XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

W ramach naszej codziennej działalności gromadzimy dane osobowe naszych obecnych i potencjalnych klientów w celu zapewnienia im produktów i usług spełniających ich oczekiwania, zarówno w trakcie dostarczania tych produktów i usług, jak i podczas przekazywania im informacji w ich zakresie.

Twoja prywatność jest dla nas priorytetem, dlatego przestrzegamy zasad poszanowania i ochrony poufności informacji oraz prywatności osób fizycznych. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób Trading Point of Financial Instruments Ltd („Spółka” lub „XM”) gromadzi, używa i zarządza Twoimi danymi osobowymi uzyskanymi od Ciebie lub od osób trzecich w związku ze świadczeniem przez nas usług lub które zbieramy, gdy korzystasz z naszych usług i/lub naszej strony internetowej (tj. www.xm.com) i/lub innych powiązanych stron internetowych i aplikacji, w tym Strefy Inwestora Spółki. Polityka Prywatności informuje Cię również o przysługujących Ci prawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Nasza Polityka Prywatności jest regularnie weryfikowana w celu uwzględnienia wszelkich nowych wymogów, technologii, wszelkich zmian w naszej działalności i praktykach, jak również zapewnienia jej zgodności ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym. Wszelkie posiadane przez nas dane osobowe będą podlegać postanowieniom zawartym w ostatniej wersji naszej Polityki Prywatności.

Należy zauważyć, że jeśli jesteś obecnym lub byłym pracownikiem Spółki, kandydatem do pracy, podwykonawcą lub usługodawcą będącym stroną trzecią, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane odpowiednio w ramach umowy o pracę lub stosunku umownego.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy czynności z zakresu przetwarzania przez XM danych osobowych obecnych/potencjalnych klientów, osób odwiedzających stronę internetową Spółki, osób ubiegających się o pracę w Spółce oraz jej obecnych lub byłych pracowników. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych obsługiwanych przez inne organizacje i/lub osoby trzecie.

Kim jesteśmy

Trading Point of Financial Instruments Ltd jest licencjonowaną Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF), nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na mocy licencji o numerze 120/10, z siedzibą pod adresem 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Trading Point of Financial Instruments Ltd jest częścią XM Group. Każdy podmiot należący do XM Group posiada własną odrębną Politykę Prywatności. Takie podmioty obsługują własne strony internetowe i jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przetwarzają Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z ich odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności, które można znaleźć na ich stronach internetowych.

Ochrona poufności i prywatności Twoich danych osobowych

Spółka szanuje prawo do prywatności każdego użytkownika korzystającego z jej strony internetowej / stron internetowych i jest tym samym zobowiązana do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zabezpieczenia istniejących i potencjalnych klientów, wnioskodawców oraz odwiedzających stronę.

Spółka przechowuje wszelkie dane osobowe swoich istniejących/potencjalnych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.

Dysponujemy niezbędnymi i odpowiednimi środkami i procedurami, zarówno technicznymi, jak i organizacyjnymi, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych przez cały czas. Przeprowadzamy regularne szkolenia dla wszystkich naszych pracowników, mające na celu podnoszenie świadomości w kwestii znaczenia utrzymywania, ochrony i poszanowania Twojej prywatności i danych osobowych. Jakiekolwiek naruszenie prywatności traktujemy bardzo poważnie, podejmując odpowiednie środki dyscyplinarne, w tym rozwiązanie umowy o pracę, jeśli zajdzie taka konieczność. Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, aby mieć pewność, że nasza Spółka zarządza Twoimi danymi osobowymi i przetwarza je zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe podawane podczas rejestracji jako użytkownik strony internetowej / stron internetowych Spółki i/lub jej usług są klasyfikowane jako informacje zarejestrowane, które są chronione na kilka różnych sposobów. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych zarejestrowanych po zalogowaniu się do Strefy Inwestora poprzez wpisanie wybranej nazwy użytkownika i hasła. Twoją odpowiedzialnością jest upewnić się, że Twoje hasło jest znane jedynie Tobie i nieujawniane go nikomu innemu. Dane zarejestrowane są przechowywane w bezpiecznym miejscu i dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Wszystkie dane osobowe są przesyłane do Spółki za pośrednictwem bezpiecznego 128-bitowego połączenia SSL, a zatem podjęte są wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia dostępu do tych informacji osobom nieuprawnionym. Dane osobowe dostarczone Spółce, które nie zostały zaklasyfikowane jako dane zarejestrowane, są również przechowywane w bezpiecznym miejscu i dostępne jedynie dla upoważnionych pracowników wyłącznie za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Przekazywanie informacji przez internet nie zawsze jest całkowicie bezpieczne, jednak Spółka dokłada wszelkich starań, by chronić Twoje dane osobowe poprzez podjęcie poważnych środków ostrożności. Po otrzymaniu Twoich danych, zastosujemy procedury i funkcje zabezpieczające, aby starać się zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Jakie dane osobowe gromadzimy

W celu założenia konta u nas należy najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając wymagane informacje i wysłać go do nas. Podczas wypełniania formularza użytkownik zostanie poproszony o ujawnienie danych osobowych w celu umożliwienia Spółce oceny wniosku i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Podane informacje mogą być również wykorzystywane przez Spółkę w celu informowania użytkownika o jej usługach.

Gromadzone przez nas dane obejmują następujące informacje:

 • pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks, itp.);

 • data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;

 • informacje dotyczące dochodów i majątku, w tym informacje na temat źródła funduszy, aktywów i zobowiązań, informacje dotyczące konta bankowego, zestawienia transakcyjne, informacje FATCA i CRS oraz sprawozdania finansowe;

 • salda kont transakcyjnych, aktywność transakcyjna, Twoje zapytania i nasze odpowiedzi;

 • informacje na temat sprawowania przez Ciebie znaczących funkcji publicznych (PEP);

 • zawód oraz szczegółowe informacje na temat zatrudnienia;

 • dane uwierzytelniające (np. podpis);

 • dane dotyczące lokalizacji;

 • wyniki transakcyjne, wiedza i doświadczenie;

 • informacje weryfikacyjne, zawierające dane niezbędne do weryfikacji Twojej tożsamości, takie jak paszport lub prawo jazdy (zalicza się do nich również ogólne informacje, które uzyskujemy na Twój temat z rejestrów publicznych lub od niepowiązanych z nami podmiotów); ponadto możemy gromadzić inne identyfikujące informacje, takie jak numery identyfikacyjne i/lub numer paszportu czy numer identyfikacji podatkowej;

 • wszelkie inne informacje zwyczajowo używane do identyfikowania Ciebie oraz dotyczące Twoich doświadczeń transakcyjnych, które są dla nas istotne w świadczeniu usług na Twoją rzecz;

 • aktywność i ruch na stronie.

Uzyskujemy te informacje na różne sposoby poprzez Twoje korzystanie z naszych usług, w tym poprzez nasze strony internetowe, aplikacje, aplikacje otwarcia konta, formularze otwarcia konta demo, formularze rejestracji na webinary, subskrypcje newsletterów oraz z danych dostarczanych w trakcie toczącej się komunikacji związanej z obsługą klienta. Możemy również gromadzić dane na Twój temat od stron trzecich np. poprzez publicznie dostępne źródła. Prowadzimy również rejestr Twoich zachowań transakcyjnych, w tym zapis danych dotyczących:

 • produktów, na których przeprowadzasz z nami transakcje, oraz ich wyników;

 • danych historycznych w zakresie przeprowadzonych przez Ciebie transakcji i inwestycji, w tym inwestowane kwoty;

 • Twoich preferencji do określonych typów produktów i usług.

Co pewien czas możemy poprosić o dobrowolne podanie innych danych osobowych (na przykład poprzez badanie rynku lub ankiety).

Jeśli zdecydujesz się nie podawać tych informacji, musimy spełnić Twoją prośbę w odniesieniu do konkretnego produktu lub usługi. Może to oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczyć Ci tego konkretnego produktu lub usługi.

Jesteśmy uprawnieni do nagrywania wszelkiej komunikacji z Tobą, elektronicznej, telefonicznej, osobiście lub w jakikolwiek inny sposób, dotyczącej dostarczanych przez nas usług oraz naszych relacji biznesowych z Tobą. Nagrania te będą naszą wyłączną własnością i będą stanowić dowód komunikacji między nami. Takie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane bez użycia sygnału ostrzegawczego lub innego powiadomienia. Ponadto, jeśli osobiście odwiedzisz którekolwiek z naszych biur lub nieruchomości, możemy korzystać w nich z systemu monitoringu CCTV, który zapisze Twój obraz.

Niepożądane dane osobowe

W sytuacjach, kiedy otrzymamy informacje o osobie fizycznej, które nie były przez nas pożądane ani wymagane w celu świadczenia naszych usług, w bezpieczny sposób zniszczymy te informacje (pod warunkiem, że takie działanie jest zgodne z prawem i zasadne).

W XM używamy YouTube do hostowania, udostępniania i wyświetlania naszych korporacyjnych materiałów wideo, a także wiadomości związanych z rynkiem. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Warunki korzystania z usługi YouTube i Politykę prywatności Google.

Ubiegający się o pracę

Dane osobowe są przechowywane w aktach osobowych w ramach systemów Zasobów Ludzkich Spółki. Stosujemy oddzielną umowę o zachowaniu poufności dla pracowników, która zostanie Ci przekazana po zatrudnieniu. Spółka może, w zależności od przypadku, przechowywać następujące rodzaje danych na temat odpowiednich osób:

 • imię i nazwisko, numery telefonów, data urodzenia, adres e-mail, płeć, stan cywilny, itp.;

 • CV i inne informacje zgromadzone w procesie rekrutacji;

 • referencje od poprzednich pracodawców;

 • krajowe numery ubezpieczenia;

 • dane o wyrokach skazujących;

 • nazwa stanowiska, zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia;

 • kwestie dotyczące zachowania, jak upomnienia i postępowanie dyscyplinarne;

 • informacje na temat wydajności wewnętrznej;

 • historia medyczna lub informacje zdrowotne;

 • kody podatkowe;

 • warunki zatrudnienia;

 • dane na temat szkoleń.

Możemy także zwrócić się z prośbą o inne dane osobowe, które możemy uznać za niezbędne w procesie rekrutacji.

Jeśli nie uda Ci się uzyskać zatrudnienia, zwrócimy się o Twoją zgodę na zachowanie Twoich danych, na wypadek pojawienia się innych odpowiednich ofert pracy w Spółce, na które naszym zdaniem możesz chcieć aplikować. Możesz nie wyrazić na to swojej zgody, co nie będzie się wiązać z żadnymi konsekwencjami.

Podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych i jego cele

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na następujących podstawach i w następujących celach:

 1. Wykonanie umowy

  Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług i dostarczania produktów oraz informacji dotyczących naszych produktów i usług w oparciu o stosunek umowny z naszymi klientami (tj. aby wywiązać się z naszych zobowiązań umownych). Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli realizować procedury wprowadzenia/akceptacji nowych klientów.

  W związku z powyższym musimy potwierdzić Twoją tożsamość w celu zaakceptowania Cię jako naszego klienta oraz korzystać z tych danych w celu efektywnego zarządzania Twoim kontem transakcyjnym, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość świadczonych przez nas usług. Może to obejmować kontrole tożsamości oraz analizy zdolności kredytowej przeprowadzane w naszym imieniu przez podmioty trzecie. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest konieczne, abyśmy wiedzieli kim jesteś ze względu na prawne zobowiązanie przestrzegania obowiązków regulacyjnych „Poznaj Swojego Klienta” oraz „Zasady należytej staranności wobec klienta”.

 2. Przestrzeganie obowiązku prawnego

  Istnieje szereg obowiązków prawnych wynikających z odpowiednich przepisów, którym podlegamy, jak również wymogów ustawowych (np. ustawy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przepisy dotyczące usług finansowych, prawa spółek, przepisy dotyczące ochrony prywatności oraz prawa podatkowe). Istnieją również różne organy nadzoru, których przepisy i regulacje mają w stosunku do nas zastosowanie. Takie zobowiązania i wymagania nakładają na nas konieczność przeprowadzania czynności przetwarzania danych osobowych w celu analizy zdolności kredytowej, weryfikacji tożsamości, przetwarzania płatności, zgodności z nakazami sądowymi i prawem podatkowym, oraz inne obowiązki sprawozdawcze i kontrole dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

  Zobowiązania te mają zastosowanie w różnych momentach, w tym podczas wprowadzania/akceptacji klientów, płatności i kontroli systemowych dla zarządzania ryzykiem.

 3. Dla celów ochrony uzasadnionych interesów

  Przetwarzamy dane osobowe, aby chronić uzasadnione interesy prowadzone przez nas lub podmiot trzeci. Uzasadniony interes to gospodarczy lub handlowy powód, aby korzystać z Twoich informacji. Pomimo tego, nie może on w sposób nieuczciwy sprzeciwiać się temu, co jest dla Ciebie słuszne i najlepsze. Przykłady takich czynności przetwarzania danych obejmują:

  • wszczynanie roszczeń prawnych oraz przygotowywanie naszej obrony w procedurach sądowych;

  • środki i procedury, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa technologii informacyjnej oraz systemu Spółki, zapobiegania potencjalnym przestępstwom, bezpieczeństwa aktywów, kontroli wstępu oraz środki zapobiegające nieupoważnionemu wstępowi;

  • ustawianie systemu monitoringu CCTV (np. w naszej siedzibie ze względów bezpieczeństwa);

  • środki zarządzania działaniami biznesowymi oraz dla dalszego rozwoju produktów i usług;

  • udostępnienie danych osobowych w ramach XM Group w celu aktualizacji/weryfikacji Twoich danych osobowych zgodnie z odpowiednimi ramami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy;

  • zarządzanie ryzykiem.

 4. Wyraziłeś/-aś zgodę

  Przechowywanie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie (inaczej niż z powodów przedstawionych lub sugerowanych w niniejszej Polityce, kiedy Twoja zgoda nie jest wymagana). Możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili, jednakże ta decyzja nie wpłynie na jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych rozpoczęte przed otrzymaniem przez nas powiadomienia o wycofaniu zgody.

 5. W celu oceny stosowności naszych usług/produktów dla Klientów

 6. W celu dostarczania produktów i usług lub informacji o produktach i usługach oraz przeglądu Twoich bieżących potrzeb

  Po pomyślnym otwarciu konta transakcyjnego lub subskrypcji na newsletter czy webinar, będziemy musieli korzystać z Twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych usług i wypełnienia naszych obowiązków względem Ciebie. W naszym uzasadnionym interesie jest także okresowy przegląd Twoich potrzeb, aby upewnić się, że dostarczamy Ci najlepsze możliwe produkty i usługi.

 7. Aby pomóc nam udoskonalać nasze produkty i uslugi, w tym obsługę klienta, oraz rozwijać i wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi

  Okresowo możemy wykorzystać dane osobowe, które udostępniłeś/-aś nam poprzez korzystanie z naszych usług i/lub poprzez ankiety wśród klientów, aby ulepszać nasze produkty i usługi. W naszym uzasadnionym interesie jest korzystanie w ten sposób z Twoich danych osobowych, aby zapewnić najwyższe standardy dostarczanych przez nas produktów i usług oraz pozostawać liderem rynku w sektorze usług finansowych.

  Śledzimy aktywność i zachowanie użytkownika za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę, a uzyskane w ten sposób dane pozwalają nam zapewnić bardziej efektywną obsługę, jeśli potrzebujesz pomocy lub porady w trakcie korzystania z naszej strony. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że te informacje nie mogą służyć do identyfikacji użytkownika.

 8. W celu stworzenia Twojego profilu

  Okresowo możemy wykorzystywać dane osobowe, które udostępniłeś/-aś nam poprzez korzystanie z naszych usług i/lub poprzez ankiety wśród klientów, aby ulepszać nasze produkty i usługi. W naszym uzasadnionym interesie jest korzystanie w ten sposób z Twoich danych osobowych, aby zapewnić najwyższe standardy dostarczanych przez nas produktów i usług oraz pozostawać liderem rynku w sektorze usług finansowych.

 9. W celu zbadania lub rozstrzygnięcia dochodzeń lub sporów

  Może zaistnieć potrzeba wykorzystania uzyskanych od Ciebie danych osobowych w celu zbadania kwestii i/lub rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, ponieważ naszym uzasadnionym interesem jest upewnienie się, że wszelkie kwestie i/lub spory zostaną zbadane oraz rozstrzygnięte w sposób terminowy i efektywny.

 10. W celu zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami, nakazami sądowymi, innymi procedurami sądowymi lub wymogami wszelkich stosownych organów regulacyjnych

  Może zaistnieć potrzeba wykorzystania uzyskanych od Ciebie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami, nakazami sądowymi, innymi procedurami sądowymi lub wymogami wszelkich stosownych organów regulacyjnych. Postępujemy w ten sposób nie tylko w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, ale również dlatego, że może być to naszym uzasadnionym interesem.

 11. Aby przesyłać Ci ankiety

  Okresowo możemy przesyłać Ci ankiety jako element procedury otrzymywania informacji zwrotnych od klienta. W naszym uzasadnionym interesie jest prośba o takie informacje zwrotne, aby upewnić się, że dostarczamy produkty i usługi o najwyższym standardzie. Jednakże, raz na jakiś czas, możemy poprosić Cię o uczestnictwo w innych ankietach. Jeśli wyrazisz zgodę na udział w innej ankiecie, będziemy w oparciu o nią wykorzystywać Twoje dane osobowe zebrane w ramach takiej ankiety. Wszystkie odpowiedzi na jakiekolwiek wysłane przez nas ankiety, czy to w celu uzyskania informacji zwrotnych, czy w innych celach, będą sumowane i poddawane depersonalizacji przed udostępnieniem wyników ankiety podmiotom trzecim.

 12. Analiza danych

  Nasze strony internetowe i e-maile mogą zawierać sygnalizatory sieci Web oraz znaczniki pikselowe lub inne narzędzia analizy danych, które pozwalają nam śledzić otrzymywanie korespondencji oraz liczyć użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę lub otworzyli otrzymaną od nas korespondencję. Możemy sumować Twoje informacje osobowe (takie jak historia transakcji) z informacjami osobowymi naszych klientów na zasadzie anonimowej (tj. po usunięciu identyfikatorów osobowych), aby uzyskać bardziej wnikliwą analizę statystyczną ogólnych schematów, pozwalającą na udoskonalanie naszych produktów i usług

  Jeśli Twoje informacje osobiste są całkowicie zanonimizowane, nie jest wymagana podstawa prawna, gdyż takie informacje nie stanowią już danych osobowych. Jeśli Twoje informacje osobiste nie są zanonimizowane, w naszym uzasadnionym interesie pozostaje ocena tych danych osobowych w celu upewnienia się, że dostarczane przez nas produkty i usługi odpowiadają potrzebom rynku.

 13. Cele marketingowe

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać do Ciebie komunikację marketingową przez e-mail lub telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób (w tym za pomocą kampanii w mediach społecznościowych), aby upewnić się, że pozostajesz na bieżąco z naszymi najnowszymi produktami i usługami. Jeśli będziemy wysyłać do Ciebie komunikację marketingową, będziemy to robić w oparciu o Twoją zgodę lub w naszym uzasadnionym interesie.

  Nie ujawnimy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym w celu zezwolenia na ich bezpośrednie działania marketingowe względem Ciebie.

 14. Wewnętrzne cele biznesowe i prowadzenie rejestrów

  Może zaistnieć potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych w wewnętrznych celach biznesowych oraz w celach związanych z prowadzeniem rejestrów. Takie przetwarzanie odbywa się w naszych uzasadnionych interesach i jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Może to obejmować dowolny rodzaj komunikacji, jaką z Tobą utrzymujemy w związku z usługami i produktami, których Ci dostarczamy oraz naszymi relacjami z Tobą. Będziemy również prowadzić rejestr, aby upewnić się, że wywiązujesz się ze swoich zobowiązań umownych na podstawie umowy zarządzającej naszymi relacjami z Tobą.

 15. Powiadomienia prawne

  Często prawo wymaga od nas, abyśmy powiadamiali Cię o zmianach w produktach lub usługach lub przepisach. Możemy być zmuszeni poinformować Cię o zmianach warunków lub specyfikacji naszych produktów lub usług. Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, aby móc wysyłać do Ciebie takie powiadomienia prawne. Będziesz otrzymywać od nas takie informacje, nawet jeśli zdecydujesz się nie wyrażać zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

 16. Restrukturyzacja korporacyjna

  Jeśli przejdziemy restrukturyzację korporacyjną lub jeśli część, bądź cała nasza firma zostanie przejęta przez podmiot trzeci, być może będziemy zmuszeni wykorzystać Twoje dane osobowe w związku z tą restrukturyzacją bądź przejęciem. Może to obejmować udostępnienie Twoich informacji w ramach dochodzeń lub oświadczeń dotyczących zachowania należytej staranności na mocy umów prawnych. Wykorzystanie Twoich danych w ten sposób jest w naszych uzasadnionych interesach, pod warunkiem zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi/regulacyjnymi wobec Ciebie.

 17. Bezpieczeństwo fizyczne

  Jeśli osobiście odwiedzisz którekolwiek z naszych biur lub nieruchomości, możemy korzystać w nich z systemu monitoringu CCTV, który zapisze Twój obraz ze względów bezpieczeństwa. Możemy również poprosić Cię o podanie danych kontaktowych, aby wpisać je do rejestru osób wchodzących na teren naszych biur danego dnia. Jest to procedura pozwalająca nam utrzymać bezpieczne środowisko pracy.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Spółka nie ujawni żadnych poufnych danych klienta stronom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji: (a) w zakresie, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami; (b) jeśli wystąpi obowiązek ujawnienia; (c) jeśli nasze uzasadnione interesy wymagają ujawnienia do wiadomości publicznej; lub (d) na Twoją prośbę lub z Twoją zgodą lub Podmiotom opisanym w niniejszej Polityce. Spółka dołoży wszelkich starań, aby takie ujawnienie informacji przebiegało na zasadzie „wiedzy koniecznej”, o ile organ regulacyjny nie wyda innej instrukcji. W takich okolicznościach Spółka poinformuje stronę trzecią o poufnym charakterze przekazanych informacji.

W ramach korzystania z Twoich danych osobowych w celach określonych powyżej, Spółka może ujawnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • członkom XM Group, co oznacza, że każda z naszych ostatecznych spółek holdingowych oraz ich spółek zależnych może otrzymać takie informacje;

 • w celach biznesowych naszym partnerom i usługodawcom, w tym podmiotom trzecim takim, jak dostawcy usług biznesowych i doradcy specjalistyczni, z którymi podpisaliśmy umowy na świadczenie usług administracyjnych, finansowych, prawnych, podatkowych, zapewnienia zgodności z przepisami, ubezpieczeniowych, badawczych i innych;

 • pośrednikom finansowym, z którymi pozostajemy w relacjach biznesowych;

 • podmiotom biznesowym, instytucjom kredytującym, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym, jak uzgodniono lub upoważniono na mocy prawa;

 • dostawcom usług płatniczych (payment service provider, PSP) i/lub instytucjom bankowym w związku z kwestiami dotyczącymi wpłat/wypłat na/z kont transakcyjnych posiadanych w Spółce i/lub w celu rozpoczęcia dochodzenia dotyczącego takich spraw (np. wpłaty od osób trzecich);

 • osobom upoważnionym przez Ciebie.

Jeśli Spółka ujawni Twoje dane osobowe podmiotom biznesowym, takim jak firmy obsługujące karty lub banki, w celu świadczenia usług wymaganych przez klientów, takie podmioty trzecie mogą przechowywać Twoje informacje, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych i innych obowiązków.

Co do zasady wymagamy, aby organizacje spoza XM Group, które pozyskują dane osobowe, uznały obowiązek poufności tych informacji, zobowiązały się do poszanowania prawa osób fizycznych do prywatności i stosowały się do wszystkich właściwych przepisów dotyczących ochrony danych oraz niniejszej Polityki Prywatności. Podmioty trzecie świadczące usługi, takie jak kredytowe agencje informacyjne (w stosownych przypadkach), mogą prowadzić rejestr wyszukiwań przeprowadzonych w naszym imieniu oraz korzystać ze szczegółów wyszukiwania, aby udzielać wsparcia innym spółkom przeprowadzającym wyszukiwania. Należy zauważyć, że wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez zewnętrzne podmioty trzecie działające jako administratorzy danych nie jest objęte niniejszą Polityką Prywatności i nie podlega naszym standardom i procedurom.

Klienci przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Spółka może co pewien czas analizować dane zgromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej / stron internetowych lub pozyskane w inny sposób, na przykład poprzez wypełnienie kwestionariuszy, dla celów statystycznych w celu usprawnienia działalności Spółki.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe wewnątrz lub poza Europejski Obszar Gospodarczy innym spółkom należącym do XM Group oraz usługodawcom (tj. podwykonawcom). W zakresie, w jakim przekazujemy Twoje informacje poza EOG, zapewniamy, że takie przeniesienie jest zgodne z prawem, oraz że podwykonawcy w państwach trzecich są zobowiązani do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych lub porównywalnych przepisów innych państw oraz do zapewnienia właściwych zabezpieczeń w zakresie przekazywania Twoich danych zgodnie z Artykułem 46 RODO. Jeśli przekazujemy dane podwykonawcom w USA, w niektórych przypadkach możemy opierać się na odpowiednich standardowych klauzulach umownych, wiążących regułach korporacyjnych lub innych mających zastosowanie ustaleniach zabezpieczających.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników XM Group działających wewnątrz lub poza EOG, którzy pracują dla nas, innej jednostki XM Group lub dla jednego z naszych dostawców. Pracownicy ci mogą być, między innymi, zaangażowani w realizację Twoich żądań, przetwarzanie Twoich danych płatniczych oraz świadczenie usług wsparcia. Podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. Spółka podejmie wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane traktowane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Informacje gromadzone podczas korzystania z naszych usług

Systemy śledzenia stosowane na stronie internetowej / stronach internetowych Spółki mogą gromadzić dane osobowe w celu optymalizacji usług świadczonych obecnym/potencjalnym klientom. Strona internetowa gromadzi informacje w następujące sposoby:

 • Informacje dotyczące urządzenia

  Dzięki identyfikacji urządzenia, z którego uzyskano dostęp do strony internetowej / stron internetowych Spółki, możemy zapewnić użytkownikowi najbardziej odpowiednią wersję naszej strony internetowej / stron internetowych.

 • Informacje z rejestrów

  Zapis pewnych zachowań na stronie internetowej umożliwia Spółce śledzenie działań użytkownika, a tym samym rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów.

 • Informacje dotyczące lokalizacji

  Wykorzystanie adresu IP użytkownika umożliwia nam dostosowanie do danej lokalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej w zależności od kraju użytkownika, a także ulepszenie funkcjonalności naszej strony internetowej / stron internetowych.

 • Pliki cookie

  Pliki cookie to pliki tekstowe z niewielką ilością danych przesyłane z naszej strony internetowej / stron internetowych do przeglądarki użytkownika i przechowywane na twardym dysku jego komputera. Pliki cookie umożliwiają nam zwiększenie skuteczności naszej strony internetowej / stron internetowych, udoskonalenie jej/ich funkcjonalności, śledzenie stron odsyłających (jeśli dotyczy) oraz ulepszanie naszych przyszłych kampanii reklamowych.

 • Przechowywanie lokalne

  W celu aktywacji konta transakcyjnego konieczne jest złożenie dokumentów weryfikacyjnych poprzez Strefę Inwestora Spółki. Dokumenty te są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego 128-bitowego połączenia SSL i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe z niewielką ilością danych przesyłane z naszej strony internetowej / stron internetowych do przeglądarki użytkownika i przechowywane na twardym dysku jego komputera podczas korzystania z naszej strony internetowej / stron internetowych, mogące zawierać unikatowy numer identyfikacyjny. Celem gromadzenia tych informacji jest zapewnienie bardziej odpowiedniego i efektywnego doświadczenia korzystania z naszej strony internetowej / stron internetowych, w tym prezentacja naszych stron internetowych zgodnie z potrzebami i preferencjami użytkownika.

Pliki cookie są stosowane na wielu stronach internetowych. Możesz dokonać wyboru, czy i jak będą akceptowane, poprzez zmianę ustawień i preferencji w swojej przeglądarce. Możesz nie uzyskać dostępu do niektórych części naszej strony internetowej / stron internetowych, jeżeli zdecydujesz się wyłączyć przyjmowanie plików cookie w przeglądarce, szczególnie w Strefie Inwestora Spółki oraz innych bezpiecznych sekcjach naszej strony internetowej / stron internetowych. Zalecamy w związku z tym włączenie akceptacji plików cookie, aby móc korzystać ze wszystkich naszych usług internetowych.

Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie w funkcjach remarketingu w celu umożliwienia nam dotarcia do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową / strony internetowe i wykazali zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Okresowo możemy korzystać z usług sprzedawców zewnętrznych, takich jak Google i AdRoll, aby wyświetlać dla Ciebie nasze reklamy w internecie w oparciu o Twoje wcześniejsze korzystanie z naszej strony internetowej / stron internetowych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z tej funkcji wykorzystania plików cookie, odwiedzając stronę Ustawień reklam Google oraz stronę rezygnacji DoubleClick, które są następnie aktualizowane.

Spółka korzysta z plików cookie identyfikacji sesji oraz trwałych plików cookie. Pliki cookie identyfikacji sesji wygasają po określonym czasie lub po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają na twardym dysku przez dłuższy czas. Trwałe pliki cookie można usunąć postępując według instrukcji zawartych w pliku „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej polityki dotyczącej plików cookie i sposobu ich działania, przeczytaj naszą Politykę Cookies dostępną tutaj.

Jak uzyskujemy Twoją zgodę

W przypadkach, gdy wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga Twojej zgody, zostanie ona dostarczona zgodnie z wyraźnymi pisemnymi warunkami, które regulują nasze relacje biznesowe (dostępne na naszej stronie internetowej / stronach internetowych, ze zmianami co pewien czas), lub inną umową, którą zawarliśmy z Tobą, lub jak określono w naszej komunikacji z Tobą.

Jeśli Twoją zgodę przyjmujemy za podstawę prawną do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Przechowywanie Twoich danych osobowych i okres przechowywania

Ochrona prywatności Twoich danych jest dla nas priorytetem, bez względu na to, czy kontaktujesz się z nami osobiście, telefonicznie, mailowo, przez internet czy inne medium elektroniczne. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak pozostaniemy z Tobą w relacjach biznesowych, w formie połączenia bezpiecznych komputerowych baz danych i papierowej dokumentacji oraz innych rejestrów i zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby chronić przechowywane informacje przed niewłaściwym użyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, modyfikacją i ujawnieniem.

Kiedy uznamy, że dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone, usuniemy wszelkie szczegóły identyfikacyjne lub zniszczymy zapisy w bezpieczny sposób. Jednakże, możemy potrzebować zachować rejestry danych przez znaczący okres czasu. Na przykład, podlegamy przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które zobowiązują nas do przechowywania przez okres pięciu (5) lat po zakończeniu relacji biznesowych z Tobą następującej dokumentacji:

 • kopia dokumentów użytych w celu spełnienia zobowiązań należytej staranności wobec klienta;

 • zapisy transakcji przeprowadzonych z Tobą oraz dowody potwierdzające Twoją relację z nami.

Ponadto dane osobowe, które przechowujemy w formie zarejestrowanej komunikacji przeprowadzonej telefonicznie, elektronicznie, osobiście lub w inny sposób, będą przechowywane zgodnie z lokalnymi wymogami regulacyjnymi (tj. 5 at po zakończeniu relacji biznesowych z Tobą lub dłużej w uzasadnionych interesach (takich jak rozstrzyganie sporu). Jeśli zrezygnowałeś/-aś z otrzymywania komunikacji marketingowej, będziemy przechowywać Twoje dane na liście wykluczeń, aby wiedzieć, że nie chcesz otrzymywać takiej komunikacji.

Możemy przechowywać Twoje dane przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli nie będziemy mogli wykasować ich z powodów prawnych, regulacyjnych lub technicznych.

Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Prawa, które mogą Ci przysługiwać w związku z przechowywanymi przez nas Twoimi danymi osobowymi, zostały określone poniżej. Możesz skorzystać z tych praw, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres dpo@trading-point.com.

Informacje i dostęp

Jeśli poprosisz nas o taką informację, potwierdzimy, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz które z nich przetwarzamy. Jeżeli o to zawnioskujesz, dostarczymy Ci kopię tych danych osobowych (razem z innymi szczegółami) w terminie trzydziestu (30) dni od daty złożenia wniosku. Jeśli zażądasz dodatkowych kopii, możemy pobrać za tę usługę opłatę administracyjną w uzasadnionej wysokości.

Sprostowanie

Jest dla nas ważne, aby Twoje dane osobowe były aktualne. Podejmiemy wszelkie odpowiednie kroki, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe pozostają dokładne, kompletne i aktualne. Jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich sprostowania. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, powiadomimy je o sprostowanium w przypadkach, kiedy będzie to możliwe. Jeśli zgłosisz taką prośbę oraz jeśli będzie to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię także o tym, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe, umożliwiając Ci bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

Możesz poinformować Spółkę w dowolnym momencie, że Twoje dane osobowe uległy zmianie, wysyłając do nas e-mail na adres support@trading-point.com. Spółka dokona wówczas zmian danych osobowych zgodnie z podanymi instrukcjami. W celu złożenia takiego wniosku w niektórych przypadkach może zajść potrzeba dostarczenia potwierdzających to dokumentów, tj. danych osobowych, do przechowywania których jesteśmy zobowiązani ze względów regulacyjnych lub prawnych.

Usunięcie

Możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład, jeśli ich już nie potrzebujemy lub jeśli wycofasz swoją zgodę (jeśli dotyczy), pod warunkiem, że nie mamy prawnego obowiązku zachowania tych danych. Taka prośba będzie podlegać wszelkim ograniczeniom przechowywania, których musimy przestrzegać zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami, oraz sekcji „Przechowywanie Twoich danych osobowych i okres przechowywania”. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, powiadomimy je o ich usunięciu w sytuacjach, kiedy będzie to możliwe. Jeśli zgłosisz taką prośbę, kiedy jest to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię o tym, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe, umożliwiając Ci bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

Ograniczenia w przetwarzaniu

Możesz zażądać od nas ‘zablokowania’ lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład, jeśli zakwestionujesz dokładność tych danych lub sprzeciwisz się przetwarzaniu ich przez nas. Nie powstrzyma nas to od przechowywania Twoich danych osobowych. Poinformujemy Cię, zanim zdecydujemy nie zgodzić się z żądanym ograniczeniem. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, powiadomimy je o tym ograniczeniu, jeśli będzie to możliwe. Jeśli zgłosisz taką prośbę oraz jeśli będzie to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię także o tym, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe, umożliwiając Ci bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

Przenoszenie danych

Na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (679/2016) masz prawo, w pewnych okolicznościach, uzyskać dane osobowe, które nam dostarczyłeś/-aś (w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym, odczytywalnym maszynowo formacie) i wykorzystać je ponownie w innym miejscu lub poprosić nas o przeniesienie tych danych do wskazanego przez Ciebie podmiotu trzeciego.

Sprzeciw

Możesz zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, co uczynimy, jeśli:

 • polegamy na własnych lub cudzych uzasadnionych interesach, aby przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, w których możemy przedstawić przekonujące argumenty prawne do ich przetwarzania;

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego; lub

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach badawczych, chyba że mamy podstawy przypuszczać, że takie przetwarzanie jest niezbędne lub rozsądne w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym (na przykład przez organ regulacyjny lub organ ścigania).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jeśli podjęliśmy decyzję na Twój temat jedynie w oparciu o zautomatyzowany proces (np. poprzez automatyczne profilowanie), co wpływa na Twoją możliwość korzystania z naszych usług lub ma na Ciebie inny znaczący wpływ, możesz poprosić o niepodleganie takim decyzjom, chyba że zademonstrujemy, że taka decyzja jest konieczna do zawarcia bądź wykonywania umowy zawartej między nami. Jednak nawet w takim przypadku możesz zakwestionować taką decyzję i zażądać interwencji ludzkiej. Możemy nie być w stanie dostarczać Ci naszych usług i produktów, jeśli wyrazimy zgodę na takie żądanie (tj. zakończymy naszą relację biznesową z Tobą).

Opcja rezygnacji z gromadzenia Twoich danych osobowych

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych, musisz poinformować o tym Spółkę, wysyłając do nas e-mail na adres dpo@trading-point.com. W takim przypadku możemy nie być w stanie dostarczać zleconych przez Ciebie informacji, usług i/lub produktów, przy czym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe naszego Inspektora ochrony danych:

Adres e-mail: dpo@trading-point.com

Adres: 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus


Jeżeli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, możesz skontaktować się z naszym brytyjskim przedstawicielem:

Trading Point of Financial Instruments UK Ltd

Adres e-mail: ukrep@trading.com

Adres: Citypoint Building, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT

Zastrzeżenia prawne

Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z zasadami i przepisami oraz, gdy Spółka uzna, że ujawnienie ich jest niezbędne w celu ochrony naszych praw i/lub stosowania się do wszelkich postępowań, postanowień sądowych, procesów prawnych wytoczonych przeciwko lub przez rządowe, międzyrządowe lub inne organy regulacyjne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub utratę danych osobowych i/lub inne uchybienia na stronie internetowej/stronach internetowych Spółki, do których Spółka nie ma dostępu lub nad którymi nie ma kontroli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieuprawnione użycie danych osobowych na skutek niewłaściwego użycia lub zgubienia haseł, zaniedbania lub złośliwych interwencji i/lub innych uchybień spowodowanych Twoimi działaniami lub działaniami osoby upoważnionej przez Ciebie (bez względu na to, czy takie upoważnienie jest dozwolone przez warunki naszej relacji prawnej z Tobą, czy nie).

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Nasza Polityka Prywatności jest weryfikowana, jeśli zaistnieje taka potrzeba, w celu uwzględnienia nowych przepisów i technologii, zmian w naszych działaniach operacyjnych i praktykach oraz, aby zapewnić jej adekwatność do zmieniającego się środowiska.

Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę Prywatności, opublikujemy te zmiany w niniejszym oświadczeniu o Polityce Prywatności oraz w innych miejscach, które uznamy za stosowne, abyś był/-a świadomy/-a, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich (ewentualnych) okolicznościach je ujawniamy.

Jeśli chcesz złożyć reklamację

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące któregokolwiek aspektu naszych praktyk ochrony prywatności, możesz złożyć reklamację. Zajmiemy się nią bezzwłocznie. Aby złożyć reklamację, wyślij do nas e-mail na adres complaints@trading-point.com.

Jeżeli nasza odpowiedź nie okaże się zadowalająca, masz prawo złożyć skargę do naszego organu nadzorczego, urzędu Komisarza ochrony danych osobowych („Komisarz”). Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, uzyskasz na stronie internetowej Komisarza pod adresem http://www.dataprotection.gov.cy lub dzwoniąc pod numer telefonu +357 22818456.

Jak się z nami skontaktować

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, wyślij do nas e-mail na adres support@trading-point.com lub dpo@trading-point.com.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.