XM tillhandahåller inte tjänster till personer bosatta i USA.

Meddelande om icke-oberoende investeringsforskning och riskvarning

Allmänt

Observera att vår onlinehandelsplattform inte är tillgänglig där det är olagligt att ha tillgång till och/eller använda den. I det avseendet är det uteslutande ditt eget ansvar att säkerställa att du fullt ut följer de lagar och föreskrifter eller den sekundärrätt som är tillämplig i ditt hemvistland vad gäller att ha tillgång till och/eller använda vår onlinehandelsplattform. För att inga tveksamheter ska råda är det alltså så att bara för att du har tillgång till vår onlinehandelsplattform innebär detta inte nödvändigtvis att plattformen, och/eller de åtgärder du kan vidta med hjälp av den, är lagliga enligt tillämpliga lagar och föreskrifter i ditt hemvistland.

Vår onlinehandelsplattform utgör inte, och får inte användas för att utgöra, ett erbjudande och/eller en uppmaning till någon i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande och/eller en sådan uppmaning inte tillåts, och/eller till en person som det är olagligt att rikta ett sådant erbjudande och/eller en sådan uppmaning till. Tillgången till och/eller användningen av vår onlinehandelsplattform samt tillhandahållandet av finansiella instrument via vår onlinehandelsplattform, kan därför vara begränsad i vissa jurisdiktioner, och användare som har tillgång till vår onlinehandelsplattform måste följaktligen hålla sig underrättade om samt iaktta sådana restriktioner.

Allt material som publiceras på denna sida är enbart avsett för utbildnings- eller informationssyften och innehåller inte – och ska inte heller anses innehålla – rådgivning och rekommendationer om finansiella frågor, investeringsskatt eller handel, dokumentation av våra handelskurser eller ett erbjudande om, eller en uppmaning till, en transaktion i finansiella instrument eller oönskade finansiella erbjudanden som är riktade till dig.

De synpunkter, nyheter, forskningsrön, analyser, kurser, andra uppgifter eller länkar till tredjepartssajter som återfinns på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick, som allmän marknadskommentar, och utgör ingen investeringsrådgivning.

Icke-oberoende investeringsforskning

I den mån som något innehåll tolkas som investeringsforskning måste det noteras och accepteras att innehållet varken har varit avsett som oberoende investeringsforskning eller har utarbetats i enlighet med de rättsliga kraven för att främja ett sådant syfte och därför är att betrakta som marknadskommunikation enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.

Inga utfästelser/garantier

XM och dess tredjepartsleverantörer av innehåll tar inte på sig något ansvar för hur dessa kommentarer används eller för de efterföljande konsekvenserna. Ingen utfästelse eller garanti ges i fråga om informationens korrekthet eller fullständighet. Mottagarna ska inte låta den information som här framförs ersätta den egna omdömesförmågan eftersom informationen inte avser någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, finansiella situation eller särskilda behov.

Intressekonflikter

Även om vi inte omfattas av några specifika handelsbegränsningar innan vår forskning är publicerad försöker inte XM dra fördel av forskningen innan den når våra kunder. XM Group-enheter strävar efter att upprätta, upprätthålla och genomföra effektiva organisatoriska och administrativa arrangemang i syfte att vidta samtliga rimliga åtgärder för att förhindra att intressekonflikter utgör eller ger upphov till väsentlig risk för för att våra kunders intressen kan skadas. XM Group-enheter följer en policy om oberoende, vilket innebär att våra anställda och/eller motparter ska agera för våra kunders bästa och bortse från intressekonflikter när vi tillhandahåller våra tjänster.

Se till så att du har läst och fullt ut förstått policyn för intressekonflikter på vår onlinehandelsplattform, som du hittar här.

Tidigare prestationer inte vägledande

På vår onlinehandelsplattform kan det förekomma hänvisningar till tidigare prestationer. Tidigare prestationer är dock ingen tillförlitlig indikator på framtida prestationer. De indikationer på tidigare prestationer som visas på vår onlinehandelsplattform behöver inte nödvändigtvis upprepas i framtiden. Här görs inga uttalanden om att en investering kommer att eller sannolikt kan ge motsvarande vinst eller förlust som tidigare eller att betydande förluster kommer att undvikas.

Framåtblickande uttalanden

Marknadsföringsmaterialet på vår onlinehandelsplattform kan innehålla framåtblickande uttalanden. Det kan röra sig om data som har erhållits som ett resultat av simulerade tidigare/framtida prestationer på basis av nuvarande förväntningar, skattningar, prognoser, synpunkter och åsikter hos personer som arbetar hos XM Group-enheter och/eller tredjepartsleverantörer. Framåtblickande uttalanden omfattar till sin natur risker och osäkerheter eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som eventuellt kan inträffa i framtiden. Det kan inte ges några försäkringar om de framåtblickande uttalandena i detta dokument.

Riskvarning

Handel på finansmarknader involverar en betydande risk för ditt kapital. CFD:er är hävstångsprodukter. CFD-handel lämpar sig kanske inte för alla och kan leda till att du förlorar hela ditt investerade kapital, så se till att du är helt medveten om alla risker det innebär. Kontrollera även att du har läst och fullt ut förstått riskinformationen för vår onlinehandelsplattform, som finns här.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.