistreringsnummer.

 • Annan viktig information.

Vi samlar in denna information på ett antal olika sätt genom din användning av våra tjänster, inklusive via våra webbplatser, appar, kontoöppningsansökningar, våra demo-anmälningsblanketter, registreringsformulär på webbplatsen, prenumeration på nyhetsuppdateringar och från information som lämnas under pågående kundservicekommunikation. Vi kan också samla in den här informationen om dig från tredje part, t.ex. offentligt tillgängliga källor. Vi för även register över ditt handelsbeteende, även vad gäller följande:

 • produkter du handlar med oss och deras resultat;

 • historiska uppgifter om de affärer och investeringar du har gjort, inklusive det belopp som investerats;

 • din preferens för vissa typer av produkter och tjänster.

Vi kan från tid till annan be dig att frivilligt lämna andra personuppgifter (t.ex. genom marknadsundersökningar eller enkäter).

Om du väljer att inte tillhandahålla informationen vi behöver för att uppfylla din begäran om en viss produkt eller tjänst kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda produkten eller tjänsten.

Vi kan komma att spela in all kommunikation, elektronisk, över telefon, personligen eller på annat sätt, som vi har med dig kopplat till de tjänster vi tillhandahåller till dig och våra affärsrelationer med dig. Dessa inspelningar kommer att tillhöra oss och kommer att utgöra bevis på kommunikationen mellan oss. Sådana telefonsamtal kan spelas in utan användning av en varningston eller något annat meddelande. Vidare, om du besöker någon av våra kontor eller lokaler kan vi ha CCTV som spelar in din bild.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter och ändamål

Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder och för följande ändamål:

 1. Utförande av ett kontrakt

  Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och produkter, liksom information om våra produkter och tjänster baserat på avtalsförhållandet med våra kunder (det vill säga för att uppfylla våra avtalsförpliktelser). Dessutom sker behandling av personuppgifter för att kunna fullborda våra kunders onboarding-/godkännanderutin.

  Med tanke på ovanstående måste vi verifiera din identitet för att acceptera dig som vår kund och vi måste använda dessa uppgifter för att effektivt hantera ditt handelskonto hos oss för att säkerställa att du får bästa tänkbara service från oss. Detta kan innefatta att tredje part utför kredit- eller identitetskontroller för vår räkning. Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna veta vem du är, eftersom vi har en laglig skyldighet att följa vissa av lagstiftningsskyldigheterna vad gäller känn-din-kund-principerna och kundkännedom.

 2. Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

  Enligt tillämplig lagstiftning omfattas vi av ett antal juridiska skyldigheter samt av specifika lagstadgade krav (t.ex. lagstiftning om penningtvätt, Cyperns lagstiftning om investeringstjänster, skattelagstiftning etc.). Det finns också olika tillsynsmyndigheter vars lagar och föreskrifter gäller för oss (t.ex. Cyprus Securities and Exchange Commission). Sådana skyldigheter och krav gör det nödvändigt att behandla personuppgifter för kreditkontroll, identitetsverifiering, efterlevnad av domstolsbeslut, skattelagstiftning eller andra rapporteringsskyldigheter och kontroller gällande penningtvätt.

 3. För att skydda legitima intressen

  Vi behandlar personuppgifter för att skydda de berättigade intressen som vi eller en tredje part har. Ett berättigat intresse är när vi har en företags- eller affärsrelaterad anledning att använda din information. Men detta innebär inte att databehandlingen på ett orimligt sätt måste gå emot vad som är rätt och bäst för dig. Exempel på sådan behandling är följande:

  • initiera rättsliga anspråk och förbereda vårt försvar i rättegångsprocesser;

  • procedurer och processer vi åtar oss att tillhandahålla företagets IT- och systemskydd, förhindra potentiell brottslighet, tillgångssäkerhet, tillträdeskontroller och åtgärder mot överträdelser;

  • upprättande av CCTV-system (t.ex. i våra lokaler av säkerhetsskäl);

  • åtgärder för att hantera affärer och vidareutveckla produkter och tjänster;

  • delning av dina personuppgifter i XM-gruppen i syfte att uppdatera/verifiera dina personuppgifter i enlighet med gällande rambestämmelser för bekämpning av penningtvätt;

  • riskhantering.

 4. Du har gett ditt samtycke

  För att behandlingen ska vara laglig måste du ha gett ditt specifika samtycke för denna behandling (av andra skäl än som beskrivs här ovan). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Detta påverkar emellertid inte behandlingen av personuppgifter innan din återkallelse har tagits emot.

 5. För att bedöma lämpligheten hos våra tjänster/produkter för kunder

 6. För att ge dig produkter och tjänster, eller information om våra produkter och tjänster, och för att se över dina pågående behov

  När du har öppnat ett handelskonto hos oss eller har registrerat dig för en uppdatering eller ett webbinarium, måste vi använda dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Det utgör också våra berättigade intressen att säkerställa att vi tillhandahåller de bästa produkterna och tjänsterna, vilket innebär att vi med jämna mellanrum kan komma att försäkra oss om att du får de bästa möjliga produkterna och tjänsterna från oss.

 7. För att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive kundtjänst, och utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster

  Vi kan från tid till annan använda personuppgifter som tillhandahålls av dig genom din användning av tjänsterna och/eller genom kundundersökningar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Det utgör våra berättigade intressen att använda dina personuppgifter på detta sätt för att säkerställa högsta standard när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster och fortsätta att vara marknadsledande inom finansbranschen.

 8. För att skapa en profil om dig

  Vi kan från tid till annan använda personuppgifter om dig för att skapa profiler om dig så att vi får en bättre bild av dig och dina behov. Vi kan också fatta beslut om dig genom automatiserad profilering eller automatiserade kreditkontroller som kan påverka din förmåga att använda våra tjänster. Vi gör detta antingen för att fullgöra våra juridiska skyldigheter eller för att det utgör våra berättigade intressen att använda dina personuppgifter på detta sätt.

 9. För att undersöka eller avgöra frågor eller tvister

  Vi kan behöva använda personuppgifter som samlats in från dig för att undersöka problem och/eller för att lösa tvister med dig eftersom det utgör våra berättigade intressen att se till att problem och/eller tvister blir undersökta och lösta på ett snabbt och effektivt sätt.

 10. För att följa gällande lagar, domstolsbeslut, andra rättsliga processer eller kraven från eventuella tillsynsmyndigheter

  Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att följa gällande lagar och förordningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer eller kraven från en tillämplig tillsynsmyndighet. Vi gör detta inte bara för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, utan för att det också kan vara vårt legitima intresse att göra det.

 11. För att skicka dig undersökningar

  Från tid till annan kan vi skicka ut enkäter till dig som en del av vår process för kundfeedback. Det utgör vårt berättigade intresse att be om sådan feedback för att se till att vi tillhandahåller våra tjänster/produkter enligt högsta standard. Vi kan emellertid också från tid till annan be dig att delta i andra enkäter och om du samtycker till att delta i sådana enkäter utgår vi från att du samtycker till att använda de personuppgifter vi samlar in som en del av en sådan enkät. Alla svar på en enkät som vi skickar ut, oavsett om det gäller kundfeedback eller något annat, kommer att aggregeras och avpersonaliseras innan enkätresultat delas med en tredje part.

 12. Dataanalys

  Våra webbsidor och e-postmeddelanden kan innehålla web beacons, pixeltaggar eller någon annan liknande typ av dataanalysverktyg som tillåter oss att spåra korrespondens och räkna antalet användare som har besökt vår webbplats eller öppnat vår korrespondens. Om dina personuppgifter är helt anonymiserade behöver vi ingen rättslig grund eftersom informationen inte längre utgör personuppgifter. Om dina personuppgifter däremot inte är i anonymiserad form utgör det vårt berättigade intresse att fortlöpande utvärdera dessa personuppgifter för att säkerställa att de produkter och tjänster vi tillhandahåller är relevanta för marknaden.

 13. Marknadsföringssyften

  Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation via e-post eller telefon eller andra överenskomna sätt (inklusive sociala medier) för att säkerställa att du alltid håller dig uppdaterad om våra senaste produkter och tjänster. Om vi skickar dig marknadsföringskommunikation gör vi det antingen baserat på ditt samtycke eller om det utgör vårt berättigade intresse.

 14. Interna affärsändamål och journalföring

  Vi kan behöva bearbeta dina personuppgifter för interna affärs- och forskningsändamål såväl som för journalföringsändamål. Sådan bearbetning är i våra egna legitima intressen och krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Det kan innefatta all kommunikation vi har med dig i förhållande till de tjänster och produkter vi tillhandahåller till dig och vårt förhållande till dig. Vi kommer även att hålla journaler för att säkerställa att du följer dina avtalsförpliktelser enligt avtalet som reglerar vår relation med dig.

 15. Omstrukturering av företaget

  Om vi genomgår en företagsomstrukturering eller om en del eller hela vår verksamhet förvärvas av en tredje part, kan vi behöva använda dina personuppgifter i samband med omstruktureringen eller förvärvet. Sådan användning kan innebära att dina uppgifter delas som en del av en due diligence-kontroll. Det utgör vårt berättigade intresse att använda dina uppgifter på det sättet, förutsatt att vi följer alla juridiska skyldigheter vi har till dig.

 16. Säkerhet

  Om du besöker någon av våra lokaler kan vi registrera din bild på vår CCTV av säkerhetsskäl. Vi kan också ta dina uppgifter för att registrera vem som har gått in i våra lokaler på en viss dag. Det är i vårt legitima intresse att göra detta för att upprätthålla en säker och trygg arbetsmiljö.

Utlämnande av personuppgifter

Företaget får inte röja någon av sina kunders konfidentiella information till en tredje part, med undantag för om a) företaget åläggs att göra detta enligt tillämpliga lagar, föreskrifter och/eller bestämmelser, b) företaget är skyldigt att röja denna information för allmänheten, c) det utgör våra berättigade affärsintressen att röja informationen, eller d) detta görs på din förfrågan eller med ditt samtycke eller till de personer som anges nedan. Företaget kommer att sträva efter att endast röja sådan information enligt principen om behovsenlig behörighet, om inte annat föreskrivs av en tillsynsmyndighet. Under sådana omständigheter kommer företaget att underrätta tredje part om att informationen är av konfidentiell karaktär.

Som en del av användningen av dina personuppgifter för ovan angivna syften kan företaget lämna ut dina personuppgifter till följande:

 • alla medlemmar i XM-gruppen, vilket innebär att något av våra holdingbolag och deras respektive dotterbolag kan få sådan information;

 • Våra samarbetspartners, för affärsändamål, inklusive vissa tredje parter som tjänsteleverantörer och specialiserade rådgivare som har fått i uppdrag att tillhandahålla administrativa, finansiella, juridiska, försäkringstekniska, forskningsrelaterade eller andra tjänster.

 • affärsintroducerare med vilka vi har en gemensam affärsrelation;

 • affärsenheter, kreditgivare, domstolar, tribunaler och tillsynsmyndigheter enligt överenskommelse eller auktorisation enligt lag; och

 • alla som godkänts av dig.

I händelse av att företaget delar dina personuppgifter till affärsenheter, som kortbehandlingsföretag eller banker, för att kunna utföra de tjänster som kunderna begär, kan sådana tredje parter lagra din information för att uppfylla sina juridiska och andra skyldigheter.

I allmänhet kräver vi att organisationer utanför XM-gruppen som hanterar eller skaffar personuppgifter bekräftar sekretessen för denna information, åtar sig att respektera den enskildes rätt till integritet och följa alla relevanta dataskyddslagar och denna integritetspolicy. Tredjeparts-tjänsteleverantörer som kreditreferensbyråer (om och när det är tillämpligt) kan registrera eventuella sökningar som utförts å våra vägnar och kan använda sökinformationen för att hjälpa andra företag att utföra sina sökningar. Observera att användningen av dina personuppgifter av externa tredje parter som fungerar som datainsamlare av din personliga information inte omfattas av denna integritetspolicy och inte är föremål för vår integritetsstandard och våra rutiner.

Kunder accepterar och godkänner att företaget från tid till annan kan analysera de uppgifter som samlats in under besök på vår(a) webbplats(er) eller på andra sätt, t.ex. enkäter, för statistiska ändamål för att förbättra företagets affärsverksamhet.

Överföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till andra företag inom XM-koncernen samt till personuppgiftsbiträden som arbetar för oss. I den utsträckning vi överför din information utanför EES kommer vi att se till att överföringen är laglig och att personuppgiftsbiträdena i tredjeländer åläggs att följa europeiska dataskyddsstandarder och att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder i förhållande till överföringen av dina uppgifter i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi gör överföringar till personuppgiftsbiträden i USA kan vi i vissa fall förlita oss på gällande standardavtalsklausuler, bindande företagsregler, skyddsavtalet mellan EU och USA, eller andra motsvarande tillämpliga arrangemang.

Med tanke på ovanstående kan dina personuppgifter behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller ett av våra personuppgiftsbiträden. Sådan personal kan bland annat delta i arbetet med att besvara dina förfrågningar, behandla dina betalningsuppgifter och tillhandahålla supporttjänster. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du överföringen, lagringen och behandlingen. Företaget ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Information som samlas in från din användning av våra tjänster

Spårningssystem som används på företagets webbplats(er) kan samla in dina personuppgifter för att optimera de tjänster som erbjuds kunder/potentiella kunder. Webbplatsen samlar in information på följande sätt:

 • Enhetsinformation

  Genom att känna igen enheten som används för att få tillgång till och använder bolagets hemsida/hemsidor, kan vi ge dig den mest lämpliga versionen av vår webbplats/webbplatser.

 • Logginformation

  Genom att logga vissa beteenden på webbplatsen kan företaget spåra vad användarna gör och därmed felsöka eventuella problem som kan uppstå.

 • Platsinformation

  Att använda din IP-adress hjälper oss lokalisera din webbplatsinnehåll, som vi lämnar till dig baserat på ditt land, och förbättra användarupplevelsen på vår/våra webbplatser.

 • Cookies

  Cookies är textfiler med en liten mängd data som skickas från vår webbplats till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk. Cookies hjälper oss att förbättra prestanda på vår webbplats och våra besökares upplevelse på webbplatsen, spåra din referent (om sådan förekommer) och förbättra våra framtida reklamkampanjer.

 • Vi är måna om att skydda din integritet

  Du måste lämna in validerings dokument till oss genom bolagets medlemssida för att aktivera ditt handels konto. Dessa dokument överförs via en säker 128-bitars SSL-anslutning och lagras på en säker plats.

Cookies

Internetcookies är en mindre mängd data som skickas från vår(a) webbplats(er) till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk när du använder vår(a) webbplats(er), och de kan innehålla ett unikt identifikationsnummer. Syftet med att samla in denna information är att ge dig en mer relevant och effektiv upplevelse på vår(a) webbplats(er), vilket bland annat inbegriper att våra webbsidor presenteras enligt dina behov eller önskemål.

Cookies används ofta på många webbplatser på internet, och du kan välja om och hur en cookie kommer att accepteras genom att ändra dina inställningar och alternativ i webbläsaren. Du kanske inte kan få tillgång till vissa delar av vår/våra webbplatser om du väljer att inaktivera cookie acceptans i webbläsaren, i synnerhet i bolagets medlemssida och andra säkra delar av vår/våra webbplatser.

Dessutom använder vi cookies för remarketing-funktioner för att göra det möjligt för oss att nå ut till användare som tidigare har besökt vår(a) webbplats(er) och har visat intresse för våra produkter och tjänster. Med jämna mellanrum kan vi använda tredjepartsleverantörer, som Google och AdRoll för att visa våra annonser via internet till dig baserat på din tidigare användning av vår(a) webbplats(er) . Du kan välja bort denna användning av cookies när som helst genom att besöka sidorna för Googles annonsinställningar respektive DoubleClick opt-out.

Företaget använder session ID cookies och permanenta cookies. En session ID cookie går ut efter en viss tid eller när webbläsarfönstret stängs. En permanent cookie finns kvar på din hårddisk under en längre tidsperiod. Du kan ta bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares "Hjälp" fil.

För mer information om vår cookie-policy och hur våra cookies fungerar, läs vår cookie-policy här.

Hur vi får ditt samtycke

Om vår användning av dina personuppgifter kräver ditt samtycke kommer sådant samtycke att lämnas i enlighet med kundavtalet/affärsavtalet som reglerar vårt affärsförhållande och som finns på vår(a) webbplats(er) eller något annat avtal vi kan ha ingått med dig eller som anges i vår kommunikation med dig från tid till annan.

Om ditt samtycke utgör vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i denna integritetspolicy.

Lagring av dina personuppgifter och lagringsperiod

Att skydda integriteten hos din information är av yttersta vikt för oss, oavsett om du interagerar med oss personligen, via telefon, via e-post, via internet eller genom något annat elektroniskt medium. Vi kommer att hålla personuppgifter så länge vi har ett affärsförhållande med dig i en kombination av säkra datalager och pappersbaserade filer och andra poster och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda de personuppgifter vi lagrar från missbruk, förlust, obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande.

När vi anser att personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in kommer vi att ta bort alla detaljer som identifierar dig eller också på ett säkert sätt förstöra registret. Vi kan dock behöva behålla register under en betydande tidsperiod. Vi omfattas t.ex. av vissa lagar om penningtvätt som kräver att vi behåller följande under en period av 5 år efter att vi har avslutat affärsrelationen med dig:

 • en kopia av de dokument som vi använde för att uppfylla våra krav enligt due diligence ;

 • bevis och register över transaktioner med dig och dit förhållande med oss.

De personuppgifter vi lagrar i form av inspelad kommunikation, via telefon, elektroniskt, personligen eller på annat sätt, kommer att förvaras i enlighet med lokala lagkrav (dvs. 5 år efter det att vårt affärsförhållande med dig har avslutats). Om du har valt bort marknadsföringskommunikation kommer vi att spara dina uppgifter på vår spärrlista så att vi vet att du inte vill få dessa meddelanden.

Vi kan komma att hålla din data längre än 5 år om vi inte kan ta bort den av juridiska, rättsliga eller tekniska skäl.

Dina rättigheter rörande dina personuppgifter

De rättigheter som kan vara tillgängliga för dig i relation till de personuppgifter vi innehar om dig beskrivs nedan.

Information och åtkomst

Om du frågar oss, kommer vi att bekräfta om vi bearbetar dina personuppgifter och i så fall vilken information vi bearbetar och om så önskas ge dig en kopia av personuppgifterna (tillsammans med vissa andra uppgifter) inom trettio (30) dagar från dagen för din begäran. Om du behöver ytterligare kopior kan vi behöva ta ut en skälig administrationsavgift.

Rättelse

Om de personuppgifter vi innehar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade. Om vi har lämnat dina personuppgifter till andra kommer vi att underrätta dem om rättelsen, i de fall då detta är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Du kan när som helst vända dig till oss för att informera om att dina personuppgifter har förändrats genom att skriva till support@trading-point.com. Företaget kommer då att ändra dina personuppgifter i enlighet med dina instruktioner. För att gå vidare med en sådan begäran kan vi i vissa fall behöva styrkande handlingar från dig, dvs. personlig information som vi måste inneha för juridiska syften.

Radering

Du kan under vissa omständigheter be oss att ta bort eller radera dina personuppgifter, t.ex. om vi inte längre behöver dem eller om du tar tillbaka ditt samtycke (om tillämpligt), förutsatt att vi inte har någon juridisk skyldighet att behålla dessa uppgifter. En sådan begäran omfattas av de eventuella lagringsgränser som vi måste följa i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt av avsnittet "Lagring av dina personuppgifter och lagringsperiod". Om vi har lämnat dina personuppgifter till andra kommer vi att underrätta dem om rättelsen, i de fall då detta är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Bearbetningsbegränsningar

Du kan under vissa omständigheter be oss att "blockera" eller hindra behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider riktigheten i personuppgifterna eller motsätter dig att vi behandlar dem. Det kommer dock inte att hindra oss från att lagra dina personuppgifter. Vi kommer att informera dig innan vi bestämmer oss för att inte tillåta en eventuell begärd begränsning. Om vi har lämnat dina personuppgifter till andra kommer vi att underrätta dem om rättelsen, i de fall då detta är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Uppgifters portabilitet

I enlighet med General Data Protection Regulation (679/2016) har du rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som du har lämnat oss till (i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format) och att återanvända dem på annat håll eller be oss att överföra dem till en tredje part efter eget val.

Invändningar

Du kan be oss att sluta bearbeta dina personuppgifter, och vi kommer att göra det om vi:

 • förlitar oss på vår egen eller andras legitima intressen att bearbeta dina personuppgifter förutom om vi kan visa tvingande rättsliga grunder för bearbetningen;

 • bearbetar dina personuppgifter för direktmarknadsföring; eller

 • Behandling av dina personuppgifter för forskning, om sådan behandling inte är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Om vi har fattat ett beslut om dig endast baserat på en automatiserad process (t.ex. genom automatisk profilering) som påverkar din förmåga att använda tjänsterna eller har en annan signifikant effekt på dig, kan du begära att du inte ska omfattas av ett sådant beslut om vi inte har kunnat visa för dig att ett sådant beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och oss. Även om ett beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal kan du bestrida beslutet och kräva att ditt ärende handläggs av en person.

Val att inte skicka dina personuppgifter

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter måste du informera företaget genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@trading-point.com. Om du väljer att göra det är det möjligt att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla information, tjänster och/eller produkter som begärts av dig och vi har inget ansvar gentemot dig i detta avseende.

Personuppgiftsombud

Vårt personuppgiftsombuds kontaktuppgifter är:

E-postadress: dpo@trading-point.com

Adress: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Ansvarsfriskrivning

Företaget förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med regler och föreskrifter och när företaget anser att detta är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla rättsliga och/eller andra förfaranden, domstolsbeslut och rättsprocesser eller i enlighet med statliga, mellanstatliga och/eller andra tillsynsorgan. Företaget ska inte vara ansvarigt för missbruk eller förlust av personuppgifter och/eller annat på företagets webbplats(er) som företaget inte har tillgång till eller kontroll över. Företaget kommer inte att vara ansvarigt för olaglig eller obehörig användning av dina personuppgifter på grund av missbruk eller felplacering av dina lösenord, försumlig eller skadliga ingrepp och/eller på annat sätt från din sida.

Förändringar i integritetspolicyn

Vår integritetspolicy ses över från tid till annan för att ta hänsyn till nya lagar och ny teknik, förändringar i vår verksamhet och metoder samt för att säkerställa att den förblir ändamålsenlig utifrån förändrade förutsättningar.

Om vi beslutar att ändra vår sekretesspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar i denna integritetspolicy och andra platser vi finner lämpliga så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi lämnar ut den.

Om du har ett klagomål

Om du har några funderingar om någon del av vårt integritetsarbete kan du skicka in ett klagomål. Detta kommer att hanteras omedelbart. För att göra ett klagomål, kontakta oss via e-post på complaints@trading-point.com.

Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att skicka ett klagomål till vår tillsynsmyndighet, kommissionsledamoten för personuppgifter ("kommissionsledamoten"). Du kan hitta detaljer om hur man gör det på kommissionsledamotens webbplats på http://www.dataprotection.gov.cy eller genom att ringa till +357 22818456.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, skicka ett e-postmeddelande till support@trading-point.com eller till dpo@trading-point.com.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Produkter med hävstång är inte lämpliga för alla. Vänligen se vår Riskinformation.