Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Βραδυνές Θέσεις

Βραδυνές Θέσεις

Ανταγωνιστικές τιμές επιτοκίων

Διαφανείς τιμές επιτοκίων

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 10 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδύστε σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, ενεργειακά προϊόντα, δείκτες μετοχών και θεματικούς δείκτες με την XM.

Διατήρηση ανοιχτών θέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας

Οι θέσεις που διατηρούνται ανοιχτές κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να χρεωθούν με τόκο μετακύλισης. Στην περίπτωση των νομισματικών χρηματοοικονομικών μέσων, το ποσό που πιστώνεται ή χρεώνεται εξαρτάται τόσο από την υφιστάμενη θέση (δηλ. το αν πρόκειται για θέση αγοράς ή πώλησης), όσο και από τις διαφορές μεταξύ των επιτοκίων των δύο νομισμάτων που τελούν υπό διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση των μετοχών και των δεικτών μετοχών, το ποσό που πιστώνεται ή χρεώνεται εξαρτάται από το εάν η υφιστάμενη θέση είναι θέση πώλησης ή αγοράς.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι o τόκος μετακύλισης εφαρμόζεται μόνο σε τίτλους άμεσης ρευστοποίησης (cash). Στην περίπτωση των τίτλων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), οι οποίοι έχουν ημερομηνία λήξης, δεν υπάρχουν βραδινές χρεώσεις.

Σχετικά με την μετακύληση (rollover)

Rollover είναι η διαδικασία παράτασης της ημερομηνίας διακανονισμού (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να διακανονιστεί μια εκτελεσθείσα συναλλαγή) μιας ανοιχτής θέσης.

Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται το περιθώριο ως μέθοδος διαπραγμάτευσης, δεν υπάρχει φυσική παράδοση και έτσι όλες οι ανοιχτές θέσεις πρέπει να κλείνουν καθημερινά στο τέλος της ημέρας (22:00 GMT) και να ανοίγουν εκ νέου την επόμενη ημέρα συναλλαγών. Συνεπώς, αυτό μεταθέτει τον διακανονισμό κατά μία ακόμη ημέρα συναλλαγών. Αυτή η στρατηγική ονομάζεται μετακύλιση (rollover).

H μετακύλιση rollover συμφωνείται μέσω μιας σύμβασης ανταλλαγής η οποία συνεπάγεται κάποιο κόστος ή κέρδος για τους επενδυτές. H XM δεν κλείνει και ανοίγει εκ νέου τις θέσεις, αλλά απλώς χρεώνει ή πιστώνει τους λογαριασμούς συναλλαγών για τις θέσεις που διατηρήθηκαν ανοικτές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάλογα με τα τρέχοντα επιτόκια.

Πολιτική μετακύλισης της XM

Η XM χρεώνει ή πιστώνει τους λογαριασμούς των πελατών και χειρίζεται τον τόκο μετακύλισης με ανταγωνιστικά επιτόκια για όλες τις θέσεις που διατηρούνται ανοιχτές μετά τις 22:00 GMT, την καταληκτική ώρα (cutoff time) των τραπεζών για την πίστωση καταθέσεων.

Μολονότι δεν υπάρχει μετακύλιση τα Σάββατα και τις Κυριακές που οι αγορές είναι κλειστές, οι τράπεζες εξακολουθούν να υπολογίζουν τόκο για κάθε θέση που διατηρείται ανοιχτή κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Για να ισοσταθμίσει αυτό το χρονικό κενό, η XM εφαρμόζει 3ήμερη χρέωση μετακύλισης τις Τετάρτες για το forex και τα μέταλλα spot (χρυσό και ασήμι) και τις Παρασκευές για τα CFD σε δείκτες cash, ενεργειακά προϊόντα cash και μετοχές.

Υπολογισμός μετακύλησης (Rollover)

Για το forex και τα μέταλλα spot (χρυσός και ασήμι)

Τα επιτόκια μετακύλισης για θέσεις σε νομισματικά μέσα και μέταλλα spot χρεώνονται με το επιτόκιο tom-next (δηλ. της επόμενης και της μεθεπόμενης ημέρας), συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης της XM για τη διατήρηση θέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα επιτόκια tom-next, δεν καθορίζονται από την XM αλλά εξάγονται από τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων των δύο νομισμάτων της υφιστάμενης θέσης.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι πραγματοποιείτε συναλλαγή στο USDJPY και τα επιτόκια tom-next έχουν ως εξής:
+0,5% για θέση αγοράς
-1,5% για θέση πώλησης
Στο σενάριο αυτό, τα επιτόκια στις ΗΠΑ είναι υψηλότερα από ό,τι στην Ιαπωνία, Μια θέση αγοράς στο νομισματικό ζεύγος η οποία διατηρείται ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα λάμβανε +0,5% - την προσαύξηση της XM.
Αντιστρόφως, για θέση πώλησης ο υπολογισμός είναι -1,5% - την προσαύξηση της XM.

Γενικότερα, ο υπολογισμός έχει ως εξής:

Μέγεθος συναλλαγής X (+/- επιτόκιο tom-next – την προσαύξηση της XM)*

Εδώ, το πρόσημο +/- εξαρτάται από τις διαφορές μεταξύ των επιτοκίων των δύο νομισμάτων ενός δεδομένου ζεύγους.

*Tο ποσό εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες του νομίσματος αποτίμησης.

Για τις μετοχές και τους δείκτες μετοχών

Τα επιτόκια μετακύλισης για θέσεις σε μετοχές και δείκτες μετοχών καθορίζονται από το υποκείμενο διατραπεζικό επιτόκιο της μετοχής ή του δείκτη (για παράδειγμα, για έναν τίτλο εισηγμένο σε χρηματιστήριο της Αυστραλίας, αυτό θα ήταν το επιτόκιο που χρεώνουν μεταξύ τους οι αυστραλιανές τράπεζες για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια), συν/μείον την προσαύξηση της XM σε θέσεις αγοράς και πώλησης αντίστοιχα.

Παράδειγμα:

Αν υποθέσουμε ότι διαπραγματεύεστε τη μετοχή της Unilever (μετοχή εισηγμένη σε χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου) και ότι το βραχυπρόθεσμο διατραπεζικό επιτόκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 1,5% κατ' έτος, για μια θέση αγοράς που διατηρείτε ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο υπολογισμός έχει ως εξής:
-1,5%/365 – την ημερήσια προσαύξηση της XM
Αντιστρόφως, ο υπολογισμός για θέση πώλησης είναι +1,5%/365 – την ημερήσια προσαύξηση της XM.

Γενικότερα, ο υπολογισμός έχει ως εξής (με τα ημερήσια επιτόκια που εμφανίζονται παρακάτω):

Μέγεθος συναλλαγής X τιμή κλεισίματος X (+/- βραχυπρόθεσμο διατραπεζικό επιτόκιο – την προσαύξηση της XM)

Εδώ, το πρόσημο +/- εξαρτάται από το εάν η υφιστάμενη θέση στο χρηματοοικονομικό μέσο είναι θέση πώλησης ή αγοράς.

Κράτηση Rollover

Η χρονική στιγμή 22:00 GMT θεωρείται η αρχή και το τέλος μιας ημέρας συναλλαγών. Οι τυχόν θέσεις που εξακολουθούν να είναι ανοικτές στις 22:00 GMT υπόκεινται σε μετακύλιση και θα διατηρηθούν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι θέσεις που ανοίγουν στις 22:01 δεν υπόκεινται σε μετακύλιση μέχρι την επόμενη μέρα, αλλά αν ανοίξετε μια θέση στις 21:59, θα πραγματοποιηθεί μετακύλιση στις 22:00 GMT. Για κάθε θέση που είναι ανοιχτή στις 22:00 GMT η πίστωση ή η χρέωση θα εμφανιστεί στον λογαριασμό σας μέσα σε 1 ώρα.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.