XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ประกาศเกี่ยวกับบทวิจัยด้านการลงทุนที่ไม่ได้มีความเป็นอิสระและคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

ทั่วไป

โปรดทราบว่าแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราไม่มีให้บริการสำหรับพื้นที่ที่การเข้าถึงและ/หรือใช้งานแพลตฟอร์มนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ในกรณีดังกล่าวท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎระเบียบข้อบังคับ หรือบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ท่านพำนักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและฝหรือใช้งานแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อสงสัย ความสามารถในการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราและ/หรือกิจกรรมใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ท่านพำนัก

แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราไม่ได้ประกอบไปด้วย และไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้อเสนอและ/หรือการเชิญชวนผู้ใดผู้หนึ่งในพื้นที่ขอบเขตทางกฎหมายใดๆ ที่ข้อเสนอและ/หรือการเชิญชวนเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย ดังนั้นการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราและการให้บริการตราสารทางการเงินผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราอาจถูกจำกัดในบางพื้นที่ ดังนั้นผู้ใช้งานที่เข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราจะต้องทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล/ความรู้เท่านั้นและไม่มี – และไม่ควรถือว่ามี – คำแนะนำด้านการเงิน, ภาษีการลงทุน, หรือการเทรด หรือข้อมูลราคาย้อนหลัง, หรือข้อเสนอ, หรือการเชื้อเชิญให้ทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับตราสารทางการเงินหรือโปรโมชั่นทางการเงินสำหรับท่าน

ข้อคิดเห็น, ข่าวสาร, บทวิเคราะห์, บทวิจัย, ราคา, ข้อมูลอื่นๆ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้น “ตามที่เป็น” ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดโดยทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน

บทวิจัยด้านการลงทุนที่ไม่ได้มีความเป็นอิสระ

เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นบทวิจัยด้านการลงทุน ท่านจะต้องทราบและยอมรับว่า เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ได้มีการถูกจัดเตรียมขึ้นตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านการลงทุนที่เป็นอิสระ เนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นการสื่อสารทางการตลาดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการรับรอง/รับประกันใดๆ

XM และผู้จัดทำเนื้อหาที่เป็นบุคคลที่สามไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการใช้งานใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นเหล่านี้ และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา เราไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ในความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้นผู้ที่นำข้อมูลนี้ไปใช้จึงต้องใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจของตัวเองเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน, สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับข้อมูลนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดไม่ให้ทำการดีลลิ่งก่อนที่เราจะเผยแพร่บทวิจัยของเราต่อสาธารณะ XM ไม่มีความต้องการที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งนี้ก่อนที่ลูกค้าของเราจะได้รับข้อมูล กลุ่มบริษัทใน XM Group มีความมุ่งหวังที่จะสร้างและรักษา รวมถึงดำเนินการเตรียมการ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์จากการให้ข้อมูลที่อาจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา โดย XM Group มีการดำเนินการตามนโยบายที่เป็นอิสระ ซึ่งกำหนดให้พนักงานของเราดำเนินการในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าของเรามากที่สุด และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์จากการให้บริการของเรา

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราซึ่งท่านสามารถดูได้ที่นี่

สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้

แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราอาจมีการอ้างอิงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งสิ่งที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเชื่อถือได้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต เราไม่มีการแสดงความเห็นใดๆ ที่เป็นการบ่งบอกว่าผลกำไรหรือขาดทุนในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาและสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนในปริมาณที่มากได้

ข้อความที่มองไปยังอนาคต

เนื้อหาด้านการตลาดที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราอาจประกอบไปด้วยข้อความที่มองไปยังอนาคต ข้อความดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผลของการจำลองภาพในอดีต/อนาคตตามความคาดหวังในปัจจุบัน, การประมาณการณ์, การคาดการณ์, ความคิดเห็น และความเชื่อของบริษัทต่างๆ ภายใต้ XM Group และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยปกติแล้วข้อความที่มองไปยังอนาคตนี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเนื่องจากข้อความเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นได้ในอนาคต เราจะไม่มีการออกคำรับรองใดๆ เกี่ยวกับข้อความที่มองไปยังอนาคตที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงในระดับสูงกับเงินทุนของท่าน CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่านและสามารถทำให้เกิดการขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมดของท่านได้ โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้โปรดอ่านและทำความเข้าใจในข้อมูลความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราซึ่งท่านสามารถดูได้ที่นี่

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา