XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bảng tính lợi nhuận và thua lỗ

Giá trị Dừng lỗ/ Chốt lời

Bảng tính lợi nhuận và thua lỗ của chúng tôi giúp bạn biết được số tiền bạn sẵn sàng mất hoặc thu được nếu giá chạm các mức dừng lỗ / hoặc chốt lời .

Chọn đồng tiền cơ sở của bạn, cặp tiền mà bạn đang giao dịch, khối lượng giao dịch theo lot và loại tài khoản. Đặt mức giá mở lệnh và các giá trị dừng lỗ và chốt lời.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về spread và các điều kiện


Giá trị pip chuyển động trong mỗi giao dịch có thể thay đổi tùy theo sản phẩm được giao dịch. Biến động giá nhỏ hơn cho các sản phẩm thanh khoản cao trên các nền tảng của chúng tôi là 0,1 pip, còn được gọi là pipette (phần mười của pip).

Việc tính toán được thực hiện như sau:

Các mức SL / TP = Số tiền SL, TP / Giá trị pip * Tỷ giá

Ví dụ:

Số tiền TP: 100,00 EUR
Số tiền SL: 100,00 EUR
Giá trị pip: 45,99393
Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR
Cặp tiền: EUR/USD
Tỷ giá: 1,08710 (EUR/USD)

Các mức SL / TP = 100,00 / 45,99393 * 1,08710
Các mức SL / TP = 2,3 pip


Các mức Dừng lỗ/ Chốt lời

Bảng tính lợi nhuận và thua lỗ của chúng tôi giúp bạn biết được số tiền bạn sẵn sàng mất hoặc thu được nếu giá chạm các mức dừng lỗ / hoặc chốt lời .

Chọn đồng tiền cơ sở của bạn, cặp tiền mà bạn đang giao dịch, khối lượng giao dịch theo lot và loại tài khoản. Đặt mức giá mở lệnh và các giá trị dừng lỗ và chốt lời.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về spread và các điều kiện

Việc tính toán được thực hiện như sau:

Số tiền SL / TP = Các mức SL, TP * Giá trị pip * Tỷ giá

Ví dụ:

Các mức TP: 6.254
Các mức SL: 6.254
Giá trị pip: 0,0985
Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR
Cặp tiền: EUR/USD
Tỷ giá: 1,365 (EUR/USD)

Số tiền SL / TP = 6.254,00 * 0,0985 * 1,365
Số tiền SL / TP là $840,86

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.