Ang Pribadong Patakaran

Pagpapakilala

Bilang parte ng aming pang-araw-araw na na negosyo, kailangan naming kumolekta ng personal na impormasyon mula sa aming mga kliyente at prospektibong kliyente para mabigyan sila ng mga produkto at serbisyo, at para masiguradong matugunan ang kanilang mga pangangailangan kapag ibinibigay ang mga produkto at serbisyong ito, at para mabigyan sila ng tamang impormasyon.

Ang iyong privacy ay napakahalaga sa amin, at kasama sa aming patakaran na pangalagaan at respetuhin ang pagiging kumpidensyal ng impormasyon at privacy ng mga indibidwal. Ang Privacy Policy na ito ay sumasakop sa kung paano kinokolekta, ginagamit at pinamamahalaan ng Trading Point of Financial Instruments UK Limited (ang “Kumpanya” o “XM”) ang personal na impormasyon na natanggap namin mula sa iyo, o sa isang third party, kaugnay pagbibigay-serbisyo namin sa iyo o kung ano ang kinokolekta namin sa iyo mula sa paggamit mo ng aming mga serbisyo at/o website (hal., www.xm.com) at/o anumang kaugnay na website at applications kabilang ang Members Area ng Kumpanya. Ipinapaalam din sa iyo ng Privacy Policy ang iyong karapatan kaugnay ng pag-proseso namin ng iyong personal na impormasyon.

Ang aming Privacy Policy ay regular na sinusuri para siguraduhin na ang mga bagong obligasyon at teknolohiya, pati na ang mga pagbabago sa aming negosyo at kasanayan, ay isinasaalang-alang at nananatiling angkop sa pabago-bagong mga regulasyon. Lahat ng personal na impormasyon na hawak namin ay sakop ng aming pinakabagong Privacy Policy.

Mangyaring tandaan na kung ikaw ay isang empleyado ng Kumpanya, kontratista ng Kumpanya o isang third party service provider, ang iyong personal na impormasyon ay gagamitin kaugnay ng iyong kontrata sa trabaho o iyong pag-kontrata, alinman ang naaangkop.

Ang Privacy Policy na ito ay naaangkop sa pagproseso ng aktibidad na isinasagawa ng XM sa personal na datos ng mga kliyente at potensyal na kliyente nito, mga bumisita sa website at mga empleyado. Ang Privacy Policy na ito ay hindi naaangkop sa mga website na pinapatakbo ng ibang organisasyon o ibang third parties.

Sino kami

Ang Trading Point of Financial Instruments UK Limited ay lisensyado at regulado ng Financial Conduct Authority (FCA) sa ilalim ng lisensya numero 705428, at may rehistradong opisina sa 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, United Kingdom. Ang Kumpanya ay rehistrado din sa Information Commissioner’s Office (ICO) sa United Kingdom na may rehistrasyon numero ZA207621

Ang Trading Point of Financial Instruments UK Limited ay bahagi ng XM. Ang bawat kumpanya sa XM ay may kanya-kanyang Privacy Policy. Ang mga kumpanyang ito ang nagpapatakbo sa kani-kanilang mga website at dahil dito, kung interesado kang malaman kung paano pinu-proseso ng mga kumpanyang ito ang iyong personal na datos, mangyaring pumunta sa kanilang privacy policy na maaaring makita sa kanilang website.

Pangangalaga ng pagiging kumpidensyal ng iyong personal na impormasyon at pagprotekta sa iyong privacy

Nirerespeto ng Kumpanya ang privacy ng sinumang gagamit ng (mga) website nito, kaya naman dedikado ito sa pagsasagawa ng mga nararapat na hakbang para pangalagaan ang mga kasalukuyan o prospektibong kliyente, aplikante at mga bumibisita sa website.

Tinatago ng Kumpanya ang personal na datos ng mga kliyente at mga potensyal na kliyente nito alinsunod sa nararapat na regulasyon at batas sa pagprotekta ng datos.

Mayroon kaming mga kinakailangan at nararapat na teknikal at pang-organisasyong panukala at pamamaraan para siguruhing ligtas ang iyong impormasyon sa lahat ng oras. Regular naming sinasanay at ipinapaalam sa lahat ng aming mga empleyado ang kahalagahan ng pagpapanatili, pangangalaga at pag-respeto sa iyong personal na impormasyon at privacy. Sini-seryoso namin ang anumang paglabag sa privacy ng mga indibidwal at maglalagay kami ng mga nararapat na pagdidisiplina, kabilang ang pagsisisante sa trabaho. Naglaan din kami ng Data Protection Officer (na isang staff na may kinalaman sa XM) para siguruhin na pinamamahalaan/pinu-proseso ng Kumpanya ang iyong personal na impormasyon alinsunod sa mga nararapat na batas at regulasyon sa pag-protekta ng datos, at ayon sa Privacy Policy na ito.

Ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa amin noong nag-rehistro ka sa (mga) website ng Kumpanya o mga serbisyo nito ay itinuturing na rehistradong impormasyon, na pinu-protektahan sa magkakaibang pamamaraan. Maaari mong makita ang iyong rehistradong impormasyon matapos mag-login sa Members Area sa pamamagitan ng paglalagay ng username at password na iyong napili. Responsibilidad mong siguruhin na ikaw lang ang nakakaalam ng iyong password at hindi mo ito sasabihin kahit kanino. Ang iyong rehistradong impormasyon ay nakatago sa isang ligtas na lokasyon, at mga awtorisadong empleyado lamang ang makakakita nito gamit ang isang username at password. Lahat ng personal na impormasyon ay ipinapadala sa Kumpanya gamit ang ligtas na 128-bit SSL connection kaya naman isinasagawa namin lahat ng mga hakbang para hindi makita ng mga hindi awtorisadong tao ang ganitong mga impormasyon. Ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa Kumpanya na hindi itinuturing na rehistradong impormasyon ay tinatago din sa isang ligtas na lugar at makikita lamang ng mga awtorisadong empleyado sa pamamagitan ng paglalagay username at password.

Ang pagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng Internet ay hindi palaging ligtas, ngunit sinusubukan ng Kumpanya na protektahan ang iyong personal na datos sa pamamagitan ng mga importanteng pag-iingat. Sa sandaling matanggap namin ang iyong impormasyon, maglalapat kami ng mga panuntunan at panukalang pang-seguridad para maiwasan ang hindi awtorisadong paggamit nito.

Anu-anong mga personal na impormasyon ang kinokolekta namin?

Para makapagbukas ng account sa amin, kailangan mo munang kumpletuhin at isumite ang application form sa pamamagitan ng pagkumpleto sa kinakailangang impormasyon. Sa pagkumpleto ng application form, pinapakiusapan kang ilagay ang iyong personal na impormasyon para bigyang-daan ang Kumpanya na suriin ang iyong application at makasunod sa mga kaugnay na batas (at regulasyon). Ang impormasyon na ibibigay mo ay maaari ding gamitin ng Kumpanya para ipaalam sa iyo ang mga serbisyo nito.

Kabilang sa mga impormasyon na maaari naming kuhanin mula sa iyo ay ang mga sumusunod:

 • buong pangalan, tirahan at detalye ng contact (hal. email address, telepono, fax, atbp.);

 • petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, kasarian, nasyonalidad;

 • impormasyon tungkol sa iyong kita at yaman, kabilang ang detalye tungkol sa pinagkukuhanan mo ng pondo, assets at liabilities, impormasyon ng bank account, trading statements, FATCA at CRS at financial statements;

 • balanse ng trading account, aktibidad sa pag-trade, iyong mga katanungan at aming mga sagot;

 • impormasyon kung may posisyon ka sa gobyerno (PEP);

 • propesyon at detalye ng trabaho;

 • datos sa pag-authenticate (hal. pirma);

 • datos sa lokasyon;

 • galing sa pag-trade, kaalaman at karanasan;

 • impormasyon sa pag-verify, kabilang ang impormasyon na kinakailangan para i-verify ang iyong pagkakakilanlan gaya ng passport o driver's license (halimbawa, ang impormon na makukuha namin mula sa iyo mula sa mga pampublikong tala o mula sa iba pang partido na hindi konektado sa amin). Higit pa dito, maaari naming kolektahin ang iba pang mga kaugnay na impormasyon, gaya ng numero ng ID at/o numero ng passport/TIN;

 • anumang impormasyon na ginamit namin para kilalanin ka at ang iyong karanasan sa pag-trade na may kinalaman sa amin para maserbisyuhan ka.

Kinukuha namin amin ang mga impormasyong ito sa iba't-ibang pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit mo ng aming mga serbisyo, gaya ng paggamit ng alinman sa aming mga website, apps, application sa pagbubukas ng account, sign-up forms sa demo account, sign-up forms sa webinars, pag-subscribe sa mga balita, at mula sa impormasyong ibinigay sa pakikipag-ugnayan sa customer service. Maaari din naming kolektahin ang iyong impormasyon mula sa third parties gaya ng iyong payment providers at sa pamamagitan ng iba pang pampublikong mapagkukunan. Tinatago din namin ang mga tala ng iyong kaugalian sa pag-trade, kabilang ang tala ng mga sumusunod:

 • mga produkto na iyong itini-trade sa amin at ang performance nito;

 • kasaysayan ng pag-trade at pag-invest na iyong ginawa, kabilang ang halagang in-invest;

 • ang iyong pinipiling mga produkto at serbisyo.

Paminsan-minsan, maaari naming hingiin sa iyo ang iba pang mga personal na impormasyon (halimbawa, sa pamamagitan ng market research o surveys).

Kung pinili mong huwag magbigay ng impormasyon, kailangan naming sundin ang iyong hiling para sa anumang produkto o serbisyo, ngunit may posibilidad na hindi namin maibigay sa iyo ang produkto o serbisyong ito.

Tinatala namin ang anumang komunikasyon sa iyo, electronic, sa pamamagitan ng telepono, personal o iba pa, kaugnay ng mga serbisyo na ibinibigay namin sa iyo at aming pagnenegosyo sa iyo. Ang mga talang ito ay pagmamay-ari namin at magsisilbi bilang ebidensya ng ating pakikipag-ugnayan. Ang ating pakikipag-ugnayan sa telepono ay maaaring i-record nang walang babala o anumang abiso. Higit pa, kung bibisitahin mo ang aming mga opisina, maaari kaming magkaroon ng CCTV na magre-record sa iyong imahe.

Basehan sa batas para sa pag-proseso ng iyong personal na impormasyon at layunin nito

Maaari naming iproseso ang iyong personal na datos alinsunod sa mga sumusunod na basehan o layunin:

 1. Performance ng isang contract

  Pinu-proseso namin ang personal na datos para maibigay sa iyo ang aming mga serbisyo at produkto, pati na ang impormasyong kaugnay ng aming mga produkto at serbisyo base sa aming relasyon sa mga kliyente (ayan ay, para maisagawa ang aming mga obligasyon). Higit pa dito, ang pag-proseso ng personal na datos ay isinasagawa para makumpleto ang mga proseso sa pagtanggap ng mga kliyente.

  Dahil dito, kailangan naming i-verify ang iyong pagkakakilanlan para tanggapin ka bilang kliyente namin at kakailanganin namin ang mga detalyeng ito para epektibong pamahalaan ang iyong trading account sa amin. Maaaring kabilang dito ang mga third parties na nagsasagawa ng pagsusuri sa credit o pagkakakilanlan para sa amin. Ang paggamit ng iyong personal na impormasyon ay kinakailangan para malaman namin kung sino ka, dahil mayroon kaming legal na obligasyon para sumunod sa 'Know Your Customer' at obligasyong pang-regulasyon sa kliyente.

 2. Pagsunod sa legal na obligasyon

  May iba't-ibang mga legal na obligasyon na ipinapataw ng mga kaugnay na batas na kailangan naming sundin, pati na mga tiyak na statutory requirements (hal. batas sa anti-money laundering, batas sa pangpinansyal na serbisyo, batas sa korporasyon, batas sa privacy at batas sa buwis). Mayroon ding iba't-ibang mga awtoridad na may mga regulasyon at batas na akma sa amin. Ang mga obligasyong ito ay nagpapataw sa amin ng kinakailangang pag-proseso ng personal na datos sa pag-susuri ng credit, pag-verify ng pagkakakilanlan, pag-proseso ng pagbabayad, pagsunod sa korte, batas sa buwis o iba pang obligasyon sa pag-report at patakaran sa anti-money laundering.

  Ang mga obligasyon na ito ay ginagamit sa iba't-ibang panahon, kabilang ang pagtanggap sa kliyente, kabayaran at pagsuri para sa risk management.

 3. Para sa pagpapangalaga ng lehitimong interes

  Pinu-proseso namin ang personal na datos para pangalagaan ang lehitimong interes na itinataguyod namin o iba pang third party. Ang lehitimong interes ay kapag mayroong kaming pang-negosyo o pang-komersyal na rason para gamitin ang iyong impormasyon. Maliban dito, hindi ito dapat lumabag sa kung ano ang tama at kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Ang halimbawa ng mga ganitong aktibidad ay ang mga sumusunod:

  • pagsisimula ng legal na mga claim at paghahanada ng aming depensa sa isasampang kaso;

  • mga paraan at proseso na aming isinasagawa para sa IT at seguridad ng sistema ng Kumpanya, pagpigil sa potensyal na kaso, pag-siguro sa assets, kontrol sa pagpapapasok at panukala laban sa trespassing;

  • paglalagay ng CCTV (hal. sa aming opisina para sa seguridad);

  • mga panukala para pamahalaan ang negosyo at para sa pagpapalaganap ng mga produkto at serbisyo;

  • pagbabahagi ng iyong personal na datos sa XM para i-update/i-verify ang iyong personal na datos kaugnay ng mga nararapat na balangkas sa anti-money laundering;

  • risk management.

 4. Nagbigay ka ng iyong pagpayag

  Ang aming pagtago at paggamit ng iyong personal na datos ay base sa iyong pagpayag (maliban sa mga rason na inilarawan o ipinahiwatig sa policy na ito tuwing hindi kailangan ang iyong pagpayag). Maaari mong bawiin ang iyong pagpayag anumang oras; kaya lang, ang anumang pag-proseso ng iyong personal na datos bago namin matanggap ng iyong pagbawi ay hindi maaapektuhan.

 5. Para tukuyin ang pagiging akma ng aming mga serbisyo/produkto para sa mga Kliyente

 6. Para mabigyan ka ng mga produkto at serbisyo, o impormasyon tungkol sa aming mga produkto at serbisyo, at para suriin ang iyong mga kasalukuyang pangangailangan

  Sa sandaling matagumpay kang magbukas ng trading account, o mag-subscribe sa update o webinar, kailangan naming gamitin ang iyong personal na impormasyon para maisagawa ang aming mga serbisyo at makasunod sa aming obligasyon sa iyo. Kasunod din ng aming lehitimong interes na subukang siguruhin na nakakapagbigay kami sa iyo ng pinakamahusay na produkto at serbisyo para paminsan-minsan masusuri namin ang iyong mga pangangailangan base sa aming pagsusuri ng iyong personal na impormasyon, at para siguruhin na nakukuha mo ang pinakamahusay na produkto at serbisyo mula sa amin.

 7. Para matulungan kaming pabutihin ang aming mga produkto at serbisyo, kabilang na ang customer service, at para makapagsagawa at makapag-palaganap ng bagong produkto at serbisyo

  Maaari naming gamitin paminsan-minsan ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong paggamit ng mga serbisyo at/o surveys para matulungan kaming mapabuti ang aming mga produkto at serbisyo. Nasa lehitimong interes namin na gamitin ang iyong personal na impormasyon sa paraang ito para siguruhin ang pinakamataas na pamantayan kapag ibinibigay sa iyo ang aming mga produkto at serbisyo at para patuloy na maging lider sa industriya ng pangpinansyal na serbisyo.

 8. Para makapagsagawa ng profile tungkol sa iyo

  Maaari naming gamitin paminsan-minsan ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong paggamit ng mga serbisyo at/o surveys para matulungan kaming mapabuti ang aming mga produkto at serbisyo. Nasa lehitimong interes namin na gamitin ang iyong personal na impormasyon sa paraang ito para siguruhin ang pinakamataas na pamantayan kapag ibinibigay sa iyo ang aming mga produkto at serbisyo at para patuloy na maging lider sa industriya ng pangpinansyal na serbisyo.

 9. Para imbestigahan o ayusin ang mga katanungan o hindi pagkakaintindihan

  Maaari naming gamitin ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa amin para imbestigahan ang mga isyu o ayusin ang mga alitan, dahil nasa lehitimong interes namin na sigurhin na ang mga isyu at alitan ay iimbestigahan at reresolbahin sa mabilis at mahusay na pamamaraan.

 10. Para makasunod sa mga kaugnay na batas, utos ng korte, iba pang proseso ng hukuman, o mga kinakailangan ng alinmang awtoridad sa regulasyon

  Maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon para makasunod sa mga kaugnay na batas at regulasyon, utos ng korte o iba pang prosesong pang-hukuman, o mga kinakailangan ng alinmang awtoridad sa regulasyon. Ginagawa namin ito hindi lamang para makasunod sa aming legal na obligasyon ngunit dahil maaari din na ito ay kaugnay ng aming lehitimong interes.

 11. Para mapadalhan ka ng surveys

  Paminsan-minsan, maaari ka naming padalhan ng mga survey bilang bahagi ng pagkuha ng feedback ng mga kliyente. Nasa lehitimong interes namin na humingi ng ganitong feedback para masiguro na nakakapagbigay kami ng mga serbisyo at produkto sa pinakamataas na kalidad. Kaya lang, paminsan-minsan maaari din naming hilingin sa iyo na sumali sa iba pang surveys at kung papayag ka dito umaasa kami sa iyong pagpayag para gamitin ang personal na impormasyon na aming makukuha bilang parte ng nasabing survey. Lahat ng mga pagtugon sa anumang survey, para man ito sa customer feedback o iba pa, ay maaaring pagsama-samahin at i-depersonalize bago ito ibahagi sa alinmang third party.

 12. Pag-analisa ng datos

  Ang aming website at mga email ay maaaring magkaroon ng web beacons o pixel tags o iba pang uri ng data analysis tools na makakapagbigay-daan para pahintulutan kaming i-track ang pagkatanggap ng komunikasyon at bilangin ang mga bumibisita sa aming webpage o nagbubukas ng aming komunikasyon. Maaari naming pagsama-samahin ang iyong personal na impormasyon (gaya ng kasaysayan sa pag-trade) at ang personal na impormasyon na iba pa naming mga kliyente sa isang anonymous na basehan (ayan ay, tatanggalin namin ang makakapagtukoy sa iyong pagkakakilanlan) para makapagsagawa ng mas masinsinang pag-analisa ng mga pangunahing kaugalian na maaaring magbigay-daan para makapagbigay kami nang mas mahusay na produkto at serbisyo.

  Kung ang iyong personal na impormasyon ay ginawang anonymous, wala na kaming legal na pananagutan dahil wala na itong personal na impormasyon. Kung ang iyong personal na impormasyon ay hindi ginawang anonymous, nasa lehitimong interes namin na patuloy na suriin ang iyong personal na impormasyon para siguruhin na ang mga produkto at serbisyo na aming ibinibigay ay nababagay sa market.

 13. Para sa Marketing

  Maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon para magpadala sa iyo ng komunikasyon sa marketing sa pamamagitan ng email o telepono o iba pang pamamaraan (gaya ng social media) para siguruhin na lagi kang nakakasunod sa aming mga produkto at serbisyo. Kung magpapadala kami sa iyo ng komunikasyon sa marketing, gagawin namin ito kung naaayon ito sa iyong pagpayag o kung ito ay nasa lehitimong interes namin.

  Hindi namin ipapamigay ang iyong impormasyon sa ibang partido para mabigyan sila ng pagkakataon na direktang mag-market sa iyo.

 14. Para ito sa internal na negosyo at para itago ang mga record

  Maaari naming i-proseso ang iyong personal na impormasyon para sa internal na negosyo at pag-research, at para itago ang mga record. Ang mga pag-prosesong ito ay nasa aming lehitimong interes at kinakailangan para makasunod sa mga legal na obligasyon. Maaaring kasama dito ang anumang pakikipag-ugnayan natin kaugnay ng mga serbisyo at produkto na aming ibinibigay at ang aming relasyon sa iyo. Itatago din namin ang mga record para siguruhin na susunod ka sa mga obligasyon kaugnay ng kasunduan na sumasakop sa aming relasyon sa iyo.

 15. Legal na Notipikasyon

  Madalas, ayon sa batas kailangan naming ipaalam sa iyo ang ilang mga pagbabago sa mga produkto, serbisyo o batas. May posibilidad na kailanganin naming ipaalam sa iyo ang mga pagbabago sa mga tuntunin o katangian ng aming mga produkto at serbisyo. Maaari naming iproseso ang iyong personal na impormasyon para ipadala sa iyo ang mga legal na notipikasyon na ito. Patuloy mong matatanggap ang mga impormasyong ito mula sa amin kahit na pinili mo na huwag makatanggap ng impormasyon sa direct marketing mula sa amin.

 16. Corporate restructuring

  Kung magkakaroon kami ng corporate restructuring, o kung parte o lahat ng aming negosyo ay binili ng third party, maaari naming kailanganin o piliin na gamitin ang iyong personal na impormasyon kaugnay ng restructuring o pagbenta ng Kumpanya. Kabilang dito ang pagbabahagi ng iyong impormasyon bilang parte ng due diligence o legal na kasunduan. Kabilang sa aming lehitimong interes na gamitin ang iyong impormasyon sa ganitong paraan, basta't makakasunod kami sa anumang legal na obligasyon namin sa iyo.

 17. Pisikal na seguridad

  Kung papasok ka sa alinman sa aming opisina maaari naming i-record ang iyong imahe sa aming CCTV para sa seguridad. Maaari din naming kuhanin ang iyong detalye para magtago ng record sa kung sino ang pumasok sa aming opisina sa alinmang araw. Nasa lehitimong interes namin na gawin ito para magpanatiling ligtas ang kapaligiran sa trabaho.

Pagbabahagi ng Iyong Personal na Impormasyon

Hindi ibabahagi ng Kumpanya ang anumang kumpidensyal na impormasyon ng mga kliyente sa sinumang third party, maliban na lang: (a) kung kinakailangan ito sa batas, panukala o regulasyon; (b) kung kinakailangan itong ibahagi; (c) kung nasa lehitimong interes namin na ibahagi ito; o (d) kung ito ay kaugnay ng iyong pag-request o pumayag ka kaugnay sa patakarang ito. Susubukan ng kumpanya na ibahagi ang mga ito sa mga awtorisadong tao lamang, maliban na lamang kung isinasaad ng awtoridad. Sa mga ganitong kaso, ipapaalam ng Kumpanya sa third party ang pagiging kumpidensyal ng nasabing impormasyon.

Bilang parte ng paggamit ng iyong personal na datos para sa mga layuning isinaad sa taas, maaaring ipamahagi ng Kumpanya ang iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod:

 • sinumang miyembro ng XM, nangangahulugan na alinman sa aming holding companies at kanilang mga subsidiaries ay maaaring makatanggap ng naturang impormasyon;

 • aming associates at service providers, para sa layuning pang-negosyo, kabilang ang mga third parties gaya ng business service providers at specialist advisers na inarkila para bigyan kami ng serbisyong pang-administratibo, pangpinansyal, legal, pang-buwis, compliance, insurance, research at iba pa;

 • IBs na mayroon kaming pakikipag-sosyo;

 • mga partido sa negosyo, credit providers, mga korte, mga hukuman at mga awtoridad sa regulasyon ayon sa pinagkasunduan o awtorisado ng batas; at

 • sinumang binigyan mo ng awtorisasyon.

Kung ibabahagi ng kumpanya ang iyong personal na impormasyon sa ibang partido sa negosyo, gaya ng card o iba pang kumpanya sa pag-proseso ng kabayaran, o mga bangko, para maisagawa ang mga serbisyo na hiniling ng mga kliyente, gaya ng third parties, maaari nilang itago ang iyong impormasyon para makasunod sa kanilang mga legal na obligasyon at iba pa.

Sa kalahatan, hinihiling namin sa mga organisasyon na nasa labas ng XM na humahawak o kumukha ng personal na impormasyon na kilalanin ang pagiging kumpidensyal ng impormasyon na ito, respetuhin ang anumang karapatan ng indibidwal sa privacy at sumunod sa lahat ng mga kaugnay na batas sa data protection at ang Privacy Policy na ito. Ang mga third party service providers gaya ng credit referencing agencies (kung kinakailangan) ay maaaring magtago ng record ng alinman sa mga pagsusuri na isinagawa para sa amin at maaaring gamitin ang mga detalye na ito para tulungan ang iba pang mga kumpanya na isagawa ang mga ito. Mangyaring tandaan na ang paggamit ng iyong personal na impormasyon ng mga third parties na nagsisilbing data controllers ng iyong personal na impormasyon ay hindi sakop ng Privacy Policy na ito at hindi sakop ng aming mga pamantayan at pamamaraan sa privacy.

Tinatanggap at pumapayag ang mga Kliyente na paminsan-minsan, maaaring analisahin ng Kumpanya ang datos na nakokolekta nito mula sa pagbibisita ng aming (mga) website o iba pang pamamaraan, gaya ng questionnaires, para sa pagsasagawa ng istatistika nang mapabuti ang aktibidad sa pagne-negosyo ng Kumpanya.

Mga paglipat sa labas ng European Economic Area

Maaari naming ilipat ang iyong personal na impormasyon sa labas ng European Economic Area (EEA) papunta sa iba pang kumpanya ng XM at mga service providers (ayan ay, mga nagpu-proseso) na may kinalaman sa amin. Kung ililipat namin ang iyong impormasyon sa labas ng EEA, sisiguraduhin namin na ang paglipat ay naaayon sa batas at ang mga nagpu-proseso sa ibang bansa ay inu-ubligang sumunod sa batas sa data protection ng Europa o batas ng ibang bansa na katulad nito, at para magbigay ng tamang pagpapangalaga kaugnay ng paglipat ng iyong datos nang naaayon sa GDPR Article 46. Kung isasagawa namin ang paglipat sa mga nagpu-proseso sa USA, paminsan-minsan maaari kaming umasa sa mga angkop na pamantayan sa pag-kontrata, mga panuntunan ng korporasyon, ang EU-US Privacy Shield o iba pang angkop na kasunduan.

Kaugnay nito, ang iyong personal na impormasyon ay maaaring i-proseso ng staff ng XM na nasa labas ng EEA at nagta-trabaho para sa amin, iba pang partido ng XM o isa sa aming mga service providers. Ang mga staff na ito, maliban sa iba pa, ay maaaring nakikibahagi sa pagsasagawa ng iyong mga request, pag-proseso ng iyong kabayaran at pagbibigay ng suporta. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong personal na datos, sumasang-ayon ka sa paglipat, pagtago at pag-proseso nito. Gagawin ng Kumpanya lahat ng mga kinakailangang hakbang para siguruhin na ang iyong datos ay ligtas at naaayon sa Privacy Policy na ito.

Impormasyon na kinokolekta mula sa iyong paggamit ng aming mga serbisyo

Maaaring kuhanin ng mga tracking systems na ginagamit sa (mga) website ng Kumpanya ang iyong personal na datos para mapabuti pa ang mga serbisyo na ibinibigay sa mga kliyente/potensyal na kliyente nito. Kinukuha ng website ang impormasyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

 • Impormasyon ng Device

  Sa pamamagitan ng pagkilala sa device na iyong ginamit para pumunta at gamitin ang (mga) website ng Kumpanya, mabibigyan ka namin ng pinaka-angkop na bersyon ng aming (mga) website.

 • Impormasyon ng Log

  Binibigyang-daan ang Kumpanya sa pagtatala ng kaugalian sa paggamit ng site para i-track ang ginagawa ng mga user para maresolba ang anumang problema na mangyayari.

 • Impormasyon ng lokasyon

  Ang paggamit ng iyong IP address ay tumutulong sa amin para gawing lokal ang laman ng website, na ibinibigay namin sa iyo base sa iyong bansa, at para pagandahin ang iyong karanasan sa aming (mga) site.

 • Cookies

  Ang mga cookies ay text files na may maliit na datos, isinusumite mula sa aming (mga) website papunta sa iyong browser at itinatago sa hard drive ng iyong computer. Tinutulungan kami ng mga cookies na pabutihin ang aming (mga) website at ang karanasan ng mga bisita sa aming website, i-track ang iyong referrer (kung mayroon man) at pabutihin ang mga advertising campaigns sa hinaharap.

 • Lokal na storage

  Kailangan mong mag-sumite ng mga dokumento sa amin sa pamamagitan ng Members Area ng Kumpanya para gawing aktibo ang iyong trading account. Ang mga dokumentong ito ay ipinapadala gamit ang secure na 128-bit SSL connection at itinatago sa isang ligtas na lugar.

Cookies

Ang mga internet cookies ay kaunting impormasyon na isinusumite mula sa aming (mga) website patungo sa iyong browser at itinatago sa hard drive ng iyong computer kapag ginagamit ang aming (mga site), at maaari itong magkaroon ng kakaibang identification number. Ang layunin ng pagkolekta ng impormasyong ito ay para mabigyan ka ng mas naaayon at mas mabuting karanasan sa aming (mga) website, kabilang na ang presentasyon ng aming (mga) web pages ayon sa iyong pangangailangan o kagustuhan.

Ang mga cookies ay madalas na ginagamit sa maraming mga website sa internet, at maaari kang pumili kung paano tatanggapin ang cookie sa pamamagitan ng pagpalit ng iyong preferences at opsyon sa iyong browser. Maaaring hindi mo mapuntahan ang ilang parte ng aming (mga) website kung pinili mong i-disable ang pagtanggap ng cookie sa iyong browser, partikular na sa Members Area ng Kumpanya at iba pang secure na parte ng aming (mga) website. Dahil dito, hinihikayat ka naming i-enable ang pagtanggap ng cookie para makinabang mula sa lahat ng aming mga serbisyo online.

Higit pa, gumagamit kami ng cookies para maabot namin ang mga taong bumisita na dati sa aming (mga) website at nagpakita ng interes sa aming mga produkto at serbisyo. Paminsan-minsan, maaari kaming gumamit ng mga third party vendors, gaya ng Google at AdRoll, para ipakita ang aming mga ads sa iyo, base sa dati mong paggamit ng aming (mga) website. Maaari kang tumanggi sa paggamit ng cookies sa pamamagitan ng pagbisita sa Ads Settings ng Google at Mag-double click sa opt-out o anuman ang nakalagay dito.

Gumagamit ang Kumpanya ng session ID cookies at persistent cookies. Ang isang session ID cookie ay nage-expire matapos ang isang tiyak na bilang ng oras o kapag isinara ang browser window. Ang persistent cookie ay nananatili sa iyong hard drive sa loob ng mas mahabang panahon. Maaari mong tanggalin ang persistent cookies sa pamamagitan ng pagsunod sa instruksiyon sa 'Help' file ng iyong web browser.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa aming cookie policy at kung paano tumatakbo ang cookies, basahin ang aming Cookie Policy dito.

Paano namin kinukuha ang iyong pagpayag

Kung kailangan namin ang iyong pagpayag kapag ginagamit ang iyong personal na impormasyon, ang pagpayag na ito ay naaayon sa nakasulat na tuntunin na sumasakop sa ating pakikipag-negosyo (na makikita sa aming (mga) website, at maaaring baguhin paminsan-minsan), o anumang kontrata na sinang-ayunan natin o nakalagay sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo.

Kung umaasa kami sa iyong pagpayag bilang legal na basehan sa pagtago at pag-proseso ng iyong personal na impormasyon, mayroon kang karapatang bawiin ang pagpayag na ito anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin gamit ang detalye sa pag-contact na nakalagay sa Privacy Policy na ito.

Pagtago ng iyong personal na impormasyon at retention period

Ang pangangalaga sa iyong impormasyon ay napakahalaga sa amin, nakikipag-ugnayan ka man sa amin sa personal, sa telepono, sa sulat, sa internet o iba pang pamamaraan. Itatago namin ang iyong personal na impormasyon hangga't nakikipag-negosyo kami sa iyo, sa mga ligtas na pasilidad at papel at iba pang record na kinukuha namin, at ginagawa namin ang mga nararapat na hakbang para protektahan ang iyong personal na impormasyon mula sa maling paggamit, pagkawala, hindi awtorisadong paggamit, pagbabago o pagsisiwalat.

Kung sa tingin namin na hindi na kailangan ang personal na impormasyon sa pangunang layunin kung bakit ito kinolekta, tatanggalin namin ang anumang detalye na kumikilala sa iyo o sisirain namin nang ligtas ang mga record. Kaya lang, maaari kaming magpanatili ng record sa loob ng ilang panahon (matapos mong maging kliyente namin). Halimbawa, kailangan naming sumunod sa ilang batas sa anti-money laundering kung saan kinakailangan naming itago ang mga sumusunod sa loob ng 5 taon matapos magtapos ang aming pakikipag-negosyo sa iyo:

 • kopya ng mga dokumento na ginamit namin para makasunod sa mga obligasyon sa batas;

 • sumusuportang ebidensya at record ng mga transaksyon natin at iyong pakikipag-negosyo sa amin

Higit pa, ang personal na impormasyon na itinatago namin sa anyo ng naka-record na komunikasyon, sa pamamagitan ng telepono, electronic, sa personal o iba pa, ay itatago kasunod ng lokal na regulasyon (ayan ay, 5 taon matapos magtapos ang aming pakikipag-negosyo sa iyo o mas matagal pa kung mayroon kang lehitimong interes (gaya ng pagsasa-ayos ng ating alitan). Kung nag-desiyon ka na huwag makatanggap ng komunikasyon sa marketing itatago namin ang iyong mga detalye sa aming suppression list para malaman namin na ayaw mong makatanggap ng mga komunikasyong ito.

Maaari naming itago ang iyong datos nang mas matagal sa 5 taon kung hindi namin ito mabubura dahil sa legal, pang-regulasyon o teknikal na rason.

Ang mga karapatan mo sa iyong personal na impormasyon

Ang iyong mga karapatan kaugnay sa personal na impormasyon na tinatago namin tungkol sa iyo ay nakalagay sa ibaba

Impormasyon at pag-access

Kung tatanungin mo kami, kukumpirmahin namin kung pinu-proseso namin ang iyong personal na impormasyon at, kung oo, anu-anong mga impormasyon ang pinu-proseso namin at, kung hiniling, bibigyan ka namin mga kopya ng personal na impormasyon na ito (kasabay ng iba pang mga detalye) sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa petsa ng iyong pag-request. Kung kailangan mo ng karagdagang kopya, maaari kaming sumingil ng nararapat na administration fee.

Pagtutuwid

Mahalaga sa amin na naka-update ang iyong personal na impormasyon. Isasagawa namin lahat ng mga nararapat na hakbang para siguruhin na ang iyong impormasyon ay nananatiling tama, kumpleto at bago. Kung ang personal na impormasyon na pinanghahawakan namin sa iyo ay hindi tama o hindi kumpleto, maaari mo itong ipabago. Kung ibinigay namin ang iyong personal na impormasyon sa iba, ipapaalam namin sa kanila ang pagbabago kung posible. Kung tatanungin mo kami, kung posible at kung naaayon ito sa batas, ipaaalam din namin sa iyo kung kanino namin ipinamahagi ang iyong personal na impormasyon para maaari kang makipag-ugnayan sa kanila nang direkta.

Maaari mong ipaalam sa amin anumang oras kung nagbago ang iyong personal na detalye sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa support@xm.co.uk. Papalitan ng Kumpanya ang iyong personal na impormasyon kaugnay ng iyong bilin. Para matugunan ito, paminsan-minsan kakailanganin naming humingi ng sumusuportang dokumento mula sa iyo bilang patunay, ayan ay, ang personal na impormasyon na kailangan naming itago ayon sa regulasyon o batas.

Pagbubura

Maaari mo kaming pakiusapan na burahin o tanggalin ang iyong personal na impormasyon sa ilang mga kaso gaya ng kung hindi na namin ito kailangan o kung binawi mo ang iyong pagpayag (kung naaangkop) basta't wala kaming legal na obligasyon na itago ang naturang datos. Ang mga request na ito ay sasailalim sa retention limits at kailangan naming sumunod ayon sa mga batas at regulasyon sa seksyon na 'Pagtago ng Iyong Personal na Impormasyon at Retention Period'. Kung binahagi namin ang iyong personal na impormasyon sa iba, ipapaalam din namin sa kanila ang pagbura kung maaari. Kung tatanungin mo kami, kung posible at kung naaayon sa batas, ipapaalam din namin sa iyo kung kanino namin ibinahagi ang iyong personal na impormasyon para maaari kang makipag-ugnayan sa kanila nang direkta.

Pagbabawal sa pag-proseso

Maaari mo din kaming pakiusapan na 'i-block' o itigil ang pag-proseso ng iyong personal na datos sa ilang kaso, gaya ng kung hindi ka sumasang-ayon sa pagiging tama ng personal na impormasyon o kung tumatanggi ka sa pag-proseso namin nito. Hindi nito mapapagilan ang pagtago namin ng iyong personal na impormasyon. Ipapaaalam namin sa iyo bago kami mag-desisyon na hindi sumang-ayon sa anumang ini-request na pagbabawal. Kung binahagi namin ang iyong personal na impormasyon sa iba, ipapaalam din namin sa kanila ang pagbabawal kung maaari. Kung tatanungin mo kami, kung posible at kung naaayon sa batas, ipapaalam din namin sa iyo kung kanino namin ibinahagi ang iyong personal na impormasyon para maaari kang makipag-ugnayan sa kanila nang direkta.

Paglipat ng Datos

Sa ilalim ng General Data Protection Regulation (679/2016), mayroon kang karapatan, sa ilang kundisyon, na kuhanin ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa amin (sa nakabalangkas, madalas ginagamit at machine readable format) at gamitin ito sa iba o pakiusapan kami na ilipat ito sa third party na iyong pinili.

Pagtanggi

Maaari mo kaming pakiusapan na itigil ang pag-proseso ng iyong personal na impormasyon, at gagawin namin ito, kung:

 • umaaasa kami sa lehitimong interes namin o ng iba para i-proseso ang iyong personal na impormasyon, maliban na lang kung mapapakita namin na kinakailangan sa batas ang pag-proseso nito;

 • pinu-proseso namin ang iyong personal na impormasyon para sa direct marketing; o

 • pinu-proseso namin ang iyong personal na impormasyon para sa research, maliban na lang kung naniniwala kami na kinakailangan ang naturang pag-proseso o mahalaga ito sa pagsasagawa ng gawain na para sa pampublikong interes (gaya ng regulatory o enforcement agency).

Awtomatikong pagsasagawa ng desisyon at profiling

Kung nagsagawa kami ng desisyon tungkol sa iyo base sa mga awtomatikong proseso (hal. sa pamamagitan ng awtomatikong profiling) na nakakaapekto sa iyong abilidad na gamitin ang mga serbisyo o may malaking epekto ito sa iyo, maaari kang mag-request na huwag isailalim sa naturang desisyon maliban na lamang kung kailangan ang naturang desisyon sa pagpasok o pagsasagawa ng kontrata sa pagitan natin. Kung kailangan ang desisyon sa pagpasok sa kontrata, maaari mong ilaban ang desisyon at mangailangan ng interbensyon ng tao. May posibilidad na hindi namin maibigay ang aming mga serbisyo at produkto sa iyo, kung papayag kami sa ganitong request (ayan ay, tatapusin namin ang pakikipag-negosyo sa iyo).

Tumanggi sa pagbibigay ng iyong personal na impormasyon

Kung ayaw mong gamitin namin ang iyong personal na impormasyon, kailangan mong ipaalam ito sa Kumpanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa dpo@xm.co.uk. Kung nagdesisyon ka na gawin ito, may posibilidad na hindi na namin mapagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon, serbisyo at/o produkto na hiniling mo at wala kaming obligasyon na gawin ito para sa iyo.

Data Protection Officer

Para makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer:

Email address: dpo@xm.co.uk

Address: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Legal disclaimer

May posibilidad na ibahagi ng Kumpanya ang iyong mga personal na impormasyon ayon sa aming mga tuntunin at regulasyon at kung sa tingin ng Kumpanya kinakailangan ang pagbabahagi para protektahan ang aming mga karapatan at/o para sumunod sa anumang hukuman, utos ng korte, legal na proseso o para sa alinmang governmental, intergovernmental o iba pang regulatory bodies. Ang Kumpanya ay walang pananagutan para sa hindi tamang paggamit o pagkawala ng personal na impormasyon o anuman na nasa (mga) website ng Kumpanya na hindi kinu-kontrol o pinanghahawakan ng Kumpanya. Walang pananagutan ang Kumpanya sa anumang hindi legal o walang pahintulot na paggamit ng iyong personal na impormasyon dahil sa hindi tamang paggamit o pagkawala ng iyong mga password, pabaya o malisyosong paggamit o anupaman dahil sa iyo o dahil sa mga ginawa mo o pagkukulang o ng tao na binigyan mo ng awtorisasyon (pinapahintulutan man o hindi ang awtorisasyon na ito ayon sa ating legal na relasyon).

Mga Pagbabago sa Privacy Policy na ito

Ang aming Privacy Policy ay regular na sinusuri para siguraduhin na ang mga bagong obligasyon at teknolohiya, pati na ang mga pagbabago sa aming negosyo at kasanayan, ay isinasaalang-alang at nananatiling angkop sa pabago-bagong mga regulasyon. Lahat ng personal na impormasyon na hawak namin ay sakop ng aming pinakabagong Privacy Policy.

Kung nag-desisyon kaming baguhin ang aming Privacy Policy, ilalagay namin ang mga pagbabagong ito sa Privacy Policy na ito at anumang angkop na lugar para malaman mo ang mga impormasyon na aming kinokolekta, paano namin ito ginagamit, at tuwing kailan namin ito ibinibigay, kung mayroon man.

Kung mayroon kang reklamo

Kung nababahala ka sa anumang aspeto ng aming kasanayan sa privacy, maaari kang magpadala ng reklamo. Tutugunan ito sa lalong madaling panahon. Para mag-reklamo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa complaints@xm.co.uk.

Kung hindi ka nasisiyahan sa aming tugon sa iyong reklamo, mayroon kang karapatang magpadala ng reklamo sa aming supervisory authority, ang Information Commissioner’s Office (ang “ICO”). Maaari mong hanapin ang mga detalye kung paano ito gawin sa website ng ICO sa https://ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns o sa pamamagitan ng pagtawag sa 0303 123 1113.

Paano makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa Privacy Policy na ito, mangyaring mag-email sa amin sa support@xm.co.uk o sa dpo@xm.co.uk.

Gumagamit kami ng cookies para mabigyan ka ng mahusay na karanasan sa aming website. Magbasa pa o palitan ang iyong cookie settings.

Babala sa Risk: Ang iyong kapital ay maaaring malugi. Ang mga produktong naka-leverage ay maaaring hindi para sa lahat. Tingnan ang aming Risk Disclosure.