XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Nocleg Pozycji

Rolowanie w XM

Konkurencyjne stawki swap

Transparetna polityka swapów

7 klas aktywów - 10 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, indywidualnych akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energiach i indeksach tematycznych z XM.

Utrzymywanie otwartych pozycji przez noc (overnight)

Dla pozycji, które pozostają otwarte przez noc, mogą mieć zastosowanie odsetki z tytułu rolowania. W przypadku instrumentów Forex kwota uznania lub obciążenia zależy zarówno od zajętej pozycji (tj. długiej lub krótkiej), jak i różnic kursowych między dwiema walutami będącymi przedmiotem transakcji. W przypadku akcji i indeksów giełdowych kwota uznania lub obciążenia zależy od tego, czy zajęto pozycję długą czy krótką.

Należy pamiętać, że odsetki od rolowania mają zastosowanie jedynie dla instrumentów pieniężnych. W przypadku produktów typu futures, które posiadają datę wygaśnięcia, opłaty za utrzymywanie pozycji w nocy nie są stosowane.

O rolowaniu

Rolowanie jest procesem wydłużenia terminu rozliczenia (tj. terminu, do którego zrealizowana inwestycja musi zostać rozliczona) otwartej pozycji. Rynek forex przewiduje dwa dni robocze na rozliczenie wszystkich transakcji z natychmiastową dostawą (stop trades), co oznacza fizyczną dostawę waluty.

W transakcjach w oparciu o depozyt zabezpieczający (margin trading) nie ma zastosowania fizyczna dostawa, zatem wszystkie otwarte pozycje muszą zostać zamknięte na koniec każdego dnia (godz. 22:00 czasu GMT), a następnie ponownie otwarte następnego dnia handlowego. Tym samym rozliczenie zostaje przesunięte o jeden dzień handlowy. Strategia ta nazywana jest rolowaniem.

Rolowanie jest uzgadniane poprzez kontrakt swap, co wiąże się z kosztami lub zyskami dla traderów. XM nie zamyka i nie otwiera ponowie pozycji, ale zasila/obciąża konta transakcyjne dla pozycji otwartych w ciągu nocy, w zależności od bieżących stóp procentowych.

Polityka rolowania XM

XM zasila lub obciąża konta klientów i stosuje odsetki od rolowania po konkurencyjnych stawkach dla wszystkich otwartych pozycji utrzymywanych po godzinie 22:00 czasu GMT, tj. codziennej końcowej granicy czasowej wyznaczonej przez banki (cut-off time).

Pomimo że w soboty i niedziele, kiedy rynki są zamknięte, nie stosuje się rolowania, banki nadal naliczają odsetki od wszelkich otwartych pozycji utrzymywanych w weekendy. Aby zrównoważyć tę lukę czasową, XM stosuje 3-dniową opłatę za rolowanie w środy dla rynku Forex i metali spot (złota i srebra) oraz w piątki dla kontraktów CFD na indeksy cash, energie cash i akcje.

Obliczanie rolowania

Dla Forex i metali spot (złota i srebra)

Stawki rolowania dla pozycji na instrumentach Forex i metalach spot są naliczane na zasadzie „tomorrow-next day” (tzn. jutro i następny dzień), włączając w to marżę XM za utrzymywanie pozycji w nocy. Stawki Tom-next nie są określane przez XM, ale wynikają z różnicy stóp procentowych między dwiema walutami, na których została zajęta pozycja.

Przykład:

Zakładając, że zawierasz transakcję na USDJPY, stawki tom-next kształtują się następująco:
+0,5% dla pozycji długiej
-1,5% dla pozycji krótkiej
W tym scenariuszu stopy procentowe w USA są wyższe niż w Japonii. Pozycja długa na parze walutowej utrzymywana w nocy otrzyma +0,5% - marża XM.
I odwrotnie – dla pozycji krótkiej kalkulacja wyniesie -1,5% - marża XM.

Ogólna kalkulacja wygląda następująco:

Wielkość transakcji X (+/- stawka tom-next – marża XM)*

W tym wypadku +/- zależy od różnic kursowych między dwiema walutami w danej parze.

*Kwota ta jest przeliczana na punkty walutowe waluty kwotowanej.

Dla akcji i indeksów giełdowych

Stawki rolowania dla pozycji na akcjach i indeksach giełdowych są określane na podstawie bazowej stopy międzybankowej dla akcji lub indeksu (np. w przypadku papierów wartościowych notowanych na rynku australijskim, jest to stopa procentowa stosowana przez banki australijskie dla pożyczek krótkoterminowych), plus/minus marża XM odpowiednio dla pozycji długich i krótkich.

Przykład:

Zakładając, że przedmiotem transakcji jest Unilever (akcje notowane na rynku brytyjskim), a krótkoterminowa stopa międzybankowa w Wielkiej Brytanii wynosi 1,5% w skali roku, kalkulacja dla pozycji długiej utrzymywanej przez noc wygląda następująco:
-1,5%/365 – dzienna marża XM
I odwrotnie – kalkulacja dla pozycji krótkiej wynosi +1,5%/365 – dzienna marża XM.

Ogólna kalkulacja wygląda następująco (z uwzględnieniem stawek dziennych, jak ukazano poniżej):

Wielkość transakcji X cena zamknięcia X (+/- krótkoterminowa stopa międzybankowa – marża XM)

W tym wypadku +/- zależy od tego, czy zajęto pozycję krótką czy długą na instrumencie.

Rezerwacja rolowania (Booking rollover)

Godzina 22:00 czasu GMT jest uważana za początek i koniec dnia handlowego. Wszystkie pozycje, które są nadal otwarte dokładnie o godz. 22:00 GMT, są poddawane rolowaniu i będą utrzymane przez noc. Pozycje otwarte o 22:01 nie są poddawane rolowaniu do następnego dnia, ale jeśli otworzysz pozycję o 21:59, rolowanie nastąpi o 22:00 GMT. Dla każdej pozycji otwartej o 22:00 GMT obciążenie lub uznanie pojawi się na Twoim koncie w ciągu godziny.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.