Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Γνωστοποίηση για Μη ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα και Προειδοποίηση ρίσκου

Γενικά

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας δεν είναι διαθέσιμη όπου η πρόσβαση ή/και η χρήση της είναι παράνομη. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αποκλειστικά δική σας υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε πλήρως με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή παράγωγο δίκαιο που ισχύει για τη χώρα κατοικίας σας, όσον αφορά την πρόσβαση ή/και τη χρήση της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας συναλλαγών. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας δε σημαίνει απαραίτητα ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας ή/και οποιεσδήποτε δραστηριότητες ενδέχεται να αναλάβετε μέσω αυτής, είναι νόμιμες σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τη χώρα διαμονής σας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας δεν αποτελεί προσφορά ή/και παρότρυνση ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την προσφορά ή/και παρότρυνση προς οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτή η προσφορά ή/και παρότρυνση δεν επιτρέπεται ή/και σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο είναι παράνομο να απευθυνθεί αυτή η προσφορά ή/και παρότρυνση. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας ή/και η χρήση της, καθώς και η προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω αυτής, ενδέχεται να εμποδίζεται σε ορισμένες δικαιοδοσίες και κατά συνέπεια, οι χρήστες που την προσπελάζουν πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς και να τους τηρούν.

Όλο το υλικό που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας προορίζεται για εκπαιδευτικούς/ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν περιέχει, ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει συμβουλές και συστάσεις χρηματοοικονομικές ή σε σχέση με φόρο επενδύσεων και την πραγματοποίηση συναλλαγών, ούτε αρχείο των τιμών διαπραγμάτευσής μας ούτε και προσφορά ή παρότρυνση για συναλλαγή οποιωνδήποτε χρηματοπιστωτικών μέσων ή ανεπιθύμητες προς εσάς προωθητικές ενέργειες.

Οι όποιες απόψεις, ειδήσεις, έρευνες, αναλύσεις, τιμές και λοιπές πληροφορίες ή οι όποιοι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχει», ως γενικός σχολιασμός της αγοράς και δε συνιστούν επενδυτική συμβουλή.

Μη ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα

Στον βαθμό που οποιοδήποτε περιεχόμενο ερμηνεύεται ως επενδυτική έρευνα, πρέπει να λάβετε υπόψη και να αποδεχτείτε ότι το περιεχόμενο δεν προοριζόταν και δεν έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας και ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ως επικοινωνία μάρκετινγκ σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Δεν παρέχονται δηλώσεις/εγγυήσεις

Η XM και οι τρίτοι πάροχοι περιεχομένου της δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση αυτών των σχολίων και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Οι παρατιθέμενες πληροφορίες δεν πρέπει να θεωρούνται από τους αποδέκτες τους ως υποκατάστατο για την άσκηση της δικής τους κρίσης καθώς δε λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση και τις ανάγκες του κάθε προσώπου που μπορεί να είναι αποδέκτης τους.

Σύγκρουση συμφερόντων

Παρόλο που δε μας επιβάλλεται συγκεκριμένος περιορισμός σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών πριν τη δημοσίευση της έρευνάς μας, η XM δεν επιδιώκει να την εκμεταλλευτεί πριν τη διανομή της στους πελάτες της. Στόχος των οντοτήτων του ομίλου XM Group είναι η δημιουργία, η διατήρηση και η εφαρμογή αποτελεσματικών οργανωτικών και διοικητικών ρυθμίσεων που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εμποδίζουμε τη σύγκρουση συμφερόντων από το να συνιστά ή να δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο βλάβης στα συμφέροντα των πελατών μας. Οι οντότητες του ομίλου XM Group εφαρμόζουν μια πολιτική ανεξαρτησίας που απαιτεί από τους υπαλλήλους τους ή/και τους αντισυμβαλλόμενούς τους να ενεργούν με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών μας και να παραβλέπουν την οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας, την οποία μπορείτε να προσπελάσετε εδώ.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας μπορεί να γίνεται αναφορά σε προηγούμενες αποδόσεις. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών αποδόσεων. Οι ενδείξεις παρελθουσών αποδόσεων που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας μπορεί να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Δε γίνεται καμία δήλωση ότι οποιαδήποτε επένδυση πρόκειται ή είναι πιθανό να αποφέρει επίπεδα κέρδους ή ζημίας παρόμοια με αυτά που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν ή ότι θα αποφευχθούν σημαντικές απώλειες.

Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις

Το υλικό μάρκετινγκ που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας, ενδέχεται να περιέχει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Αυτές οι δηλώσεις μπορεί να είναι δεδομένα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα προσομοίωσης παρελθουσών/μελλοντικών αποδόσεων με βάση τις τρέχουσες προσδοκίες, εκτιμήσεις, προβλέψεις, απόψεις και πεποιθήσεις των μελών των οντοτήτων του ομίλου XM Group ή/και τρίτων παρόχων. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν εκ φύσεώς τους κινδύνους και αβεβαιότητες επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να λάβουν χώρα στο μέλλον ή όχι. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις σε αυτό το έγγραφο θα επαληθευτούν.

Προειδοποίηση ρίσκου

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενέχει σημαντικό κίνδυνο για το κεφάλαιό σας. Τα CFD είναι μοχλευμένα προϊόντα. Οι συναλλαγές CFD ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ολόκληρου του επενδεδυμένου κεφαλαίου σας, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Εξασφαλίστε επίσης ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρη τη Γνωστοποίηση ρίσκου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας, την οποία μπορείτε να προσπελάσετε εδώ.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.