Nocleg Pozycji

Rolowanie w XM

Konkurencyjne stawki swap

Transparetna polityka swapów

6 klas aktywów - 16 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energii i indeksach giełdowych z XM.

Utrzymywanie otwartych pozycji przez noc (overnight)

Dla pozycji, które pozostają otwarte przez noc, mogą mieć zastosowanie odsetki z tytułu rolowania. W przypadku instrumentów Forex kwota uznania lub obciążenia zależy zarówno od zajętej pozycji (tj. długiej lub krótkiej), jak i różnic kursowych między dwiema walutami będącymi przedmiotem transakcji. W przypadku akcji i indeksów giełdowych kwota uznania lub obciążenia zależy od tego, czy zajęto pozycję długą czy krótką.

Należy pamiętać, że odsetki od rolowania mają zastosowanie jedynie dla instrumentów pieniężnych. W przypadku produktów typu futures, które posiadają datę wygaśnięcia, opłaty za utrzymywanie pozycji w nocy nie są stosowane.

O rolowaniu

Rolowanie jest procesem wydłużenia terminu rozliczenia (tj. terminu, do którego zrealizowana inwestycja musi zostać rozliczona) otwartej pozycji. Rynek forex przewiduje dwa dni robocze na rozliczenie wszystkich transakcji z natychmiastową dostawą (stop trades), co oznacza fizyczną dostawę waluty. W inwestowaniu z marginesem, nie występuje jednak dostawa fizyczna, dlatego wszystkie otwarte pozycje muszą zostać zamknięte do końca dnia (godzina 22:00 GMT) oraz ponownie otwarte następnego dnia handlowego. To przesuwa rozliczenie o jeszcze jeden dzień handlowy. Tę strategię określa się mianem rolowania (rollover). Rolowanie uzgadnia się poprzez kontrakt swap, co wiąże się ze stratą lub zyskiem dla inwestora. XM nie zamyka, ani nie otwiera ponownie pozycji, ale obciąża lub zasila rachunki inwestycyjne dla pozycji otwartych w nocy (overnight), w zależności od bieżących stóp procentowych (LIBOR/LIBID z uwzględnieniem podwyżki ceny – added mark-up).

W transakcjach w oparciu o depozyt zabezpieczający (margin trading) nie ma zastosowania fizyczna dostawa, zatem wszystkie otwarte pozycje muszą zostać zamknięte na koniec każdego dnia (godz. 22:00 czasu GMT), a następnie ponownie otwarte następnego dnia handlowego. Tym samym rozliczenie zostaje przesunięte o jeden dzień handlowy. Strategia ta nazywana jest rolowaniem.

Rolowanie jest uzgadniane poprzez kontrakt swap, co wiąże się z kosztami lub zyskami dla traderów. XM nie zamyka i nie otwiera ponowie pozycji, ale zasila/obciąża konta transakcyjne dla pozycji otwartych w ciągu nocy, w zależności od bieżących stóp procentowych.

Polityka rolowania XM

XM zasila lub obciąża konta klientów i stosuje odsetki od rolowania po konkurencyjnych stawkach dla wszystkich otwartych pozycji utrzymywanych po godzinie 22:00 czasu GMT, tj. codziennej końcowej granicy czasowej wyznaczonej przez banki (cut-off time).

Pomimo że w soboty i niedziele, kiedy rynki są zamknięte, nie stosuje się rolowania, banki nadal naliczają odsetki od wszelkich otwartych pozycji utrzymywanych w weekendy. Aby zrównoważyć tę lukę czasową, XM stosuje 3-dniową opłatę za rolowanie w środy.

Obliczanie rolowania

Dla Forex i metali spot (złota i srebra)

Stawki rolowania dla pozycji na instrumentach Forex i metalach spot są naliczane na zasadzie "tomorrow-next day" (tzn. jutro i następny dzień), włączając w to marżę XM za utrzymywanie pozycji w nocy. Stawki Tom-next nie są określane przez XM, ale wynikają z różnicy stóp procentowych między dwiema walutami, na których została zajęta pozycja.

Przykład:

Zakładając, że zawierasz transakcję na USDJPY, stawki tom-next kształtują się następująco:
+0,5% dla pozycji długiej
-1,5% dla pozycji krótkiej
W tym scenariuszu stopy procentowe w USA są wyższe niż w Japonii. Pozycja długa na parze walutowej utrzymywana w nocy otrzyma +0,5% - marża XM.
I odwrotnie – dla pozycji krótkiej kalkulacja wyniesie -1,5% - marża XM.

Ogólna kalkulacja wygląda następująco:

Wielkość transakcji X (+/- stawka tom-next – marża XM)*

W tym wypadku +/- zależy od różnic kursowych między dwiema walutami w danej parze.

*Kwota ta jest przeliczana na punkty walutowe waluty kwotowanej.

Dla akcji i indeksów giełdowych

Stawki rolowania dla pozycji na akcjach i indeksach giełdowych są określane na podstawie bazowej stopy międzybankowej dla akcji lub indeksu (np. w przypadku papierów wartościowych notowanych na rynku australijskim, jest to stopa procentowa stosowana przez banki australijskie dla pożyczek krótkoterminowych), plus/minus marża XM odpowiednio dla pozycji długich i krótkich.

Przykład:

Zakładając, że przedmiotem transakcji jest Unilever (akcje notowane na rynku brytyjskim), a krótkoterminowa stopa międzybankowa w Wielkiej Brytanii wynosi 1,5% w skali roku, kalkulacja dla pozycji długiej utrzymywanej przez noc wygląda następująco:
-1,5%/365 – dzienna marża XM
I odwrotnie – kalkulacja dla pozycji krótkiej wynosi +1,5%/365 – dzienna marża XM.

Ogólna kalkulacja wygląda następująco (z uwzględnieniem stawek dziennych, jak ukazano poniżej):

Wielkość transakcji X cena zamknięcia X (+/- krótkoterminowa stopa międzybankowa – marża XM)

W tym wypadku +/- zależy od tego, czy zajęto pozycję krótką czy długą na instrumencie.

Rezerwacja rolowania (Booking rollover)

Godzina 22:00 czasu GMT jest uważana za początek i koniec dnia handlowego. Wszystkie pozycje, które są nadal otwarte dokładnie o godz. 22:00 GMT, są poddawane rolowaniu i będą utrzymane przez noc. Pozycje otwarte o 22:01 nie są poddawane rolowaniu do następnego dnia, ale jeśli otworzysz pozycję o 21:59, rolowanie nastąpi o 22:00 GMT. Dla każdej pozycji otwartej o 22:00 GMT obciążenie lub uznanie pojawi się na Twoim koncie w ciągu godziny.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.