Ochrana osobních údajů

Úvod

V rámci každodenních obchodních operací potřebujeme od našich klientů a potenciálních klientů shromažďovat osobní údaje, abychom jim poskytli naše produkty a služby, a zajistili, že při poskytování těchto produktů a služeb budeme schopni uspokojit jejich potřeby, stejně jako příslušné informace.

Vaše soukromí je pro nás nejdůležitější, a naší politikou je ochrana a respektování důvěrnosti informací a soukromí jednotlivců. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem Trading Point of Financial Instruments UK Limited (“Společnost” nebo “XM”) shromažďuje, používá a spravuje tyto osobní údaje, které obdržíme od Vás nebo od třetí strany v souvislosti s poskytováním služeb pro Vaši osobu, nebo které shromažďujeme z Vašeho využití našich služeb a/nebo naší webové stránky (tj. www.xm.com) a/nebo dalších webových stránek a aplikací, mimo jiné zahrujícících Členskou sekci společnosti. Zásady ochrany osobních údajů Vás také informují o Vašich právech ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolované, aby byla zajištěna aktualizace veškerých nových povinností a technologií, stejně jako veškerých změn našich obchodních operací a postupů, a že nadále budou informovat o měnícím se regulačním prostředí. Veškeré námi uchovávané osobní údaje se řídí našimi nejnovějšími Zásadamy ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste zaměstnanec Společnosti, dodavatelem Společnosti nebo poskytovatelem služeb třetích stran, Vaše osobní údaje budou použity v souvislosti s Vaší pracovní smlouvou nebo se smluvním vztahem, podle toho co je platné.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které XM zpracovává o svých klientech a svých potenciálních klientech, návštěvnících webové stránky a zaměstnancích. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky, provozované jinými organizacemi, nebo jinými třetími stranami.

Kdo jsme

Trading Point of Financial Instruments UK Limited je licencovaná a regulovaná Orgánem finančního chování (FCA) pod licencí číslo 705428, se svým sídlem na 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, United Kingdom. Společnost je také registrovaná u Úřadu komisaře pro informace (ICO) ve Velké Británii, s registračním číslem ZA207621

Trading Point of Financial Instruments UK Limited je součástí skupiny XM. Každý subjekt skupiny XM má své vlastní Zásady ochrany osobních údajů. Tyto subjekty provozují své vlastní webové stránky a pokud si tedy přejete zjistit, jak tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje, přečtěte si jejich odpovídající prohlášení o ochraně osobních údajů, které lze nalézt na jejich konkrétních webových stránkách.

Zachování důvěrnosti Vašich osobních ůdajů a ochrana Vašeho soukromí

Společnost respektuje soukromí všech uživatelů, kteří vstoupí na její internetovou stránku(y), a proto je odhodlaná podniknout veškeré kroky k ochraně všech stávajících nebo potenciálních klientů, žadatelů a návštěvníků webových stránek.

Společnost uchovává jakékoliv osobní údaje svých klientů a svých potenciálních klientů v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně dat.

Máme k dispozici potřebná a vhodná technická a organizační opatření a postupy, které zajistí, že Vaše informace zůstanou neustále v bezpečí. Pravidelně trénujeme a zvyšujeme podvědomí všech našich zaměstnanců o důležitosti zachování, ochrany a respektování Vašich osobních informací a soukromí. Porušování soukromí jednotlivců považujeme za velmi vážné a provedeme veškerá disciplinární opatření, včetně propuštění ze zaměstnání. Zároveň jsme jmenovali úředníka pro ochranu údajů (který je také zaměstnancem přidruženého subjektu skupiny XM), abychom zajistili, že naše společnost spravuje/zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních dat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. 

Osobní informace, které nám poskytnete při Vaší registraci jako uživatele webových stránek (stránky) společnosti nebo jejích služeb, jsou klasifikované jako registrované informace, které jsou chráněny několika způsoby. Ke svým registrovaným informacím můžete přistupovat po přihlášení do Členské sekce, pomocí zadání uživatelského jména a hesla, které si zvolíte. Je Vaší povinností ujistit se, že Vaše heslo znáte pouze Vy a nebude zveřejněno nikomu jinému. Registrované informace jsou bezpečně uloženy na bezpečném místě a pouze autorizované osoby k nim mají přístup prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Všechny osobní údaje jsou do společnosti převedené přes 128 bitové připojení SSL, a proto jsou přijatá veškerá opatření k zabránění prohlížení takových informací prohlížení neoprávněnými osobami. Osobní údaje, poskytnuté společnosti, které nejsou klasifikované jako zaregistrované informace, jsou také uloženy na bezpečném místě a přístupné autorizovaným osobám pouze prostřednictvím uživatelského jména a hesla.

Přenos informací přes internet není vždy zcela bezpečný, Společnost se však snaží chránit Vaše osobní data díky přijetí významných bezpečnostních opatření. Jakmile obdržíme Vaše informace, použijeme postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Aby u nás bylo možno otevřít účet, musíte nám nejprve vyplnit a odeslat žádost s vyplněnými a požadovanými informacemi. Vyplněním tohoto formuláře žádosti budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, aby společnost mohla posoudit Vaši žádost a dodržovala příslušné zákony (včetně svých předpisů). Vámi poskytnuté informace může společnost využít pro Vaši informovanost o svých službách.

Informace, které od Vás můžeme shromažďovat, zahrnují následující:

 • celé jméno, bydliště a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, fax atd.);

 • datum narození, místo narození, pohlaví, národnost;

 • informace o Vašem příjmu a majetku, včetně údajů o zdrojích Vašich vkladů, aktiv a závazků, informace o bankovním účtu, obchodních výkazech, FATCA a CRS informacích a finančních výkazech;

 • zůstatky obchodních účtů, obchodní aktivita, Vaše dotazy a naše odpovědi;

 • informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou (PEO);

 • údaje o povolání a zaměstnání;

 • ověřovací údaje (např. podpis);

 • údaje o poloze;

 • obchodní výkonnost, znalosti a zkušenosti;

 • ověřovací informace, které obsahují informace, potřebné k ověření Vaší totožnosti, například pas nebo řidičský průkaz (příklady také zahrnují informace v pozadí, které o Vás udržujeme z veřejných záznamů nebo od jiných subjektů, které s námi nejsou spojeny). Dále můžeme shromažďovat další identifikační informace, jako jsou identifikační čísla a/nebo čísla pasů/daňová registrační čísla;

 • jakékoliv další informace, které se obvykle používají k identifikaci Vás a Vašich obchodních zkušeností, které jsou pro nás důležité při poskytování našich služeb pro Vaši osobu.

Tyto informace získáváme různými způsoby, prostřednictvím Vašeho využití našich služeb, a to i prostřednictvím jakýchkoliv našich webových stránek, aplikací, žádostí o otevření účtů, našich přihlašovacích formulářů do dema, formuláři pro přihlášení do webinářů, odběru novinek a informací, poskytovaných v průběhu probíhající komunikace se zákaznickým servisem. Tyto informace od Vás můžeme shromažďovat také od třetích stran, jako jsou Vaši poskytovatelé plateb, či prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů. Zároveň uchováváme záznamy o Vašem obchodním chování, včetně záznamů o následujícím:

 • produkty, které s námi obchodujete, a jejich výkonnost;

 • historické údaje o obchodech a investicích, které jste uskutečnili, včetně investované částky;

 • Vaše preference pro určité typy produktů a služeb.

Můžeme Vás čas od času požádat o další osobní údaje (například prostřednictvím marketingového výzkumu nebo anket).

Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto informace, musíme splnit Váš požadavek pro specifický produkt nebo službu, ale možná Vám nebudeme schopni poskytnout požadovaný produkt nebo službu.

Můžeme zaznamenávat jakoukoliv komunikaci, a to elektronickou telefonickou, osobní či jinou, kterou s Vámi máme v rámci služeb, které Vám poskytujeme, a v rámci našeho obchodního vztahu s Vámi. Tyto záznamy budou naším jediným majetkem a budou důkazem komunikace mezi námi. Takové telefonní konverzace mohou být zaznamenané bez použití varovného tónu, nebo jakéhokoliv dalšího upozornění. Pokud navíc navštívíte některou z našich kanceláří nebo prostor, můžeme mít kamerový systém, který zaznamená Váš obraz.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů a záměrů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujících základech a pro následující účely:

 1. Plnění smlouvy

  Zpracováváme osobní údaje za účelem poskytování našich služeb a produktů, stejně jako informací o našich produktech a službách na základě smluvního vztahu s našimi klienty (tj. abychom plnili naše smluvní závazky). Mimo to probíhá zpracování osobních údajů, aby bylo možné dokončit procesy vstupu/přijetí našich klientů.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musíme ověřit Vaši totožnost, abychom Vás přijali jako našeho klienta. Tyto údaje budeme muset používat za účelem účinné správy Vašeho obchodního účtu u naší společnosti. Může to zahrnovat třetí osoby, které provádějí kontroly kreditu nebo identity, a to v našem zastoupení. Použití Vašich osobních údajů je nezbytné, abychom znali Vaši totožnost, jelikož máme zákonnou povinnost dodržovat regulační omezení "Poznej svého klienta - KYC" a "povinnou péči o klienta".

 2. Dodržování zákonné povinnosti

  Existuje řada právních povinností, uložených příslušnými zákony, které se na nás vztahují, a zároveň i specifické zákonné požadavky (např. zákony proti praní špinavých peněz, zákony o finančních službách, zákon o korporacích, zákony o soukromí a daňové zákony). Existují také různé orgány dozoru, jejichž zákony a předpisy se na nás vztahují. Tyto povinnosti a požadavky nám ukládají nezbytné činnosti v oblasti zpracování osobních údajů pro kreditní konroly, ověřování totožnosti, zpracování plateb, dodržování soudních příkazů, daňového práva nebo jiných ohlašovacích povinností a kontroly proti praní špinavých peněz.

  Tyto povinnosti se uplatňují v různých obdobích, včetně vstupu/přijetí klienta, plateb a systémových kontrol pro řízení rizika.

 3. Za účelem ochrany oprávněných zájmů

  Zpracováváme osobní údaje, abychom ochránili legitimní zájmy, a to naše nebo třetí strany. Letigimním zájmem je náš obchodní nebo komerční důvod k využití Vašich informací. I přesto však nesmí jít proti tomu, co je pro Vás správné a nejlepší. Příklady takových zpracovatelských činností zahrnují následující:

  • zahájení právních nároků a příprava naší obrany v soudních řízeních;

  • prostředky a procesy, které se zavazujeme zajistit pro bezpečnost IT a systému společnosti, předcházení možnému zločinu, bezpečnost majetku, kontroly vstupu a opatření proti porušování předpisů;

  • nastavení kamerových systémů (například v našich prostorách z bezpečnostních důvodů);

  • opatření ke správě podnikání a další rozvoj produktů a služeb;

  • sdílení Vašich osobních údajů v rámci skupiny XM za účelem aktualizace/ověření Vašich osobních údajů v souladu s příslušným rámcem pro boj proti praní špinavých peněz;

  • řízení rizika.

 4. Poskytli jste Váš souhlas

  Uchovávání a použití Vašich osobních údajů je založena na Vašem souhlasu (jiného než pro důvody, uvedené a předpokládané v těchto zásadách, když není Váš souhlas vyžadovaný). Souhlas můžete kdykoliv odvolat; jakékoliv zpracování osobních údajů před přijetím Vašeho odvolání však nebude dotčeno.

 5. Pro posouzení vhodnosti našich služeb/produktů pro klienty

 6. Pro poskytnutí produktů a služeb pro Vás, nebo informací o našich produktech a službách, a přezkoumání Vašich aktuálních potřeb

  Jakmile si u nás úspěšně otevřete obchodní účet, nebo se přihlásíte k odběru aktualizace nebo webináři, budeme muset použít Vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli vykonávat naše služby a dodržovali naše závazky vůči Vám. Je také v našich oprávněných zájmem, abychom se snažili zajistit, že poskytujeme ty nejlepší produkty a služby, abychom mohli pravidelně kontrolovat Vaše potřeby na základě vyhodnocení Vašich osobních informací, abychom se ujistili, že od nás získáváte výhody z těch nejlepších možných produktů a služeb.

 7. Abyste nám pomohli zlepšit naše produkty a služyb, včetně zákaznického servisu, a rozvíjet a prodávat nové produkty a služby

  Čas od času můžeme používat osobní informace, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím Vašeho využití služeb a/nebo prostřednictvím průzkumu klientů, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby. Je v našich oprávněných zájmech, abychom tímto způsobem využívali Vaše osobní údaje, abychom se pokusili zajistit nejvyšší standardy při poskytování našich produktů a služeb, a nadále být lídrem na trhu v oblasti finančních služeb.

 8. Pro vytvoření profilu o Vás

  Čas od času můžeme používat osobní informace, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím Vašeho využití služeb a/nebo prostřednictvím průzkumu klientů, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby. Je v našich oprávněných zájmech, abychom tímto způsobem využívali Vaše osobní údaje, abychom se pokusili zajistit nejvyšší standardy při poskytování našich produktů a služeb, a nadále být lídrem na trhu v oblasti finančních služeb.

 9. Pro vyšetřování nebo vyřízení dotazů nebo sporů

  Možná budeme muset použít osobní údaje, které od Vás shromáždíme, k prošetření problémů nebo řešení sporů s Vámi, protože je v našich oprávněných zájmech, abychom zajistili, že se otázky a spory budou vyšetřovat a řešit včas a efektivně.

 10. Pro dodržování platných zákonů, soudních příkazů, jiných soudních postupů nebo požadavků příslušných regulačních orgánů

  Možná budeme muset použít Vaše osobní údaje, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, soudní příkazy nebo jiné soudní postupy nebo požadavky příslušného regulačního orgánu. Konáme tak nejenom z důvodu, abychom vyhověli našim právním povinnostem, ale protože to také může být v našem oprávněném zájmu.

 11. Pro zaslání průzkumů

  Čas od času Vám můžeme zasílat průzkumy v rámci procesu zpětné vazby našich zákazníků. Je v našem oprávněném zájmu požádat o tuto zpětnou vazbu, abychom se ujistili, že naše služby a produkty poskytujeme na nejvyšší úrovni. Můžeme Vás však čas od času požádat o účast v dalších průzkumech, a pokud souhlasíte s účastí v těchto průzkumech, spoléháme se na Váš souhlas s použitím osobních údajů, které v rámci tohoto průzkumu shromažďujeme. Veškeré odpovědi na jakýkoliv námi zaslaný průzkum, ať již na základě zpětné vazby od zákazníků nebo jiným způsobem, budou shromažďované a depersonalisované před tím, než budou výsledky průzkumu sdíleny s třetími stranami.

 12. Analýza dat

  Naše webové stránky a e-maily mohou obsahovat webové majáky nebo pixelové značky, nebo jiné podobné nástroje pro analýzu dat, které nám umožňují sledovat příjem korespondence a počítat počet uživatelů, kteří navštívili naši webovou stránku, nebo otevřeli naši korespondenci. Vaše osobní údaje (např. historie obchodování) s osobními údaji o našich ostatních klientech můžeme anonymně (tj. s odstraněním Vašich osobních identifikátorů) shromáždit za účelem, aby pečlivější statistická analýza obecných vzorců mohla vést k lepšímu poskytování produktů a služeb

  Pokud jsou Vaše osobní údaje kompletně anonymizované, nevyžadujeme právní základ, protože informace již nebudou představovat osobní informace. Pokud Vaše osobní údaje nejsou v anonymní podobě, je v našem oprávněném zájmu neustále vyhodnocovat osobní údaje s cílem zajištění, že produkty a služby, které poskytujeme, jsou relevantní pro trh.

 13. Marketingové účely

  Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom Vám mohli zasílat marketingovou komunikaci e-mailem nebo telefonem, nebo jinými dohodnutými formami (včetně kampaní v sociálních médiích), abychom zajistili, že vždy budete informováni o našich nejnovějších produktech a službách. Pokud Vám zašleme marketingovou komunikaci, uděláme to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo pokud je to v našem oprávněném zájmu.

  Vaše informace nebudeme zveřejňovat žádným externím stranám za účelem umožnění jim přímo Vám prodávat.

 14. Interní obchodní účely a vedení záznamů

  Možná bude zapotřebí zpracovat Vaše osobní údaje pro interní obchodní a výzkumné účely, a zároveň pro účely vedení záznamů. Takové zpracování je v našich vlastních oprávněných zájmech a je vyžadováno pro splnění našich zákonných povinností. Může zahrnovat jakoukoliv komunikaci, kterou s Vámi máme ve vztahu ke službám a produktům, které Vám poskytujeme, a v našem vztahu s Vámi. Rovněž budeme vést záznamy, abychom zajistili dodržování Vašich smluvních závazků podle smlouvy, která náš vztah s Vámi upravuje.

 15. Právní oznámení

  Zákon často vyžaduje, abychom Vám poradili o určitých změnách produktů, služeb nebo zákonů. Možná Vás bude nutné informovat o změnách podmínek nebo funkcí našich produktů či služeb. Musíme zpracovat Vaše osobní údaje a zaslat Vám tyto právní oznámení. Tyto informace budete i nadále od nás přijímat, i když se rozhodnete, že od nás nebudete dostávat informace o přímém marketingu.

 16. Podniková restrukturalizace

  Pokud podstoupíme korporátní restrukturalizaci nebo její část, nebo pokud je veškerá naše činnost převzata třetí stranou, budeme možná potřebovat nebo zvolit Vaše osobní údaje v souvislosti s touto restrukturalizací či akvizicí. Takové použití může zahrnovat sdílení Vašich informací jako součástí náležitých šetření nebo zveřejnění podle právních dohod. Je naším oprávněným zájmem, využívat tímto způsobem Vaše informace za předpokladu, že budeme dodržovat veškeré právní závazky, které k Vám máme.

 17. Fyzická bezpečnost

  Pokud vstoupíte do některých z našich prostor, můžeme z bezpečnostních důvodů zaznamenat Váš obraz na našem kamerovém systému. Zároveň můžeme použít Vaše detaily, abychom zaznamenali, kdo v daný den vstoupil do našich prostor. Je to v našem oprávněném zájmu, s cílem udržet bezpečné a zabezpečené pracovní prostředí.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Společnost nezveřejní třetí straně žádné důvěrné informace o svých klientech, s výjimkou: (a) v rozsahu, v jakém je to požadované podle platných zákonů, pravidel nebo předpisů; (b) pokud existuje povinnost zveřejnění; (c) pokud naše legitimní obchodní zájmy vyžadují zveřejnění; nebo (d) na základě Vaší žádosti nebo s Vaším souhlasem, nebo ostatním osobám, popsaným v těchto zásadách. Společnost bude usilovat o to, aby se takové zveřejnění uskutečnilo na základě báze "potřeby vědět", pokud to však není pověřeno jiným regulačním orgánem. Za takových okolností bude Společnost třetí stranu informovat o důvěrné povaze takových informací.

Společnost může zveřejnit, jako součást použití Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům, Vaše osobní údaje pro následující subjekty:

 • jakýkoliv člen skupiny XM, tj. jakákoliv z našich konečných holdingových společností a jejich dceřinných společností, mohou tyto informace obdržet;

 • naši spolupracovníci a poskytovatelé služeb pro obchodní účely, včetně třetích stran, jako jsou poskytovatelé obchodních služeb a odborní poradci, kteří jsou smluvně zavázáni nám poskytovat administrativní, právní, daňové, compliance, pojišťovací, výzkumné či jiné služby;

 • uvaděči do podnikání, se kterými máme vzájemný obchodní vztah;

 • obchodní starny, poskytovatelé úvěrů, soudy, tribunály a regulační orgány, dohodnuté nebo povolené zákonem; a

 • kdokoliv Vámi oprávněný.

Pokud Společnost zveřejní Vaše osobní údaje podnikatelským subjektům, jako jsou společnosti a banky, zpracovávající karty nebo jiné platby, a s cílem poskytování služeb, požadovaných klienty, mohou byto třetí strany ukládat Vaše informace, aby splnily své zákonné a jiné povinnosti.

Obecně požadujeme, aby organizace mimo skupinu XM, které zpracovávají nebo získávají osobní údaje, převzaly důvěrnost těchto informací, zavázaly se respektovat právo každého jednotlivce na soukromí, a dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu dat a tyto Zásady ochrany osobních údajů. Poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou agentury pro poskytování úvěrů (pokud a když lze použít) mohou uchovávat záznamy o veškerých vyhledáváních, provedených v našem zastoupení, a mohou využít vyhledávací nástroje, aby jiným společnostem pomohly při výkonu jejich vyhledávání. Vezměte prosím na vědomí, že použití Vašich osobních údajů externími třetími stranami, které působí jako správci informací o Vašich osobních údajích, se nevztahuje na tyto Zásady ochrany osobních údajů, a nevztahují se na ně naše standardy a procesy ochrany osobních údajů.

Klienti přijímají a souhlasí, že Společnost může čas od času analyzovat shromážděná data z návštěv naší webové stránky (stránek), nebo jinými způsoby, jako jsou dotazníky, a to pro statistické účely s cílem zlepšit podnikatelské aktivity Společnosti.

Převody mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše osobní údaje můžeme převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) k jiným společnostem skupiny XM, jakož i k poskytovatelům služeb (tj. zpracovatelům), kteří jsou angažovaní naším jménem. V rozsahu, ve kterém předáváme Vaše informace mimo EHP, zajistíme zákonnost převodu, a povinnost zpracovatelů ve třetích zemích dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů nebo zákony jiných zemí, které jsou srovnatelné, a že poskytneme odpovídající záruky ve vztahu k převodu Vašich údajů v souladu s čl. 46 GDPR. Pokud provádíme převody na zpracovatele v USA, můžeme v některých případech spoléhat na platné standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla, ochrannou značku v EU-USA a jakékoliv další ekvivalentní platná opatření.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pracovníci skupiny XM, působící mimo EHP, kteří pro nás pracují, další entity skupiny XM, nebo někteří z našich poskytovatelů služeb. Tito zaměstnanci se mimo jiné mohou zpracovávat Vaše požadavky, zpracovávat údaje o Vašich platbách a poskytovat podpůrné služby. Poskytnutím Vašich osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, ukládáním a zpracováním. Společnost přijme veškerá přiměřená nezbytná opatření k zajištění, že Vaše data jsou zpracované bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Shromážděné informace z Vašeho využití našich služeb

Sledovací systémy, využívané na webové stránce (stránkách) naší společnosti, mohou shromažďovat Vaše osobní údaje za účelem optimalizace služeb, poskytovaných našim klientům/potenciálním klientům. Webová stránka shromažďuje informace následujícími způsoby:

 • Informace o zařízení

  Rozeznáním Vašeho zařízení, využitého k přístupu a využití stránky (stránek) společnosti, Vám můžeme poskytnout nejvhodnější verzi naší webové stránky (stránek).

 • Informace o přihlášení

  Přihlášení určitého chování na webu společnosti umožňuje sledovat činnost uživatele, a tím i odstraňovat případné vzniklé problémy.

 • Informace o poloze

  Využití Vaší IP adresy nám pomůže lokalizovat náš webový obsah, který nabízíme v návaznosti na Vašem státu, a vylepšit Váš uživatelský komfort na naší stránce (stránkách).

 • Cookies

  Cookies jsou textové soubory s malým množstvím dat, odeslané z našich webových stránek (stránky) do Vašeho prohlížeče, uložené na pevném disku Vašeho počítače. Cookies nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek (stránky) a zkušenosti návštěvníků s našimi webovými stránkami, sledovat Vaše preference (pokud existují) a zlepšovat naše budoucí reklamní kampaně.

 • Místní úložiště

  Aby se aktivoval Váš obchodní účet, musíte prostřednictvím členské sekce společnosti předložit potvrzující dokumenty. Tyto dokumenty jsou přenášeny přes zabezpečené 128 bitové SSL připojení a uloženy na bezpečném místě.

Cookies

Internetové cookies jsou malé části dat, odeslané z Vaší webové stránky (stránek), uložené na Vašem pevném disku při používání našich stránek (stránky), které mohou obsahovat jedinečné identifikační číslo. Účelem sběru těchto informací je poskytnutí více relevantních a efektivních zkušeností na našich webových stránkách (stránce), včetně prezentace našich webových stránek podle Vašich potřeb a preferencí.

Cookies jsou často používané na mnoha webových stránkách internetu, můžete si zvolit, zda budou cookies přijaty pomocí změny Vašich preferencí a voleb na Vašem prohlížeči. Nemusíte mít přístup k některé části našich webových stránek (stránky), pokud se rozhodnete zakázat příjímání cookies ve Vašem prohlížeči, a to zejména v členské sekci společnosti a ostatních zabezpečných části naší webové stránky (stránek). Proto Vám doporučujeme povolení přijetí cookies, aby bylo možné získat výhody ze všech našich on-line služeb.

Cookies dále využíváme pro opětovné marketingové funkce, které nám umožňují dostat se k uživatelům, kteří již dříve navštívili naši webovou stránku (stránky), a projevili zájem o naše produkty a služby. Pravidelně můžeme využít naše třetí strany prodejců, jako například Google a AdRoll, k zobrazení našich internetových reklam, určených pro Vás, v návaznosti na využití naší webové stránky (stránek). Kdykoliv se můžete odhlásit z konkrétního využití cookies pomocí navštívení stránky Nastavení Google Ads a stránky Odhlášení dvěma kliknutími, nebo tyto zařízení později aktualizovat.

Společnost využívá cookies ID akce a trvalé cookies. Cookies ID akce vyprší po uplynutí nastavené doby, nebo když se zavře okno prohlížeče. Trvalé cookies zůstávají na Vašem pevném disku po delší časové období. Trvalé soubory cookies můžete odstranit podle pokynů, uvedených v souboru webového prohlížeče "help".

Pro další podrobnosti o naší politice cookie, a jak cookies fungují, si přečtěte naši Politiku cookie zde.

Jak získáme Váš souhlas

Pokud použití Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, bude takový souhlas poskytnutý v souladu s výslovnými písemnými podmínkami, kterými se řídí naše obchodní vztahy (které jsou k dispozici na našich webových stránkách (stránce) v platném znění), nebo jiné smlouvy, které jsme s Vámi mohli uzavřít, či jak jsme to čas od času popsali v naší vzájemné komunikaci.

Pokud se spoléháme na Váš souhlas jako na náš právní základ pro uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv stáhnout tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů, uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uchovávání Vašich osobních údajů a doba uchování

Ochrana soukromí Vašich informací je pro nás nesmírně důležitá, ať už s námi komunikujete osobně, telefonicky, poštou, přes internet nebo jiné elektronické médium. Budeme uchovávat osobní informace, pokud s Vámi máme obchodní vztah, v kombinaci bezpečných počítačových úložišť a papírových složek a dalších záznamů, a přijmeme nezbytná opatření k ochraně osobních údajů, které držíme před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou nebo zveřejněním.

Pokud se domníváme, že osobní údaje již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, odstraníme veškeré podrobnosti, které Vás identifikují, nebo tyto záznamy bezpečně zničíme. Možná však budeme muset záznamy uchovávat po značnou dobu (poté, co přestanete být naším klientem). Pro příklad, podléháme určitým zákonům proti praní špinavých peněz, které vyžadují, abychom si po dobu 5 let poté, co náš obchodní vztah s Vámi skončil, uchovali následující:

 • kopie dokumentů, které jsme použili, abychom vyhověli našim povinnostem povinné péče o zákazníky;

 • podpůrná evidence a záznamy transakcí s Vámi a Vaším vztahem k nám

Také osobní údaje, které máme v podobě zaznamenané komunikace, telefonicky, elektronicky, osobně nebo jinak, budou udržované v souladu s místními regulačními požadavky (tj. 5 let poté, co náš obchodní vztah s Vámi skončil nebo déle, pokud máte oprávněné zájmy (například vyřizování sporu s Vámi). Pokud jste se odhlásili ze zasílání marketingové komunikace, budeme uchovávat Vaše údaje na našem utajeném seznamu, abychom věděli, že tuto komunikaci nechcete přijímat.

Vaše údaje mohou být uchovávány po dobu delší než 5 let, pokud je nemůžeme smazat z právních, regulačních nebo technických důvodů.

Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů

Tyto práva, která Vám mohou být k dispozici ve vztahu k osobním údajům, které o Vás máme, jsou uvedeny níže

Informace a přístup

Pokud nás o to požádáte, potvrdíme, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, jaké informace zpracováváme a na vyžádání Vám poskytneme kopii těchto osobních údajů (spolu s dalšími podrobnostmi) do třiceti (30) dní od data Vaší žádosti. Pokud budete požadovat další kopie, možná budeme muset účtovat přiměřený správní poplatek.

Náprava

Je pro nás důležité, aby Vaše osobní údaje byly aktuální. Učiníme veškeré přiměřené roky, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje zůstanou přesné, kompletní a aktuální. Pokud jsou osobní údaje, které o Vás udržujeme, nepřesné nebo neúplné, máte nárok na nápravu. Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o nápravě, pokud je to možné. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, předáme Vám také informace, s kým jsme sdíleli Vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Můžete nás kdykoliv informovat, že se změnily Vaše osobní informace, a to pomocí e-mailu na support@xm.co.uk. Společnost změní Vaše osobní údaje v souladu s Vašimi pokyny. Chcete-li pokračovat s takovou žádostí, v některých případech od Vás možná budeme potřebovat podpůrné doklady jako důkaz, tj. osobní informace, které jsme povinni zachovat pro regulační nebo právní účely.

Výmaz

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, např. v případě, že je již nepotřebujeme, nebo když odvoláte Váš souhlas (pokud existuje) za předpokladu, že nemáme žádnou právní povinnost uchování těchto dat. Taková žádost bude podléhat omezením uchovávání, které musíme splnit v souladu s platnými zákony a předpisu, a to podle oddílu "Uchovávání Vašich osobních údajů a doba uchovávání". Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o nápravě, pokud je to možné. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, předáme Vám také informace, s kým jsme sdíleli Vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Omezení zpracování

Můžete nás, za určitých okolností, požádat o "zablokování" nebo potlačení zpracování Vašich osobních údajů, například v případě, že zpochybňujete přesnost těchto osobních údajů nebo objektů, abychom je mohli zpracovávat. Nezabrání nám to uložení Vašich osobních údajů. Budeme Vás informovat dříve, než se rozhodneme nesouhlasit s požadovaným omezením. Pokud jste Vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o omezení, pokud je to možné. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, řekneme Vám, s kým jsme sdíleli Vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Přenositelnost dat

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (679/2016) máte za určitých okolnostní právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o převod na třetí stranu podle Vašeho výběru.

Námitka

Můžete nás požádat o zastavení zpracování Vašich osobních údajů, a my to provedeme, pokud:

 • se spoléháme na naše vlastní oprávněné zájmy, nebo oprávněný zájem někoho jiného, na zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy můžeme přesvědčivě prokázat právní základy pro zpracování;

 • zpracováváme Vaše osobní údaje pro přímý marketing; nebo

 • zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely výzkumu, pokud se domníváme, že takové zpracování je nezbytné nebo moudré pro plnění úkolů, vykonávaných ve veřejném zájmu (například regulační nebo donucovací agenda).

Automatické rozhodování a profilování

Pokud se o Vás rozhodneme pouze podle automatického procesu (např. prostřednictvím automatizovaného profilování), který ovlivňuje Vaši schopnost využít služby, nebo má jiný významný vliv na Vaši osobu, můžete požádat, aby takové rozhodnutí nebylo předmětem, pokud Vám nemůžeme prokázat, že takové rozhodnutí je nezbytné pro uzavření, nebo výkonu smlouvy mezi Vámi a námi. Pokud je dokonce rozhodnutí pro uzavření nebo provedení smlouvy nezbytné, můžete napadnout rozhodnutí a vyžadovat lidskou intervenci. Možná Vám nebudeme moci nabízet naše služby nebo produkty, pokud s takovou žádostí budeme souhlasit (tj. ukončíme náš vztah s Vámi).

Možnost odhlášení ze zasílání Vašich osobních informací

Pokud si nepřejete, abychom používali Vaše osobní údaje, musíte Společnost informovat zasláním e-mailu na dpo@xm.co.uk. Pokud se tak rozhodnete učinit, možná Vám nadále nebudeme moci poskytovat Vámi požadované informace, služby a/nebo produkty, a nebudeme mít vůči Vám v tomto směru žádnou zodpovědnost.

Inspektor ochrany údajů

Kontaktní údaje našeho inspektora ochrany údajů jsou:

E-mail: dpo@xm.co.uk

Adresa: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Právní doložka

Společnost může zveřejnit Vaše osobní údaje podle požadovaných pravidel a předpisů, a to když společnost věří, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv nebo v souladu s jakýmkoliv jiným řízením, soudním příkazem, soudním procesem na základě vládních, mezivládních nebo jiných regulačních orgánů. Společnost nenese zodpovědnost za zneužití, ztrátu osobních informací, nebo webových stránek (stránky) společnosti, pokud společnost nemá přístup nebo kontrolu. Společnost není zodpovědná za protiprávní či neoprávněné použití Vašich osobních údajů v důsledku nesprávného použití nebo nesprávného umístění hesel, nedbalosti nebo zákeřných zásahů nebo jiného způsobu, které jste vy nebo kvůli Vašemu jednání nebo opomenutí, nebo Vámi pověřené osoby (ať už je toto oprávnění povoleno podmínkami našeho právního vztahu s Vámi či nikoliv).

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolované, aby byla zajištěna aktualizace veškerých nových povinností a technologií, stejně jako veškerých změn našich obchodních operací a postupů, a že nadále budou informovat o měnícím se regulačním prostředí. Veškeré námi uchovávané osobní údaje se řídí našimi nejnovějšími Zásadamy ochrany osobních údajů.

Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v Zásadách ochrany osobních údajů a na dalších místech, pokud to uznáme za vhodné, abyste byli srozuměni s tím, jaké informace shromažďujeme, jake je používáme, a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejníme.

Pokud máte stížnost

Pokud máte obavy ohledně jakéhokoliv aspektu našich postupů ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost. Budeme okamžitě jednat. Chcete-li podat stížnost kontaktujte nás na e-mailu complaints@xm.co.uk.

Pokud nejste spokojení s odpovědí na Vaši stížnost, máte právo podat stížnost u našeho úřadu pro dohled, Úřadu komisaře pro informace (dále jen “ICO”). Podrobné informace o této stížnosti naleznete na webových stránkách úřadu na https://ico.org.uk/concenrs/ nebo na telefonním čísle 0303 123 1113.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy, týkající se této zásady ochrany osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail nasupport@xm.co.uk nebo na dpo@xm.co.uk.

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na rizika: Váš kapitál je ohrožený. Pákové produkty nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Seznámení s riziky.