Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Ως μέρος των καθημερινών επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, χρειάζεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες μας, προκειμένου να τους παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους όταν παρέχουμε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και όταν τους παρέχουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Η διαφύλαξη του απορρήτου σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς και η πολιτική μας είναι να διαφυλάττουμε και να σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και τo προσωπικό απόρρητο των ατόμων. Αυτή η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Trading Point of Financial Instruments Ltd (η «Εταιρεία» ή η «XM») συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς ή από κάποιον τρίτο σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε μέσω της χρήσης σας των υπηρεσιών μας ή/και της ιστοσελίδας μας (πχ www.xm.com) ή/και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών ιστοσελίδων και εφαρμογών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Περιοχή Μελών της Εταιρείας. Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας ενημερώνει επίσης για τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνει υπόψη τυχόν νέες υποχρεώσεις και τεχνολογίες, αλλαγές στις επιχειρηματικές λειτουργίες και τις πρακτικές μας, καθώς και ότι συμβαδίζει με το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον. Οι όποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε θα διέπονται από την πιο πρόσφατή μας Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν είστε ή υπήρξατε κατά το παρελθόν υπάλληλος της Εταιρείας, υποψήφιος για εργασία, εξωτερικός συνεργάτης της Εταιρείας ή τρίτος πάροχος υπηρεσιών, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με τη σύμβαση εργασίας ή τη συμβασιακή σχέση σας, κατά περίπτωση.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται για τις ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει η XM όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών / υποψήφιων πελατών της, των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, των υποψηφίων για εργασία και των τωρινών ή πρώην υπαλλήλων της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εφαρμόζεται για ιστοσελίδες οι οποίες είναι υπό τη διαχείριση άλλων οργανισμών ή/και άλλων τρίτων.

Ποιοι είμαστε

Η Trading Point of Financial Instruments Ltd είναι αδειοδοτημένη Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό αδείας 120/10 και καταστατική έδρα στη διεύθυνση 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Η Trading Point of Financial Instruments Ltd είναι μέλος του ομίλου XM Group. Κάθε οντότητα του ομίλου XM Group έχει τη δική της ξεχωριστική Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι οντότητες αυτές λειτουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες και ως εκ τούτου, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς αυτές οι οντότητες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες τους.

Διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας πληροφοριών και προστασία του προσωπικού σας απορρήτου

Η Εταιρεία σέβεται το προσωπικό απόρρητο των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες της) και ως εκ τούτου έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόζει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων ή υποψήφιων πελατών της, των αιτούντων εργασία και των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών / υποψήφιων πελατών της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Διαθέτουμε τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν ασφαλείς ανά πάσα στιγμή. Εκπαιδεύουμε τακτικά και ευαισθητοποιούμε όλους τους υπαλλήλους μας στη σημασία της διατήρησης, της διαφύλαξης και του σεβασμού των προσωπικών πληροφοριών σας και του προσωπικού απορρήτου σας. Αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις του προσωπικού απορρήτου των ατόμων πολύ σοβαρά και έχουμε προβλέψει σχετικά με αυτό την επιβολή κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης αν χρειαστεί. Έχουμε ορίσει επίσης Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Εταιρεία μας διαχειρίζεται/επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες συμμορφούμενη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως χρήστης της ιστοσελίδας (ή των ιστοσελίδων) της Εταιρείας ή/και των υπηρεσιών της, χαρακτηρίζονται ως καταγεγραμμένες πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις καταγεγραμμένες πληροφορίες σας αφότου συνδεθείτε στην Περιοχή Μελών εισάγοντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό της επιλογής σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη το να εξασφαλίσετε ότι μόνο εσείς γνωρίζετε τον κωδικό σας και το να μην τον αποκαλύψετε σε κανέναν άλλον. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Εταιρεία μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL 128-bit και έτσι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζονται μη εξουσιοδοτημένα άτομα από το να βλέπουν αυτές τις πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία και που δεν χαρακτηρίζονται ως καταγεγραμμένες πληροφορίες φυλάσσονται επίσης σε ασφαλή τοποθεσία, προσβάσιμες από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού.

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι πάντα απόλυτα ασφαλής, αλλά η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας σημαντικές προφυλάξεις. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα εφαρμόσουμε διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό σε μας, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε και να μας υποβάλετε το έντυπο της αίτησης με τις απαιτούμενες πληροφορίες. Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου θα σας ζητηθεί να αποκαλύψετε κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου η Εταιρεία να μπορέσει να αξιολογήσει την αίτησή σας και να συμμορφωθεί με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Οι πληροφορίες που υποβάλλετε μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία με σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τις υπηρεσίες της.

Οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας (πχ διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, φαξ κλπ)

 • ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, φύλο, ιθαγένεια

 • πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και την περιουσία σας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών που αφορούν την προέλευση των κεφαλαίων σας, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, δηλώσεις συναλλαγών, πληροφορίες που συνδέονται με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) και τη νομοθεσία FATCA, καθώς και οικονομικές καταστάσεις

 • υπόλοιπα λογαριασμών συναλλαγών, δραστηριότητα συναλλαγών, τα ερωτήματά σας και τις απαντήσεις μας

 • πληροφορίες σχετικά με το εάν ασκείτε κάποιο εξέχον δημόσιο λειτούργημα (πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο)

 • στοιχεία επαγγέλματος και απασχόλησης

 • δεδομένα πιστοποίησης ταυτότητας (πχ υπογραφή)

 • δεδομένα τοποθεσίας

 • επιδόσεις, γνώσεις και εμπειρία στις συναλλαγές

 • πληροφορίες επαλήθευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως διαβατήριο ή άδεια οδήγησης (στα παραδείγματα περιλαμβάνονται επίσης γενικές πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς από δημόσια αρχεία ή από άλλες οντότητες που δεν συνεργάζονται με μας). Επιπλέον, μπορεί να συλλέξουμε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων, όπως αριθμούς ταυτότητας ή/και αριθμούς διαβατηρίου ή φορολογικού μητρώου

 • οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρησιμοποιούνται συνήθως για την ταυτοποίησή σας και αφορούν την εμπειρία πραγματοποίησης συναλλαγών σας που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς

 • δραστηριότητα και κίνηση στην ιστοσελίδα.

Aποκτούμε αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους μέσω της χρήσης σας των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τις ιστοσελίδες μας, των εφαρμογών μας, των αιτήσεων για το άνοιγμα λογαριασμού, των εντύπων εγγραφής για άνοιγμα λογαριασμού demo, των εντύπων δήλωσης συμμετοχής στα διαδικτυακά μας σεμινάρια, της εγγραφής σας σε ενημερωτικά δελτία και από πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων επικοινωνιών στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως μέσω πηγών που είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Διατηρούμε επίσης αρχεία της επενδυτικής συμπεριφοράς σας, συμπεριλαμβανομένων αρχείων όσον αφορά τα εξής:

 • τα προϊόντα στα οποία πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας και την απόδοσή τους

 • δεδομένα ιστορικού σχετικά με τις συναλλαγές και τις επενδύσεις που έχετε πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της επένδυσης

 • την προτίμησή σας για ορισμένους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας γνωστοποιήσετε εθελοντικά άλλες προσωπικές σας πληροφορίες (για παράδειγμα μέσω έρευνας αγοράς ή μέσω δημοσκόπησης).

Εάν επιλέξετε να μη μας γνωστοποιήσετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παράσχουμε το ζητούμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Eνδέχεται να καταγράψουμε οποιαδήποτε επικοινωνία, ηλεκτρονική, τηλεφωνική, προσωπική ή άλλου τύπου, την οποία έχουμε μαζί σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και την επιχειρηματική μας σχέση με εσάς. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία μας και απόδειξη της επικοινωνίας μεταξύ μας. Αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες μπορεί να καταγράφονται χωρίς τη χρήση προειδοποιητικού ήχου ή οποιασδήποτε άλλης ειδοποίησης. Επιπλέον, εάν επισκεφθείτε κάποιο από τα γραφεία ή τις εγκαταστάσεις μας, ενδέχεται να διαθέτουμε κλειστό τηλεοπτικό κύκλωμα που θα καταγράψει την εικόνα σας.

Μη ζητηθείσες προσωπικές πληροφορίες

Στην περίπτωση που λάβουμε προσωπικές πληροφορίες για ένα άτομο, τις οποίες δεν έχουμε ζητήσει και δεν απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τις πληροφορίες αυτές (υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και λογικό να το πράξουμε).

Στην XM χρησιμοποιούμε το YouTube για τη φιλοξενία, τη διανομή και την εμφάνιση των εταιρικών μας βίντεο καθώς και ειδήσεων σχετικών με την αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους Όρους χρήσης της υπηρεσίας του YouTube και την Πολιτική απορρήτου της Google.

Υποψήφιοι για εργασία

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε φακέλους προσωπικού ή στα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας. Έχουμε χωριστή σύμβαση εχεμύθειας εργαζομένου για τους εργαζόμενους, η οποία θα σας δοθεί με την πρόσληψή σας. Η Εταιρεία μπορεί να διακρατά τους παρακάτω τύπους δεδομένων, κατά περίπτωση, για τα σχετικά άτομα:

 • όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα, ημερομηνία γέννησης, διευθύνσεις email, φύλο, οικογενειακή κατάσταση κλπ

 • βιογραφικά σημειώματα και λοιπές πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την πρόσληψη

 • συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες

 • Eθνικοί Αριθμοί Ασφαλισμένων

 • δεδομένα ποινικής καταδίκης

 • τίτλος εργασίας, περιγραφή εργασίας και βαθμίδες αποδοχών

 • ζητήματα διαγωγής όπως επιστολές επίπληξης και πειθαρχικές διαδικασίες

 • εσωτερικές πληροφορίες απόδοσης

 • ιατρικό ιστορικό / ιστορικό υγείας

 • φορολογικοί κωδικοί

 • όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης

 • στοιχεία κατάρτισης.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικές πληροφορίες τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες για την πρόσληψη.

Εάν η έκβαση της αίτησής σας για εργασία δεν είναι επιτυχής, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που προκύψουν άλλες θέσεις εργασίας στην Εταιρεία για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση. Έχετε το ελεύθερο να μην παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν θα υπάρξουν συνέπειες για τη μη παραχώρηση.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών και σκοποί

Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επί των εξής βάσεων και για τους εξής σκοπούς:

 1. Εκτέλεση συμβολαίου

  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με γνώμονα τη συμβασιακή σχέση μας με τους πελάτες μας (πχ για την εκτέλεση των συμβασιακών υποχρεώσεών μας). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τις διαδικασίες ένταξης/αποδοχής των πελατών μας.

  Με βάση τα παραπάνω, χρειάζεται να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προκειμένου να σας δεχτούμε ως πελάτη μας και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον λογαριασμό συναλλαγών που διατηρείτε σε μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε από εμάς την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πιστωτικών ελέγχων ή ελέγχων ταυτότητας από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας. Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας είναι απαραίτητη ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είστε, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να συμμορφωνόμαστε με ορισμένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις περί ταυτοποίησης του πελάτη (KYC) και περί δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

 2. Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

  Yπάρχουν διάφορες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους στους οποίους είμαστε υποκείμενοι, καθώς και συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις (πχ νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νόμοι περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εταιρικοί νόμοι, νόμοι περί προσωπικού απορρήτου και φορολογικοί νόμοι). Υπάρχουν επίσης διάφορες εποπτικές αρχές στων οποίων τους νόμους και τους κανονισμούς υπαγόμαστε. Αυτές οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μας επιβάλλουν κάποιες απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για πιστωτικούς ελέγχους, επαλήθευση ταυτότητας, επεξεργασία πληρωμών, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, με φορολογικό νόμο ή άλλες υποχρεώσεις αναφοράς και ελέγχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  Oι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν σε διάφορες χρονικές στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης/αποδοχής πελατών, των πληρωμών και των συστημικών ελέγχων για τη διαχείριση του κινδύνου.

 3. Για τους σκοπούς της διαφύλαξης έννομων συμφερόντων

  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτοι. Έννομο συμφέρον αποτελεί η ύπαρξη επιχειρηματικού ή εμπορικού λόγου να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να στρέφεται αδίκως ενάντια σε αυτό που είναι το σωστό και το καλύτερο για σας. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • την έγερση νομικών αξιώσεων και την προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών

  • τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε ώστε να προβλέψουμε για την ασφάλεια του συστήματος πληροφορικής της Εταιρείας, για την πρόληψη πιθανών εγκληματικών ενεργειών, για την ασφάλεια των περιουσιακών μας στοιχείων, για τους ελέγχους εισόδου και τα μέτρα κατά της παράνομης εισόδου στις εγκαταστάσεις μας

  • την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (πχ στις εγκαταστάσεις μας για λόγους ασφαλείας)

  • τα μέτρα για τη διαχείριση της επιχείρησης και την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  • την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων εντός του ομίλου XM Group με σκοπό την επικαιροποίηση/επαλήθευση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

  • τη διαχείριση του κινδύνου.

 4. Έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας

  Η αποθήκευση και η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (εκτός από τους λόγους που περιγράφονται ή υπονοούνται στην παρούσα πολιτική, όταν δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η όποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν την παραλαβή του αιτήματος ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δεν θα επηρεαστεί.

 5. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υπηρεσιών/προϊόντων μας για τους πελάτες

 6. Για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να επανεξετάζουμε τις ανάγκες σας σε συνεχή βάση

  Αφότου ανοίξετε με επιτυχία λογαριασμό συναλλαγών σε εμάς ή εγγραφείτε σε μια ενημέρωση ή ένα διαδικτυακό σεμινάριο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας και για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας. Αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας το να διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε βέλτιστα προϊόντα και υπηρεσίες και έτσι ενδέχεται να επανεξετάζουμε περιοδικά τις ανάγκες σας προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι επωφελείστε από τα βέλτιστα το δυνατόν προϊόντα και υπηρεσίες μας.

 7. Για να μας βοηθήσουν να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και να σχεδιάζουμε και να προωθούμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες

  Ενδέχεται, κατά καιρούς, να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της χρήσης σας των υπηρεσιών μας ή/και μέσω δημοσκοπήσεων πελατών για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να διασφαλίζουμε τα υψηλότερα πρότυπα όταν σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

  Παρακολουθούμε τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας κάθε φορά που την προσπελάζετε και τα δεδομένα που προκύπτουν μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε αποτελεσματικότερη υποστήριξη αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Σας επισημαίνουμε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

 8. Για την κατάρτιση του προφίλ σας

  Ενδέχεται κατά καιρούς να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της χρήσης σας των υπηρεσιών μας ή/και μέσω δημοσκοπήσεων που απευθύνονται στους πελάτες μας, για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα πρότυπα όταν σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

 9. Για τη διερεύνηση ή την επίλυση ερωτημάτων ή διαφορών

  Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς για τη διερεύνηση ζητημάτων ή/και την επίλυση διαφορών μαζί σας, καθώς αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να διασφαλίζουμε ότι τα ζητήματα ή/και οι διαφορές διερευνώνται και επιλύονται εγκαίρως και αποτελεσματικά.

 10. Για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, με δικαστικές αποφάσεις, με άλλες δικαστικές διαδικασίες ή με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εποπτικών αρχών στις οποίες υπαγόμαστε

  Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για λόγους συμμόρφωσής μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με δικαστικές αποφάσεις ή άλλες δικαστικές διαδικασίες ή με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εποπτικής αρχής στην οποία υπαγόμαστε. Αυτό το κάνουμε όχι μόνο για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας αλλά και επειδή μπορεί να αποτελεί και έννομο συμφέρον μας να το πράξουμε.

 11. Για να σας στέλνουμε ερωτηματολόγια δημοσκοπήσεων

  Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας στέλνουμε ερωτηματολόγια δημοσκοπήσεων ως μέρος της διαδικασίας ανατροφοδότησης από τους πελάτες μας. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να σας ζητάμε αυτήν την ανατροφοδότηση προκειμένου να προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, ενδέχεται κατά καιρούς να σας ζητήσουμε επίσης να συμμετάσχετε και σε άλλες έρευνες και σε περίπτωση που συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις έρευνες, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπκές πληροφορίες που συλλέγουμε ως μέρος αυτής της έρευνας. Όλες οι απαντήσεις σε οποιαδήποτε έρευνα στέλνουμε είτε για ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας είτε για άλλον λόγο, θα συναθροίζονται και θα αποπροσωποποιούνται πριν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τρίτους.

 12. Ανάλυση δεδομένων

  Οι σελίδες του ιστότοπου και τα μηνύματα email μας ενδέχεται να περιέχουν web beacons, pixel tags ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου τύπου εργαλεία ανάλυσης δεδομένων τα οποία μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την παραλαβή της αλληλογραφίας και να υπολογίζουμε τον αριθμό των χρηστών που έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας ή έχουν ανοίξει την αλληλογραφία μας. Μπορεί να συναθροίσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες (όπως το ιστορικό συναλλαγών) με τις προσωπικές πληροφορίες άλλων πελατών μας σε ανώνυμη βάση (δηλαδή αφού διαγράψουμε τα προσωπικά σας αναγνωριστικά), έτσι ώστε μέσα από την πιο σχολαστική στατιστική ανάλυση γενικών μοτίβων να μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

  Εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι απολύτως ανώνυμες, δεν απαιτείται νομική βάση, δεδομένου ότι οι πληροφορίες δεν θα συνιστούν πλέον προσωπικές πληροφορίες. Εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν είναι σε ανώνυμη μορφή, αποτελεί έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε συνεχώς αυτές τις προσωπικές πληροφορίες ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι συναφή με την αγορά.

 13. Για σκοπούς μάρκετινγκ

  Μπορεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας στέλνουμε επικοινωνίες διαφημιστικού περιεχομένου μέσω email, τηλεφώνου ή μέσω άλλων συμφωνημένων μορφών (συμπεριλαμβάνονται οι καμπάνιες σε κοινωνικά μέσα), προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι ενημερώνεστε πάντοτε για τα πιο πρόσφατα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που σας στείλουμε επικοινωνίες διαφημιστικού περιεχομένου, θα το κάνουμε είτε με τη συγκατάθεσή σας είτε αν αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον μας.

  Δεν θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε κανέναν τρίτο με σκοπό να του επιτρέψουμε να έρθει σε άμεση επαφή μαζί σας για διαφημιστικούς λόγους.

 14. Εσωτερικοί επιχειρηματικοί σκοποί και τήρηση αρχείων

  Μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για εσωτερικούς επιχειρηματικούς και ερευνητικούς σκοπούς καθώς και για σκοπούς τήρησης αρχείων. Η επεξεργασία αυτή εμπίπτει στο πεδίο των έννομων συμφέροντων μας και απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε επικοινωνίες έχουμε μαζί σας όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας παρέχουμε και τη σχέση μας μαζί σας. Θα τηρούμε επίσης αρχεία για να διασφαλίζουμε ότι συμμορφώνεστε με τις συμβασιακές υποχρεώσεις σας βάσει της συμφωνίας που διέπει τη σχέση μας με εσάς.

 15. Νομικές ειδοποιήσεις

  Συχνά ο νόμος απαιτεί από εμάς να σας ενημερώνουμε για ορισμένες αλλαγές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή νόμους. Μπορεί να χρειαστεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στους όρους ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας στέλνουμε αυτές τις νομικές ειδοποιήσεις. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες από εμάς, ακόμη και αν επιλέξετε να μη λαμβάνετε άμεσα από εμάς πληροφορίες διαφημιστικού περιεχομένου.

 16. Εταιρική αναδιάρθρωση

  Εάν προχωρήσουμε σε εταιρική αναδιάρθρωση ή εάν κάποιος τρίτος αποκτήσει μέρος ή oλόκληρη την επιχείρησή μας, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε σχέση με αυτήν την αναδιάρθρωση ή απόκτηση. Η χρήση αυτή μπορεί να συνεπάγεται την κοινοποίηση των πληροφοριών σας στο πλαίσιο ερευνών δέουσας επιμέλειας ή αποκαλύψεων βάσει νομικών συμφωνιών. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφωνόμαστε με οποιαδήποτε νομική/ρυθμιστική υποχρέωση έχουμε απέναντί σας.

 17. Φυσική ασφάλεια

  Eάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας ενδέχεται να καταγράψουμε την εικόνα σας στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασής μας για λόγους ασφαλείας. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε τα στοιχεία σας προκειμένου να τηρούμε αρχείο του ποιοι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις μας την όποια δεδομένη μέρα. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να πράξουμε τα παραπάνω προκειμένου να διατηρούμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας.

Αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών

Η Εταιρεία δεν θα αποκαλύψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες των πελατών της σε τρίτους, εκτός των εξής περιπτώσεων: (α) στον βαθμό που απαιτείται να το πράξει σύμφωνα με τους οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανόνες ή/και κανονισμούς (β) εάν έχει δημόσιο καθήκον να τις αποκαλύψει (γ) εάν τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας απαιτούν μια τέτοια αποκάλυψη (δ) κατόπιν αιτήματός σας ή με τη συγκατάθεσή σας ή στα άτομα που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί σε αυτές τις αποκαλύψεις με βάση την αρχή «ανάγκη γνώσης», εκτός και αν της ζητηθεί διαφορετικά από κάποια ρυθμιστική αρχή. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Εταιρεία θα ενημερώσει το τρίτο μέρος όσον αφορά την εμπιστευτική φύση αυτών των πληροφοριών.

Ως μέρος της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται παραπάνω, η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες στους εξής:

 • σε οποιαδήποτε μέλη του ομίλου XM Group, το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε από τις μητρικές εταιρείες συμμετοχών μας και οι αντίστοιχες θυγατρικές τους μπορεί να λάβουν αυτές τις πληροφορίες

 • στους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας για επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, όπως παρόχους επιχειρηματικών υπηρεσιών και ειδικών συμβούλων με τους οποίους είμαστε συμβεβλημένοι για να μας παρέχουν διοικητικές, χρηματοπιστωτικές, νομικές, φορολογικές, συμμορφωτικές, ασφαλιστικές, ερευνητικές ή άλλες υπηρεσίες

 • στους μεταπωλητές ΙΒ με τους οποίους διατηρούμε αμοιβαία επιχειρηματική σχέση

 • σε επιχειρήσεις, πιστωτικούς φορείς, δικαστήρια και ρυθμιστικές αρχές όπως έχει συμφωνηθεί ή εγκριθεί από το νόμο

 • σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) ή/και τραπεζικά ιδρύματα σε σχέση με θέματα που προκύπτουν όσον αφορά καταθέσεις ή αναλήψεις προς και από λογαριασμούς συναλλαγών που διατηρούνται στην Εταιρεία ή/και για την έναρξη έρευνας όσον αφορά τέτοια θέματα (πχ καταθέσεις από τρίτους)

 • σε οποιονδήποτε μας έχετε εξουσιοδοτήσει να το κάνουμε.

Εάν η Εταιρεία αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επιχειρήσεις όπως εταιρείες επεξεργασίας καρτών ή τράπεζες, αυτοί οι τρίτοι, προκειμένου να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που τους ζητούνται από τους πελάτες, ενδέχεται να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες σας ούτως ώστε να συμμορφωθούν με τις νομικές και άλλου χαρακτήρα υποχρεώσεις τους.

Σε γενικές γραμμές, ζητούμε από τους οργανισμούς εκτός του ομίλου XM Group οι οποίοι διαχειρίζονται ή αποκτούν προσωπικές πληροφορίες να αναγνωρίζουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών, να αναλαμβάνουν να σέβονται το δικαίωμα του κάθε ατόμου για την προστασία του προσωπικού του απορρήτου και να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών, όπως οι εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (εάν και όταν ισχύει), μπορούν να τηρούν αρχείο των οποιωνδήποτε αναζητήσεων εκτελούνται για λογαριασμό μας και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία της αναζήτησης για να βοηθήσουν άλλες εταιρείες να εκτελέσουν τις αναζητήσεις τους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εξωτερικούς τρίτους που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν υπόκειται στα πρότυπα και τις διαδικασίες μας για την προστασία του προσωπικού απορρήτου.

Οι πελάτες αποδέχονται και συναινούν στο ότι η Εταιρεία δύναται, κατά καιρούς, να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγει ενόσω επισκέπτεστε την ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες μας) ή με άλλα μέσα, όπως ερωτηματολόγια, για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιώσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε άλλες εταιρείες του ομίλου XM Group, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας). Εφόσον διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η διαβίβαση είναι νόμιμη και ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας δεδομένων ή με εφάμιλλους νόμους άλλων χωρών και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Εάν πραγματοποιήσουμε διαβιβάσεις δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στις ΗΠΑ, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βασιστούμε στις ισχύουσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες, στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή σε οποιεσδήποτε άλλες ισοδύναμες εφαρμοζόμενες συμφωνίες διαφύλαξης.

Με βάση τα παραπάνω, τις προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να τις επεξεργαστούν μέλη προσωπικού του ομίλου XM Group που ενεργούν εντός ή εκτός του ΕΟΧ και που εργάζονται για εμάς, για μια άλλη οντότητα του ομίλου XM Group ή για κάποιον από τους παρόχους υπηρεσιών μας. Αυτά τα μέλη προσωπικού μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, άτομα που απασχολούνται στη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, την επεξεργασία των στοιχείων των πληρωμών σας και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων συμφωνείτε όσον αφορά αυτήν τη διαβίβαση, φύλαξη και επεξεργασία. H Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μας

Τα συστήματα ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες) της Εταιρείας δύνανται να συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από εκεί στους πελάτες/υποψήφιους πελάτες. Η ιστοσελίδα συλλέγει πληροφορίες με τους εξής τρόπους:

 • Πληροφορίες συσκευής

  Αναγνωρίζοντας τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας (ή των ιστοσελίδων) της Εταιρείας, μπορούμε να σας παρέχουμε την πιο κατάλληλη έκδοση της ιστοσελίδας (ή των ιστοσελίδων) μας.

 • Πληροφορίες καταγραφής

  Η καταγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών στην ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να παρακολουθεί τη δράση του χρήστη κι έτσι να επιλύει τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.

 • Πληροφορίες τοποθεσίας

  Η χρησιμοποίηση της διεύθυνσης IP σας μας βοηθά να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, το οποίο σας παρέχουμε, με βάση τη χώρα σας και να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη σας στην ιστοσελίδα (ή στις ιστοσελίδες) μας.

 • Cookies

  Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μια μικρή ποσότητα δεδομένων, αποστέλλονται από την ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες μας) στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε την απόδοση της ιστοσελίδας (ή των ιστοσελίδων) μας και την εμπειρία των επισκεπτών του ιστοχώρου μας, να ανιχνεύουμε το άτομο που σας παρέπεμψε σε μας (εάν ισχύει) και να βελτιώνουμε τις μελλοντικές μας διαφημιστικές καμπάνιες.

 • Τοπική αποθήκευση

  Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας πρέπει να υποβάλετε έγγραφα επαλήθευσης μέσω της Περιοχής Μελών της εταιρείας. Τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται με ασφαλή σύνδεση 128-bit SSL και αποθηκεύονται σε ασφαλή τοποθεσία.

Cookies

Τα διαδικτυακά cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες) μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες) μας και μπορεί να περιλαμβάνουν έναν αριθμό ταυτοποίησης. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια πιο σχετική και αποτελεσματική εμπειρία στην ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες) μας, όπως την παρουσίαση των διαδικτυακών μας σελίδων ανάλογα με τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις σας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και μπορείτε να επιλέξετε αν και πώς θα γίνει αποδεκτό ένα cookie αλλάζοντας τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικά μέρη της ιστοσελίδας (ή των ιστοσελίδων) μας αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την αποδοχή του cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ιδιαιτέρως στην Περιοχή Μελών της Εταιρείας και σε άλλα ασφαλή μέρη της ιστοσελίδας (ή των ιστοσελίδων) μας. Σας συνιστούμε επομένως να ενεργοποιήσετε την αποδοχή των cookies προκειμένου να επωφεληθείτε από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookie για λειτουργίες επαναληπτικού μάρκετινγκ προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με χρήστες που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας και έδειξαν ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Κάποιες φορές, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες, όπως η Google και η AdRoll για να σας προβάλλουμε τις διαφημίσεις μας μέσω του διαδικτύου με γνώμονα την προηγούμενη χρήση σας της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων μας. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από αυτήν τη συγκεκριμένη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή επισκεπτόμενοι τη σελίδα Ρυθμίσεις του Google Ads και τη σελίδα εξαίρεσης της DoubleClick.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies ID συνεδρίας και μόνιμα cookies. Τα cookies ΙD συνεδρίας λήγουν μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου ή όταν το παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας κλείσει. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να διαγράψετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες στο αρχείο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για τα cookie και το πώς λειτουργούν τα cookie, διαβάστε την Πολιτική χρήσης cookies εδώ.

Πώς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας

'Οπου για να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες απαιτείται η συγκατάθεσή σας, αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με τους ρητούς γραπτούς όρους που διέπουν την επιχειρηματική μας σχέση (οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς) ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ενδεχομένως έχουμε συνάψει μαζί σας ή όπως καθορίζεται στην επικοινωνία μας μαζί σας από καιρό σε καιρό.

Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Φύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών και περίοδος διακράτησης

H διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς, είτε έρχεστε σε επαφή μαζί μας προσωπικά, μέσω τηλεφώνου, μέσω ταχυδρομείου, μέσω του διαδικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας, σε ένα συνδυασμό ασφαλών εγκαταστάσεων υπολογιστή, αρχείων σε χαρτί και άλλων αρχείων και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπiκών πληροφοριών τις οποίες διατηρούμε από κακή χρήση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Όταν θεωρούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, θα διαγράφουμε οποιαδήποτε στοιχεία σας ταυτοποιούν ή θα καταστρέφουμε τα αρχεία με ασφάλεια. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε τα αρχεία για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, είμαστε υποκείμενοι σε ορισμένους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίοι απαιτούν από εμάς να διατηρήσουμε τα ακόλουθα στοιχεία, για πέντε (5) έτη μετά τη διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης μας μαζί σας:

 • αντίγραφο των εγγράφων που χρησιμοποιήσαμε για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας περί δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη

 • αποδεικτικά στοιχεία και αρχεία των συναλλαγών μαζί σας και της σχέσης σας με εμάς.

Επίσης, οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε υπό τη μορφή καταγεγραμμένης επικοινωνίας είτε μέσω τηλεφώνου, με ηλεκτρονικό τρόπο, προσωπικά ή με άλλο τρόπο, θα διατηρούνται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, (πχ 5 έτη μετά τη διακοπή της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας ή και περισσότερο εάν έχετε έννομα συμφέροντα (όπως η διαχείριση μιας διαφωνίας μαζί σας). Εάν έχετε ζητήσει να εξαιρεθείτε από τη λήψη επικοινωνιών διαφημιστικού περιεχομένου θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας στη λίστα καταστολής μας ώστε να γνωρίζουμε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 5 έτη εάν δεν είμαστε σε θέση να τα διαγράψουμε για νομικούς, ρυθμιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας

Τα δικαιώματα που ενδεχομένως σας προσφέρονται σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς καθορίζονται παρακάτω. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα στέλνοντάς μας email στο dpo@trading-point.com.

Πληροφορίες και πρόσβαση

Εάν μας το ζητήσετε, θα επιβεβαιώσουμε το εάν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και αν αυτό ισχύει, ποιες πληροφορίες επεξεργαζόμαστε, ενώ κατόπιν αιτήματός σας θα σας δώσουμε και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών πληροφοριών (μαζί με ορισμένα άλλα στοιχεία), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας. Εάν μας ζητήσετε επιπλέον αντίγραφα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος διαχείρισης.

Διόρθωση

Είναι σημαντικό για εμάς οι προσωπικές σας πληροφορίες να είναι επικαιροποιημένες. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Εάν οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, δικαιούστε να τις διορθώσετε. Εάν έχουμε αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τη διόρθωση όπου αυτό είναι δυνατόν. Αν μας το ζητήσετε και αν είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης για το σε ποιους έχουμε κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες ώστε να μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή για τη μεταβολή των προσωπικών στοιχείων σας στέλνοντάς μας e-mail στο support@trading-point.com. Η Εταιρεία θα αλλάξει τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Προκειμένου να προχωρήσουμε με τέτοιου είδους αιτήματα, σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούμε από εσάς κάποια δικαιολογητικά έγγραφα ως απόδειξη, π.χ. προσωπικές πληροφορίες τις οποίες απαιτείται να διατηρούμε για ρυθμιστικούς ή νομικούς σκοπούς.

Διαγραφή

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας υπό ορισμένες συνθήκες όπως όταν δεν τις χρειαζόμαστε πλέον ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (εάν ισχύει) υπό τον όρο ότι δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να διακρατήσουμε αυτά τα δεδομένα. Αυτό το αίτημα θα υπόκειται στα εκάστοτε όρια διακράτησης με τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε βάσει των ισχύοντων νόμων και κανονισμών και με την επιφύλαξη της ενότητας «Φύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών και περίοδος διακράτησής τους». Εάν έχουμε αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τη διαγραφή όπου αυτό είναι δυνατόν. Εφόσον μας το ζητήσετε και όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης για το σε ποιους έχουμε κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας ώστε να μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Περιορισμοί επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να «εμποδίσουμε» ή να καταστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες, όπως εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών πληροφοριών ή εάν έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία τους από εμάς. Αυτό δεν θα μας εμποδίσει να αποθηκεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Θα σας ενημερώσουμε προτού αποφασίσουμε να μην συμφωνήσουμε με οποιονδήποτε από τους περιορισμούς που ζητήσατε. Εάν έχουμε αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τον περιορισμό όπου αυτό είναι δυνατόν. Αν μας το ζητήσετε και αν είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης για το σε ποιους έχουμε κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες ώστε να μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Φορητότητα δεδομένων

Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016), έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποκτήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παραχωρήσει (σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή) και να τις επαναχρησιμοποιήσετε αλλού ή να μας ζητήσετε να τις μεταφέρουμε σε κάποιον τρίτο της επιλογής σας.

Εναντίωση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα το κάνουμε, στις εξής περιπτώσεις:

 • εάν βασιζόμαστε στα δικά μας έννομα συμφέροντα ή τα έννομα συμφέροντα κάποιου άλλου για να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός και αν μπορούμε να παρουσιάσουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για την επεξεργασία

 • εάν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άμεση επικοινωνία διαφημιστικού περιεχομένου μαζί σας ή

 • εάν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για έρευνα εκτός και αν πιστεύουμε ευλόγως ότι αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ή συνετή για την εκτέλεση έργου που διεξάγεται για το δημόσιο συμφέρον (όπως από ρυθμιστικό ή εκτελεστικό οργανισμό).

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Εάν έχουμε λάβει μια απόφαση σχετικά με εσάς αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας (π.χ. μέσω αυτόματης κατάρτισης προφίλ) η οποία επηρεάζει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή έχει άλλη σημαντική επίδραση σε εσάς, μπορείτε να ζητήσετε να μην υπαχθείτε σε αυτήν την απόφαση, εκτός εάν μπορούμε να σας αποδείξουμε ότι αυτή η απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση ενός συμβολαίου μεταξύ μας. Ακόμη και στην περίπτωση που μια απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση ενός συμβολαίου, μπορείτε να αμφισβητήσετε την απόφαση και να απαιτήσετε ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας εάν συμφωνήσουμε σε αυτό το αίτημα (πχ να τερματίσουμε τη σχέση μας μαζί σας).

Επιλογή εξαίρεσης από τη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία στέλνοντας email στο dpo@trading-point.com. Αν αποφασίσετε να το πράξετε αυτό, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που μας ζητήσατε και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας σε αυτό το θέμα.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι:

Διεύθυνση email: dpo@trading-point.com

Διεύθυνση: 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus


Αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπό μας στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Trading Point of Financial Instruments UK Ltd

Διεύθυνση email: ukrep@trading.com

Διεύθυνση: Citypoint Building, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT

Νομική αποποίηση ευθυνών

H Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης όπως απαιτείται από τους κανόνες και τους κανονισμούς και όταν η Εταιρεία πιστεύει ότι η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωσή μας με οποιεσδήποτε διαδικασίες, οποιαδήποτε δικαστική εντολή, νομική διαδικασία που διενεργείται για ή σχετίζεται με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς ή άλλους ρυθμιστικούς φορείς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την κακή χρήση ή απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή άλλως στην ιστοσελίδα (ή τις ιστοσελίδες) της Εταιρείας όπου δεν έχει πρόσβαση ή δεν είναι υπό τον έλεγχό της. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που οφείλεται σε κακή χρήση ή λάθος τοποθέτηση των κωδικών σας, αμέλεια ή κακόβουλη παρέμβαση ή/και άλλως εκ μέρους σας ή σε ενέργειες ή παραλείψεις δικές σας ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από εσάς (είτε η εξουσιοδότηση αυτή επιτρέπεται από τους όρους της νομικής σχέσης μας με εσάς είτε όχι).

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέοι νόμοι και τεχνολογίες, αλλαγές στις λειτουργίες και τις πρακτικές μας, καθώς και για να εξασφαλίζεται ότι παραμένει κατάλληλη σε σχέση με το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, θα δημοσιεύσουμε τις όποιες τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπου αλλού θεωρούμε κατάλληλο, ώστε να είστε ενήμεροι για το τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες τις αποκαλύπτουμε.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο ή καταγγελία

Εάν σας απασχολεί οποιαδήποτε πτυχή των πρακτικών της πολιτικής μας, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία και θα ανταποκριθούμε άμεσα. Για να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή καταγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο complaints@trading-point.com.

Εάν δεν σας ικανοποιεί η ανταπόκρισή μας στο παράπονο ή την καταγγελία σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία στην εποπτική αρχή μας, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ο «Επίτροπος»). Μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy ή καλώντας στο +357 22818456.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, στείλτε μας e-mail στο support@trading-point.com ή στο dpo@trading-point.com.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.