XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ร้องเรียน

หากท่านรู้สึกไม่พึงพอใจในการบริการส่วนหนึ่งส่วนใดที่บริษัทของเรานำเสนอ อันดับแรกกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเรา และ/หรือติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน ข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะสามารถได้รับการดำเนินการและจัดการแก้ไขได้ในขั้นนี้

ถ้าหากข้อร้องเรียนของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านอาจส่งข้อร้องเรียนของท่านไปยังแผนกดูแลการปฏิบัติงานของเรา เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานจะดูแลจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับ โดยการดูแลจัดการต่าง ๆ จะปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า ท่านสามารถรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนได้ในพื้นที่สมาชิก

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา